Rozendaal: 92 burgers in verzet tegen locatie zendmast.

woensdag, 04 februari 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Stopumts ontving afschrift van het navolgende bezwaarschrift:

Het College van B&W Rozendaal
Kerklaan 1
6891 CL Rozendaal

Betreft: bezwaar tegen de verleende bouwvergunning voor het oprichten van een antennemast ten behoeve van mobiele communicatie op het perceel Burnierlaan-Rozendaal (sectie C2160)

Rozendaal, 12 januari 2009

Geachte heer, mevrouw,

Middels dit bezwaarschrift maken wij bezwaar tegen de op 4 december 2008 verleende vergunning voor het oprichten van een UMTS-antennemast ten behoeve van mobiele communicatie op het perceel Burnierlaan in Rozendaal, kadastraal geregistreerd als sectie C2160. Met deze brief herhalen wij ons (pro-forma) bezwaar zoals ingediend op 25 juni 2008, mede namens 94 bewoners (adressen) van de wijk De Kapellenberg. Wij vertrouwen erop dat u hun handtekening (steun) bij onze eerste brief
d.d. 25 juni 2008 accepteert als zijnde nog hun actuele mening (namelijk: ' geen UMTS-mast op de Burnierlaan'). Bij deze tweede brief omtrent dit onderwerp voegen wij nieuwe argumenten alsmede twee alternatieve locaties toe.

Wij hebben uw reactie (d.d. 11 november 2008) op ons eerder geuite bezwaar (d.d. 25 juni 2008) in goede orde ontvangen. Wij betreuren het dat de gemeente kennelijk onze bezorgdheid over de mogelijke gezondheidseffecten van de UMTS-straling niet deelt, terwijl een meerderheid (75%) van de wijkbewoners wel bezorgd is over de gezondheidseffecten (zie hierboven).

Tevens zijn wij verbaasd over het feit dat de gemeente desondanks aan onze bezwaren tegemoet wil komen door de UMTS-mast '35 meter in westelijke en 20 meter in noordelijke richting te verplaatsen'. Overigens betekent de 'noordelijke verplaatsing' dat de mast juist dichter bij de huizen op de Burnierlaan komt te staan. U geeft in uw brief d.d. 11 november jl. aan dat deze aanpassing het gevolg is van de door ons ingediende zienswijze, doch in de bijlage staat dat deze aanpassing het gevolg is van problemen met de exacte locatie van een toekomstige 'geluidwerende voorziening'.
Wij vragen ons af wat nou de werkelijke aanleiding is van de aanpassing van de locatie (1)?

Op pagina 2 en 3 motiveren wij ons bezwaar tegen de verleende vergunning en stellen wij een aantal vragen (schuin gedrukt en genummerd). Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend in uw reactie de gestelde vragen 1 tot en met 12 te beantwoorden.

1. 'Wetenschappelijk vermoeden' en 'voorzorgprincipe worden genegeerd

Wetenschappers vermoeden dat UMTS-straling een verhoging van de lichaamstemperatuur tot gevolg kan hebben, die tot gezondheidsklachten kan leiden. Doch dit thermische effect is slechts één effect, getuige het rapport van dr. Jean Pilette (2007, bijlage A) over de overlast van microgolven die worden gebruikt in diverse draadloze technologieën. Er zijn steeds meer mensen die gezondheidsschade vrezen, als gevolg van elektromagnetische straling, die wordt verspreid door UMTS-zenders (bijlage B). Wij verwijzen u graag naar www.stopumts.nl.

U geeft in uw reactie d.d. 11 november jl. terecht aan, dat er ook ander wetenschappelijk bewijs is dat aangeeft dat er geen aantoonbare nadelige effecten zijn. Feit is echter ook dat ondanks alle (internationale) onderzoeken, tot heden nog niet is aangetoond dat UMTS niet schadelijk is voor de gezondheid. Er is dus geen garantie dat UMTS-straling op lange termijn onschadelijk is voor onze gezondheid. En juist de afwezigheid van een wetenschappelijke consensus verplicht de bestuurders van de gemeente Rozendaal om het voorzorgprincipe te hanteren: geen UMTS-antennemast binnen een straal van ca. 400 meter van woningen en scholen. De huizen op de Burnierlaan en Kraijesteijnlaan staan echter op een afstand van 150 tot 400 meter van de geplande locatie van de UMTS-mast! Wij begrijpen derhalve niet hoe u desondanks tot de conclusie komt dat: 'De mast staat op voldoende afstand van de bestaande omliggende en geplande woningen. Kunt u aangeven welke afstand (in meters) u beschouwt als 'voldoende afstand' (2)?

In uw reactie d.d. 11 november jl. reageert u niet inhoudelijk op ons verzoek in deze zaak het 'voorzorgprincipe' te hanteren. Sterker, u verwijst naar een uitspraak van de Raad van State die stelt dat: 'De vrees voor gezondheidsrisico's is geen reden om vrijstelling te weigeren'.
Kunt u alsnog aangeven om welke reden u het voorzorgprincipe niet wil hanteren (3)?


2. Burgers van 'De Kapellenberg' worden genegeerd

Uit uw reactie trekken wij de conclusie dat u de mening van veel bewoners (75%) van de wijk De Kapellenberg negeert. Deze bewoners beleven (terecht of onterecht) de aanwezigheid van een UMTS-mast als ongewenst, onprettig of zelfs bedreigend. Kunt u aangeven op welke grond u de bezorgdheid van zoveel bewoners durft te negeren (4)? Kunt u aangeven welke raadsleden voor plaatsing van de UMTS-mast op de Burnierlaan hebben gestemd (5)?


3. Kwetsbare groepen worden genegeerd

De UMTS-mast is gepland op een afstand van ca. 200 meter van de nieuwe dorpsschool op de locatie De Del, waar in de toekomst 250 kinderen dagelijks naar school gaan en buiten spelen. Deze situatie is onacceptabel, omdat kinderen proportioneel meer risico's lopen dan volwassenen wanneer zij aan elektromagnetische straling worden blootgesteld. Kinderen behoren daarom tot de 'kwetsbare groepen' en scholen behoren daarom tot de categorie 'gevoelige bestemmingen'. Kunt u aangeven waarom u in uw reactie niet ingaat op het gevoelige feit dat kinderen extra bescherming verdienen (6)? Bent u zich bewust van het feit dat u hiermee gewisse tegenstanders van de bouw van de nieuwe dorpsschool op De Del een gevoelige bezwaargrond aanreikt (7)? Bent u bereid om alsnog de ouders van de toekomstige leerlingen naar hun mening over deze kwestie te vragen (8)?


4. Visuele hinder niet aantoonbaar opgelost

U meldt in uw reactie d.d. 11 november jl. dat de UMTS-mast op de gewijzigde locatie wordt omringd door bomen van 15 meter hoog. Hoe is het geometrisch mogelijk dat een 40 meter hoge zendmast dan niet meer zal leiden tot visuele hinder, aangezien deze mast toch ruim boven de bomen zal uitsteken (9)? Wij zijn derhalve niet gerust dat onze leefomgeving niet wordt ontsierd. Kunt u aangeven hoe u tot de conclusie bent gekomen dat de geplande locatie van de UMTS-mast 'vanuit stedenbouwkundig oogpunt geschikt is' (10)?

5. Waardevermindering van onze huizen

De aanwezigheid van een UMTS-mast in de directe nabijheid van onze huizen zal leiden tot een significante (15% volgens jurisprudentie, bijlage C) waardevermindering van onze huizen, ten gevolge van de angst voor gezondheidsproblemen. Accepteert u het risico dat betrokken huiseigenaren een substantiële verlaging van hun WOZ-waarde zullen vragen met dienovereenkomstige gevolgen voor de gemeentelijke inkomsten (11)?

De gemeente werkt momenteel aan plannen om bij De Del nieuwe woningen te realiseren (bijlage D). Bent u zich bewust van het risico dat de aanwezigheid van een UMTS-mast op 100-200 meter van deze woningen een ongunstig effect zal hebben op de verkoop (12)?


6. Er zijn goede alternatieve locaties

Wij zijn van mening dat er tenminste twee goede alternatieve locaties zijn, die wel op een veilige afstand (>400 meter) van onze huizen liggen (i), naar ons inzicht goed bereikbaar zijn tijdens de bouw en exploitatie (ii) en die geen nadelig effect hebben op de werking (bereik) van de mast (iii). Bent u bereid om deze 'goede alternatieven', die wij hebben gemarkeerd in bijlage E, alsnog in overweging te nemen (13)?


Wij verwachten dat het college van de gemeente Rozendaal de voorkeur geeft aan het voorkomen van mogelijke gezondheidsproblemen die aan UMTS-straling verbonden zijn, door te kiezen voor een andere locatie dan op 4 december 2008 besloten.

In afwachting van uw reactie en uw antwoord op onze vragen,

met vriendelijke groet,

(contactpersoon)

Bijlagen:
- Rapport Dr. Pilette (A);
- Telegraaf-artikel : 'Straling bij proefratten' (B)
- Telegraaf-artikel: 'Lagere WOZ door UMTS-mast' (C)
- projectplan nieuwe woningen op locatie De Del (D)
- Alternatieve locaties in de gemeente Rozendaal (E)Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie