Barneveld: Stichting dient zienswijze in m.b.t. zendmast Zwartebroek

dinsdag, 03 maart 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Stopumts ontving afschrift van onderstaande brief:


PRO FORMA ZIENSWIJZE N.A.V. HET INGEDIENDE BOUWPLAN VOOR EEN UMTS ZENDMAST,
ZELDERSEWEG 19 TE ZWARTEBROEK

3-3-2009

Aan het College van B&W èn de Gemeenteraad,
Raadhuisplein 2,
3771 ER Barneveld.

Geachte leden van College èn Gemeenteraad,

In reactie op het publiceren van een ingediend bouwplan van KPN in de Gemeenteberichten week nr. 8 dien ik namens de stichting een Pro Forma Zienswijze in.
Deze Zienswijze is bedoeld om u attent te maken op de bepalingen in de Aarhus Conventie.

Op grond van het bepaalde in art 1 en 2 van die Conventie wijzen wij U er op, dat het bouwplan voor een UMTS zendmast tot een grote inbreuk op het leefmilieu van omwonenden leidt.
Om die reden zijn wij van mening dat u als gemeentebestuur niet kunt volstaan met het berichten van uw burgers in een 1 regelig berichtje op de gemeentepagina, maar dat U hen actief dient te informeren. Actief wil zeggen dat u burgers bij het besluitvormingsproces betrekt. Dat houdt in dat u burgers informeert over bovenstaand bouwplan vòòr dat er besluiten genomen worden inzake vrijstelling art 3.23 WRO etc.

Ik zou ervoor willen pleiten dat u als gemeente een informatie-avond organiseert voor burgers èn raadsleden, waarbij bijv. KPN haar bouwplan(nen) zou kunnen toelichten, het Antennebureau het overheidsstandpunt en Stralingsarm Nederland de spreekbuis zou kunnen zijn van ongeruste en kritische burgers, waarvan er al meer dan 3200 ons schriftelijk gemachtigd hebben namens hen evt. procedures te voeren.
Gegeven het feit dat uw buurgemeente Nijkerk wèl een uitgesproken kritische Nota Antennebeleid heeft en de zendmast op de Zelderseweg ook Nijkerk’s grondgebied ongewenst “doorstraalt”, zou ik ook willen pleiten voor nieuwe discussie in de gemeenteraad. De alarmerende tussentijdse rapportages door o.a. de Wereld Gezondheid Organisatie over de relatie tussen mobiele telefonie en diverse vormen van kanker geven daartoe, dunkt mij, alle aanleiding.

Op zo’n informatieavond kunt u ook aangeven hoe de gemeente om gaat met de jurisprudentie over waardedaling van onroerend goed binnen een omtrek van 400 meter rondom een zendmast en hoe u de (plan)schadeclaims denkt te verhalen op een daarvoor niet verzekerd KPN.

Hoogachtend,

Stichting Stralingsarm Nederland.

Cc: media, div. website, burgers van BarneveldLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie