Losser: Verzet tegen zendmast

maandag, 29 december 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Stopumts ontving afschrift van onderstaande brief:

ZIENSWIJZE N.A.V. HET BESLUIT TOT HET VERLENEN VAN VRIJSTELLING VOOR HET BOUWPLAN VAN EEN UMTS MAST, BOOKHOLTLAAN IN LOSSER.


28-12-2008


College van B&W èn de Gemeenteraad,
Postbus 90,
7580 AB Losser.


Geachte leden van College en Gemeenteraad,
Het “digitale” asbest van Nu


Bij deze dien ik namens de stichting Stralingsarm Nederland en alle 3141burgers, die haar schriftelijk gemachtigd hebben tot het indienen van zienswijzen, bezwaarschriften, etc , een Zienswijze in tegen het verlenen van vrijstelling van het vigerende bestemmingsplan via een art. 3,23 procedure WRO.


Op grond van het bepaalde in art 1 en 2 van de Aarhus Conventie wijzen wij U er op, dat het in procedure brengen van een UMTS zendmast tot een grote inbreuk op het leefmilieu van omwonenden binnen een straal van 700 meter rondom de geplande locatie leidt. Om die reden zijn wij van mening dat u als gemeentebestuur niet kunt volstaan met het berichten van uw burgers via een vierregelig bericht op de Gemeente pagina..De Aarhus Conventie stelt dat de gemeente de plicht heeft haar burgers actief te informeren.


Wij dringen er dan ook met klem op aan dat de gemeente een informatie-avond voor de getroffen omwonenden organiseert, aangezien de medische bewijslast van gezondheidsschade in 2008 alleen maar toegenomen is (zie ten overvloede de laatste bevindingen van de Interphone-studie, die een rechtstreekse relatie aantoont tussen o.a. hersentumoren en mobiele telefonie).


Tot slot merken wij op u als gemeente nooit verplicht kunt worden om grond, die in uw eigendom is, aan KPN te verkopen, verhuren of in erfpacht uit te geven. Met de gegevens die wij met een separaat verzoek via de Wet Openbaarheid Bestuur opvragen,zullen wij aantonen dat de gemeente vrijwillig met KPN overeenkomsten aangegaan is.


Ik verzoek u om mij in een openbare Hoorzitting in de gelegenheid te stellen onze Zienswijze nader toe te lichten met de gegevens uit het verzoek op de W.O.B. en onze argumenten tegen voorgenoemde vrijstellingsprocedure naar voren te brengen. Een uitnodiging daarvoor zie ik graag tegemoet.
Het zou mooi aansluiten bij de art. 1 en 2 van de Aarhus Conventie, als u hiervoor ook alle omwonenden zou uitnodigen, zodat ook zij accuraat geïnformeerd kunnen worden.
Wilt op die Hoorzitting ook (naar burgers) aangeven hoe de gemeente om gaat met de jurisprudentie over waardedaling van onroerend goed binnen een omtrek van 400 meter rondom een zendmast en hoe u de (plan)schadeclaims denkt te verhalen op een daarvoor niet verzekerd KPN.


Hoogachtend,

Stichting Stralingsarm Nederland.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie