Gilze en Rijen: Gemeente beroept zich op dubieus ''Zwitsers Onderzoek''.

zondag, 16 november 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Ook de Gemeente Gilze en Rijen beroept zich op het ''Zwitsers Onderzoek'' terwijl dit onderzoek al lang naar de prullenbak verwezen had dienen te worden sedert bekend is dat bij het verwerken van de onderzoeksresultaten 6,5% van de deelnemers niet is meegerekend: ''statistische correctie''
Zie daarvoor: Reacties/2689 .


15 november 2008

Publicatie van de Gemeente Gilze en Rijen

Plaatsing KPN antennemast aan de Hannie Schaftlaan in Rijen

KPN B.V. heeft een aanvraag om een bouwvergunning ingediend voor het plaatsen van een antennemast voor mobiele telecommunicatie aan de Hannie Schaftlaan in Rijen. Op 4 november jl. heeft het college besloten om met gebruikmaking van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 4.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in principe ontheffing van het bestemmingsplan te verlenen voor de plaatsing van de antennemast. Aan dit besluit is een lange voorgeschiedenis vooraf gegaan.

Achtergrond
Mobiele telefonie is de afgelopen jaren in onze samenleving steeds belangrijker geworden. Om een mobiele telefoon goed te kunnen gebruiken is het belangrijk dat er een dekkend netwerk is, zodat de bereikbaarheid van de telefoon kan worden gegarandeerd en de telefoon verbinding kan leggen. Momenteel is het met de aanwezige antennes in en rondom de woonkern van Rijen niet mogelijk om een kwalitatief goed en volledig dekkend netwerk te realiseren dat voldoet aan de dekkingseisen die de Telecommunicatiewet stelt. Er bestond dus een noodzaak voor een nieuwe antenne in Rijen.

Eerste aanvraag
Al in april 2004 heeft KPN een eerste aanvraag om bouwvergunning voor een antennemast ingediend. Aan dit verzoek is toen door de gemeente niet meegewerkt. De gemeenteraad nam in januari 2005 een motie aan waarin was opgenomen dat GSM- en UMTS-antennes niet binnen een straal van 400 meter van de woonomgeving mogen worden geplaatst. De gemeenteraad wilde eerst een nader onderzoek naar de gezondheidsgevolgen van zendmasten.

Nieuwe ontwikkelingen
De laatste jaren is er meer duidelijk geworden over de eventuele gezondheidsrisico's van zendmasten in de buurt van woningen. Het 'Zwitserse' Cofam II onderzoek concludeert dat er wetenschappelijk geen causaal verband aan te tonen is tussen elektromagnetische velden van telecommunicatie en nadelige gezondheidseffecten. Er zijn volgens het Ministerie van VROM dan ook geen gezondheidskundige redenen om antennes uit de bebouwde kom te weren. Ook de Raad van State neemt het standpunt in dat er geen verband is tussen elektromagnetische velden enerzijds en vermindering van het welbevinden of schade aan de gezondheid anderzijds. Tenslotte geeft ook de provincie Noord-Brabant aan dat antenne-installaties bij voorkeur binnen de bebouwde kommen dienen te worden geplaatst.

De gemeente Gilze en Rijen kan dan ook niet weigeren om mee te werken aan de plaatsing van een antenne in de buurt van de bebouwde kom vanwege vrees voor gezondheidsrisico's.

De aanvraag voor KPN antenne aan de Hannie Schaftlaan Op 4 juli 2008 heeft KPN opnieuw een aanvraag om bouwvergunning ingediend. Ditmaal voor het plaatsen van een antennemast van 39,9 meter hoog aan de Hannie Schaftlaan in Rijen (gelegen bij de ingang van de voormalige vuilstort). De plek wordt omgeven door hoge bomen, zodat er geen aantasting van het open landschap plaatsvindt.

De bouw van de antenne is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Artikel 3.23 van de Wro en artikel 4.1.1 van het Bro bieden het college echter de mogelijkheid om ontheffing te verlenen voor een antenne-installatie mits de hoogte van de antenne minder is dan 40 meter. In dit geval is de antenne 39,9 meter hoog.

Het college heeft alle betrokken belangen afgewogen en besloten om mee te werken aan de plaatsing van de antenne op deze locatie.

Procedure

De conceptbouwvergunning zal gedurende zes weken ter inzage worden gelegd waarna het college een definitief besluit zal nemen. Tegen de conceptbouwvergunning kunnen belanghebbenden mondeling en schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van Burgemeester en wethouders.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie