Gezondheid geen grond voor afwijzing van UMTS-masten, Staatscourant

donderdag, 31 januari 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Staatscourant 30 jan. 2008

Enkele tientallen gemeenten werken niet mee aan vergunningverlening voor UMTS-masten. Sinds 1998 zijn er ongeveer honderd gerechtelijke uitspraken over vergunningen gedaan; in tien procent van de gevallen is het beroep tegen de vergunning gegrond gevonden.

Het ging daarbij altijd om procedurefouten of onjuiste toepassing van de bouwregelgeving. Alle beroepen op grond van vrees voor gezondheidsrisico's zijn afgewezen. De vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is dat de vrees voor gezondheidsrisico's niet van doorslaggevende betekenis mag zijn bij de beoordeling van een vrijstelling van het bestemmingsplan. Minister Cramer van VROM antwoordt dit op vragen van de Vaste Kamercommissie voor VROM over mobiele telefonie en elektromagnetische velden.

Gemeenten die weigeren om mee te werken aan plaatsing van UMTS-masten doen dat meestal vanwege de vrees voor mogelijke gezondheidseffecten. De minister vindt dat niet terecht, zo laat zij blijken: 'Uit recente metingen van Agentschap Telecom blijkt dat de blootstelling aan elektromagnetische velden op de voor het publiek toegankelijke plaatsen varieert van ongeveer 0,5 tot 2 V/m. De internationaal aanbevolen limiet voor UMTS is 61 V/m. De gemeten velden liggen dus ver beneden deze maximale waarden.'

Het neerzetten van UMTS-masten op plaatsen waar mensen niet 24 uur per dag verblijven, zoals bedrijventerreinen, is geen oplossing, stelt Cramer. De masten moeten op plaatsen staan waar mensen mobiel willen communiceren. Als ze daarvoor te ver weg staan, moet het zendvermogen van masten en eventueel ook van mobieltjes worden versterkt voor voldoende bereik, en dat leidt weer tot hogere stralingsniveaus.

En passant beklaagt de minister zich over de media: 'Overheden worden geconfronteerd met maatschappelijke onrust en wantrouwen. De inzichten waarop de normstelling wordt gebaseerd, worden doorgaans niet algemeen geaccepteerd (ongeacht de hoogte van de gestelde grenswaarden). Een belangrijke factor daarbij is de relatieve grote aandacht, ook in de media, voor resultaten van afzonderlijke onderzoeken die wijzen op een mogelijk gezondheidseffect, terwijl resultaten die een dergelijk effect niet bevestigen doorgaans weinig publiciteit krijgen.'

Naschrift StopUMTS:
Wat betreft haar uitspraken over de plaatsing van masten, zou het mooi zijn als minister Cramer eens op deze site zou kijken: www.kennisplatformveiligmobielnetwerk.info/ .

Zie ook:
www.radiowereld.nl/2003/home/medianieuws/010.archief/2007/07/122268.html
www.sdu.nl/staatscourant/sc20070828/
.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie