Ook Nijmegen stopt met plaatsen UMTS zendmasten, www.nijmegen.nl

donderdag, 14 april 2005 - Categorie: Berichten Nederland

Zie www.nijmegen.nl/bestuurorganisatie/bestuur/gemeenteraad/vergaderingen/18_besluitenlijsten_2005/raadsbesluitenlijst_16_maart_2005.asp

Actuele motie: Pas op de plaats voor UMTS
1e indiener: M. van Hunnik (SP)
De gemeenteraad van Nijmegen, bijeen op woensdag 16 maart
2005, overwegende dat:
Het rijk, de telecombedrijven en de VNG een convenant
hebben gesloten waarin is afgesproken dat voorrang gegeven
wordt aan het plaatsen van UMTS zendapparatuur.
Er een groot aantal van deze UMTS zenders ook in Nijmegen
zijn geplaatst of nog geplaatst gaan worden.
Er onzekerheid bestaat over de gezondheidsrisico's van UMTS
zenders.
Er slechts een beperkt onderzoek gedaan is door TNO dat als
conclusie had dat ''UMTS zenders mogelijk van invloed zijn
op het menselijk welbevinden''.
Er nu een uitgebreid onderzoek gedaan wordt naar de
gezondheidsrisico's van UMTS zenders.
De wettelijke regels stellen dat alleen voor zendmasten
hoger dan 5 meter of zendmasten geplaatst aan een monument
een vergunning moet worden afgegeven.

Besluit:
1. Dat het niet wenselijk is om zendapparatuur te plaatsen
waarvan de risico's voor de volksgezondheid niet bekend
zijn en vraagt het college om deze zorgen kenbaar te maken
aan de minister.
2. Dat de gemeente Nijmegen alle medewerking aan vergunningen
voor vergunningplichtige UMTS-masten ‘waar mogelijk’
opschort totdat er duidelijkheid bestaat over de
gezondheidsrisico's.

Toegevoegd tekst beslispunt 2: ‘waar mogelijk’.

Voor: GL, PvdA, SP, VSP
Tegen: CDA, VVD, Stadspartij, D66, NijmegenNu

Motie aangenomen
.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie