Amersfoort: Vragen aan B&W door BPA fractie over plaatsing zendmast Hoogland.

dinsdag, 06 januari 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: De Hooglander Courant, 4 januari 2009

Aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Steller vragen: BPA fractie

Aan: B&W der Gemeente Amersfoort, t.a.v. de burgemeester, mevrouw A. van Vliet-Kuiper,

Geachte mevrouw van Vliet-Kuiper,

Op grond van het reglement van orde van de gemeenteraad van Amersfoort, wil de BPA graag de volgende vragen aan het College van B&W stellen.

Onderwerp: Plaatsing UMTS Antennemast aan de Sportlaan te Hoogland

In de gemeentelijke rubriek Stadsberichten van 24 december 2008 plaatste het college een voorlichtend artikel over de voorgenomen plaatsing van een antennemast aan de Sportlaan te Hoogland. Dit in een poging onduidelijkheid rond het antennebeleid weg te nemen.
Volgens de BPA bedrijft het college in het artikel éénzijdige voorlichting.

Naar het oordeel van de BPA-fractie overschrijdt het college door verhullend taalgebruik en het verzwijgen van alternatieve beleidsmogelijkheden de grenzen van behoorlijke overheidsvoorlichting. De BPA-fractie heeft in de loop der jaren herhaaldelijk in voorstellen aangegeven dat er wel degelijk een lokale beleidsruimte voor een strikter UMTS –Antenne beleid is.

Goede voorlichting behoort - zeker als het onderwerp controversieel is en gevoelig in de samenleving ligt - objectief en feitelijk controleerbaar te zijn voor derden, zoals bewoners. Het voorlichtingsbeleid behoort tevens in die gevallen aandacht te besteden aan alternatieve beleidsmogelijkheden en de nadelen van bestaand beleid.

Over bovenstaande situatie heeft de BPA de volgende aanvullende vragen.


1. Is het college van bovenstaande feiten op de hoogte ?

2. In het bewuste artikel stelt het college volgens de BPA ten onrechte dat de Gezondheidsraad aangeeft dat klachten door langdurige blootstelling aan antennemasten niet te verwachten zijn. De Gezondheidsraad heeft daarentegen in een advies van 15 november 2007 aan de minister VROM aangegeven dat nader onderzoek naar verbanden tussen gezondheidsklachten en blootstelling aan elektromagnetische velden gerechtvaardigd is. Wilt het College aan de BPA aangeven in welke concrete openbare publicatie de Gezondheidsraad de door u vermelde verwachting - dat er geen klachten zullen zijn door langdurige blootstelling - heeft uitgesproken?
3. De gemeentelijke beleidsdocumenten waarnaar u op www.amersfoort.nl verwijst bevatten helaas alleen het voorblad. Waarom verhult u dat u begin 2007 economische motieven een belangrijke rol liet spelen in afweging voor het UMTS-beleid ? Tenslotte heeft u bewust grond in eigendom van de gemeente Amersfoort voor dit doel beschikbaar gesteld aan de provider Vodafone. Graag vernemen we inzake deze uw huidige standpunt.
4. En is het College bereid het volledige gemeentelijke beleidsstuk op de site: www.amersfoort.nl te plaatsen ?
5. U beschouwt blijkens een afgewezen WOB openbaarheids verzoek (verzoek van inwoner de heer G. Leerink) het plaatsingsplan en het overleg daarover met de providers als geheim, zodat externe belanghebbenden als bewoners van de Sportlaan zich geen oordeel kunnen vormen over ‘mast-sharing’, i.c. de mogelijkheid voor provider Vodafone zich aan te sluiten op dichtstbijzijnde mast in de buurt.
6. U stelt in het voorlichtende artikel dat schoolbesturen niet zonder toestemming van de gemeente het dak van het schoolgebouw beschikbaar kunnen stellen aan een mobiele operator om er een antenne te plaatsen. U suggereert volgens de BPA beperkend beleid dat u niet heeft. Kunt u aangeven in welke gevallen de gemeente als economische eigenaar van scholen de laatste twee jaar een aanvraag heeft geweigerd?
7. U noemt in het aangehaalde voorlichtingsartikel vervolgens sporthallen, buurthuizen en speeltuinen. Ook hier de vraag in welke gevallen u als eigenaar de laatste twee jaar geen toestemming heeft gegeven voor plaatsing?
8. En waarom heeft de aanwezigheid van speelzaal Dikkertje Dap in de onmiddellijke nabijheid van de antennemast niet geleid tot een weigering de bewuste openbare gemeentegrond aan de aanvragende provider beschikbaar te stellen?

Namens de BPA-fractie, Ruud Schulten en Hans van Wegen

Voor het origineel zie:
www.hoogland-online.nl/nieuws/Algemeen/2044/BPA_stelt_vragen_over_UMTS_mast_Hoogland.html .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie