Beneden-Leeuwen: bezwaarschrift bouwvergunning UMTS Parklaan, Wamel en Friessestraat

woensdag, 14 januari 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Van de Stichting Stralingsarm Nederland ontvingen wij afschrift van navolgend schrijven en bezwaarschrift:

Geachte leden van College en Gemeenteraad,

In de Bijlage treft u twee bezwaarschriften aan inzake verleende bouwvergunningen voor een UMTS mast.

Normaliter volstaat toezending aan secretaris en griffier.
Omdat in de genoemde procedures echter in strijd met de Aarhus Conventie (Europese wetgeving) gehandeld is door uw burgers pas te informeren, nadat de termijn om bezwaarschriften in te dienen, reeds verlopen is, leek ons toezending aan uw allen gerechtvaardigd. Omdat het in niemands belang is dat er tot aan het Europese Hof procedures zouden lopen, vraag ik een ieder van U met klem zijn/haar invloed aan te wenden om tot uitstel/afstel van de bouwvergunningen te komen.

Wilt U allen zo vriendelijk zijn de goede ontvangst van deze mail met een (lees)bevestiging te bevestigen?

U bij voorbaat dankend teken ik namens de stichting met vriendelijke groet,
Luuk van Dinter,
Juridisch adviseur.


BEZWAARSCHRIFT INCL. MOTIVATIE OP HET VERLENEN VAN BOUWVERGUNNING VOOR EEN UMTS MAST OP HET SPORTPARK, PARKENSTRAAT 2 TE WAMEL.

12-1-2009

College van B&W èn de Gemeenteraad,
Postbus 1,
6658 ZG Beneden Leeuwen.

Geachte leden van College èn Gemeenteraad,

Naar aanleiding van uw brief van 23-12 jl. stuur ik u de motivatie van het pro forma bezwaarschrift d.d. 10-12. Tevens zal een van een handtekening voorzien exemplaar per post aan u verzonden worden, zodat aan alle gestelde criteria in het Awb art 6:5 voldaan is. Om ook aan de bepaling van art. 1:2 te voldoen, stuur ik u separaat een digitale kopie van de notariële akte en de statuten van de stichting.

De gronden waarom de stichting bezwaar maakt tegen het verlenen van vrijstelling en bouwvergunning zullen wij uitgebreid toelichten op de openbare Hoorzitting van de Bezwaren-commissie. Een uitnodiging daartoe zien wij graag tegemoet.

Kort samengevat zijn onze gronden:
*) KPN overlegt geen bewijzen dat haar bedrijfsactiviteit op de lange termijn onschadelijk is voor de volksgezondheid. Derhalve dient de gemeente het burgerbelang te beschermen en het Voorzorgsprincipe toe te passen.
*) De Planschadeovereenkomst tussen KPN en de gemeente voorziet niet in een deugdelijke garantie, dat KPN de (plan)schadeclaims financieel kan dragen. De gemeente is door ons al vòòr het aangaan van deze overeenkomst ervan in kennis gesteld dat KPN zich sinds 2005 niet meer verzekeren kan voor dergelijke risico’s.
*) De gemeente heeft niet gemotiveerd onderbouwd dat een alternatieve locatie voor de mast (verder weg gelegen van de woningen) afdoende onderzocht is.
*) Pas na een verzoek op de Wet Openbaarheid Bestuur is gebleken dat de gemeente een financieel belang/gewin heeft bij plaatsing van de UMTS mast.
*) De Aarhus Conventie stelt expliciet dat de gemeente een actieve informatieplicht heeft richting haar burgers. De gemeente heeft dit verzuimd.

Hoogachtend,

Juridisch adviseur Stichting Stralingsarm Nederland.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie