Wijchen: brief aan B&W en gemeenteraad inzake zendmast te Wijchen

dinsdag, 10 maart 2009 - Categorie: Berichten Nederland

StopUMTS ontving afschrift van onderstaand schrijven aan B&W en gemeenteraad van Wijchen. StopUMTS is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

ZIENSWIJZE OP HET BESLUIT OM VRIJSTELLING ART. 3.23 TE VERLENEN VOOR DE UMTS MAST NABIJ HET PERCEEL KAVELPAD 25 IN WIJCHEN.

10-3-2009

College van B&W èn de Gemeenteraad,
Postbus 9000,
6600 HA Wijchen.

Geachte leden van College en Gemeenteraad,


Met het indienen van deze Zienswijze reageren wij op het publiceren van de vrijstelling van het bestemmingsplan voor bovengenoemde mast. Wij zullen voor het sluiten van de termijn, 15 april, onze Zienswijze onderbouwen met argumenten.

Hier en nu willen wij vooral uitdrukking geven aan onze grote teleurstelling, dat College en Raad niet gereageerd hebben op ons schrijven van 15-12-08, waarin wij U opriepen de richtlijnen van de Aarhus Conventie te respecteren.
U hebt besloten de burgers van Wijchen niet voor te lichten over het (tussentijdse) rapport van de Interphone Study, dat onder auspiciën van de WHO alarmerende relaties vastgesteld heeft tussen mobiele telefonie en vormen van hersenkanker. Evenmin licht u uw burgers voor over de drastische verscherping van de veiligheidslimieten in o.a. België of de grote juridische omwentelingen in Frankrijk, waar zelfs bestaande zendmasten afgebroken dienen te worden in het kader van het Voorzorgsprincipe. Het tijdstip komt snel naderbij dat zulk bewust nalatig handelen zelfs strafrechtelijk beoordeeld zal gaan worden; zo leert ontstane Franse = Europese jurisprudentie.

Getuige de vastgestelde bestuurlijke onwil, dwingt u ons de Bestuursrechter in te schakelen.
Indien U niet binnen 10 werkdagen schriftelijk of per e-mail laat weten de procedure voor het Kavelpad overleg uit te stellen in wederzijds overleg over een adequate informatievoorziening van burgers, zullen wij samen met getroffen burgers dit proces in gang zetten.

Wij stellen College èn de Raadsfracties, m.u.v. Lokale Dorspartijen/Fractie v. Bronckhorst, bij deze aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die de stichting en de bij haar aangesloten burgers van Wijchen daarvoor moeten maken.

Hoogachtend,

Stichting Stralingsarm Nederland.

Cc: media, div. websites, burgers van WijchenLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie