Amersfoort: Overeenkomst Golfbaan en UMTS mast?

zaterdag, 07 maart 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Hoogland- online.nl 6 maart 2009

Overeenkomst Golfbaan en UMTS mast?

Mijmeringen over het participatiebeleid van de gemeente

Wil de gemeente echt contact met mij als burger?

Eind vorig jaar heb ik een zeer vermakelijke avond gehad in de Flint. Op die avond wilde de gemeente haar participatiebeleid bespreken met burgers. Ik was uitgenodigd om mijn mening te geven. De burgemeester en ik gingen twee keer tamelijk pittig in discussie met elkaar. Later heb ik nog per e-mail geprobeerd het gesprek voort te zetten, maar zij en haar ambtenarencorps hebben hierop niet gereageerd. De kern van mijn betoog was en is het volgende:

De gemeente Amersfoort wil graag dat de burger meedenkt over het beleid en zelfs participeert in het beleid, maar de gemeente stelt wel duidelijk de grenzen waarbinnen dit dient te gebeuren. In Hoogland zien we hiervan een aantal prachtige voorbeelden. De speeltuin aan de Engweg is een project, waarbij we van hartelust mogen participeren. Het is een mooi omkaderd en ongevaarlijk project voor het college. Burgers kunnen hier weinig brokken maken. In Hoogland West mogen we gedeeltelijk participeren. Als we accepteren dat er een golfbaan komt en dat die golfbaan door meneer Schoenmaker wordt aangelegd en dat de gymhal er slechts kan komen als de golfbaan er komt, dan is het speelveld aangegeven. In dit project staan ‘de Verontruste Hooglanders’ met hun bijna drieduizend handtekeningen meestentijds buitenspel, omdat ze vooral tegen de golfbaan zijn. Als ze echter op termijn binnen het speelveld komen – gedoogsteun aan de golfbaan - dan wordt het een ander verhaal. Binnen het speelveld mogen wij, burgers, meepraten over natuurbescherming, wandelpaadjes en het behoud van het karakter van de Oudeweg. Overigens werkt de economische tegenwind in het voordeel van de heren Schoenmaker en Smink. Deze mannen kunnen uitgroeien tot locale helden als ze doorgaan met de golfbaaninvesteringen en nieuwe banen creëren in deze economische gure tijden. ‘Heren, hebt u óók nog een baantje voor mij? I ♥ golf.’

Beide zojuist besproken participatieprojecten verlopen tamelijk goed. Natuurlijk worden er fouten gemaakt door de gemeente, maar ze doen in grote lijnen hun best om de burger een rol te laten spelen. Proficiat. Wat betreft de UMTS-mast die men wil plaatsen aan de Sportlaan, spreken we over een geheel andersoortige kwestie: het participatiebeleid van de gemeente is aldaar vooral een farce. De redenen zijn duidelijk. De burgers houden zich niet aan de door de gemeente vastgestelde grenzen. De burgers bemoeien zich inhoudelijk met een landelijke beslissing – het plaatsen van UMTS-masten - terwijl de gemeente vooral braaf het landelijk beleid wil uitvoeren zonder al teveel principiële vragen. De gemeente pakt niet haar eigen speelruimte, terwijl de burgers dit wél vragen. Als burgers dan ook nog gaan zeuren dat de overheid zich baseert op onderzoeken die slechts uitgaan van een korte bloostelling aan niet-ioniserende straling, en als diezelfde burgers bewijzen dat er helemaal geen deugdelijk onderzoek bestaat naar langdurige blootstelling, dan gaat bij de gemeente het trucenboek open. Men baseert zich dan op prachtige cirkelredeneringen, waarbij het ene onderzoek dat niets bewijst, wordt gekoppeld aan het andere. Autoriteiten als de GGD en de Gezondheidsraad worden dan van stal gehaald, waarbij blijkt dat hun uitspraken ook weer gebaseerd zijn op diezelfde onderzoeken die niet genoeg onderzoeken. Kortom de gemeente beroept zich vooral op anderen zonder zelf veel inzicht te tonen. Op zich heb ik hier niet eens heel veel moeite mee. Immers de materie is mij ook echt te ingewikkeld. Bovendien is door het gebrek aan harde, wetenschappelijke bewijzen vooral sprake van een geloofsstrijd. Ik heb er echter wel moeite mee dat ons gemeentebestuur blijft toe roeien naar een plaatsingsbesluit zonder in overleg te treden met angstige burgers. Burgers die bang zijn voor de gezondheid van hun kinderen en henzelf. In het Vlaamse parlement heeft men vanuit die onzekerheid en onwetendheid andere beslissingen genomen dan in Nederland. Vanuit voorzichtigheidsoverwegingen is in overleg met zeer veel deskundigen de stralingsnorm aanzienlijk verlaagd sinds begin dit jaar. Die beslissing was unaniem! Met andere woorden er is reden genoeg om er een ander geloof op na te houden. Vlaanderen bevindt zich in goed gezelschap van andere regio’s en landen. Plekken waar de mobiele telefoon echt niet verbannen gaat worden.

We kunnen stellen dat het informatiebeleid van de gemeente faalt wat betreft UMTS. Is het trouwens falen of gaat men het gesprek met eigen burgers uit de weg? Ik vind het heel erg dat ik deze vraag moet stellen, maar men organiseert een inloopavondje, waarbij slechts 40 huishoudens kort van te voren worden uitgenodigd. Op een daarna door bewoners georganiseerde informatieavond komen ruim 80 mensen opdagen en vervolgens ontvangt de gemeente bijna 200 zienswijzen als protest op het UMTS-plaatsingsbeleid. Gemeente, ga dan in tweede instantie alsnog een gesprek aan met al die verontruste bewoners. Dat is luisteren naar je bewoners en ze serieus nemen. Maar neen, ons college wentelt zich in een rigide houding dat men het informatiebeleid op een zorgvuldige wijze inhoud heeft gegeven. Lariekoek! Het is niet goed gegaan! Op de bewonersavond was de politiek uitgenodigd maar niet aanwezig, en wij zijn als omwonenden bijna geen van allen uitgenodigd voor de inloopavond, terwijl ik in de Steenhouwerstraat keer op keer wordt uitgenodigd om te participeren in het speeltuinproject aan de Engweg. Dank je de koekoek. Zulke uitnodigingen sla ik af, ik zou liever uitgenodigd worden te participeren in het opzetten van een systeem, dat onze gezondheid volgt als de mast er toch gaat komen. Dat is geen gemakkelijk op te zetten systeem, maar proefkonijn zijn - zonder gevolgd te worden als proefkonijn - is ook niet gemakkelijk. Bovendien heeft het gemeentebestuur wantrouwen in onze buurt gezaaid door het overleg uit de weg te gaan als het er op aankomt.

Gemeente, ik heb eind vorig jaar een leuke avond gehad over participatiebeleid met heerlijk eten; ik heb twee rapporten over participatiebeleid gelezen, maar in de praktijk weet ik nog steeds niet waar jullie staan. Willen jullie makkelijk scoren met makkelijke participatieprojecten? Voldoen jullie bij moeilijkere projecten slechts aan de wettelijke verplichtingen tot inspraak? Of willen jullie serieus een relatie met mij als burger bij alle projecten? Wat betreft de UMTS-mast lijken we nu via de rechter met elkaar te gaan communiceren. Is dat echt nodig? Had dat niet anders gekund?

Dames en heren van de coalitiepartijen, ik smacht naar jullie antwoord.

Met vriendelijke groeten,

Robert Loef
Tel. 033-4801578

Voor het origineel zie:
www.hoogland-online.nl/nieuws/Algemeen/2126/Overeenkomst_Golfbaan_en_UMTS_mast.html .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie