Huizen voorzichtig met plaatsing UMTS-masten, Gemeente Huizen

woensdag, 07 november 2007 - Categorie: Berichten Nederland

Gemeente Huizen 7 nov. 2007

Het college heeft besloten om de beleidslijn betreffende de afhandeling van verzoeken om planologische vrijstelling voor plaatsing van GSM/UMTS antennemasten opnieuw ter discussie te stellen.

Het college ziet de bescherming van de volksgezondheid als een zodanige belangrijke overheidstaak, dat in dat opzicht bestuurlijk geen enkel risico genomen zou mogen worden. Gezien de lastige juridische positie, de mogelijke maatschappelijke onrust en de daarmee samenhangende politieke gevoeligheid rondom deze problematiek wil het college voordat een definitief standpunt wordt bepaald een brede discussie met de commissie ROW.

Definitief besluit college na behandeling in commissie ROW

In de maand november zal de commissie ROW het besluit van het college behandelen in een breed voor publiek opgezette commissievergadering. In deze vergadering zullen deskundigen, zoals vertegenwoordigers van het Antennebureau en de GGD een toelichting geven. De gemeente zal belanghebbenden schriftelijk voor de overigens openbare en voor iedereen toegankelijke commissievergadering uitnodigen.

Het college zal de commissievergadering, waarin het onderwerp aan de orde wordt gesteld, duidelijk aankondigen in de hen ten dienste staande media. Naast gelegenheid voor inspraak door betrokkenen/belanghebbenden kan in deze bijeenkomst ook ruimte worden ingebouwd voor een toelichting of beantwoording van vragen door deskundigen.

Heroverweging besluit

Eerder heeft het college naar aanleiding van het ontstaan van de nodige publieke discussie en ongerustheid rondom de plaatsing van GSM/UMTS masten besloten vooralsnog geen medewerking meer te verlenen aan de plaatsing van dergelijke masten.

Het college wil de discussie heropenen op basis van o.a. de resultaten van een Zwitsers onderzoek naar UMTS en welbevinden. De uitkomsten van dit Zwitserse onderzoek dat is uitgevoerd overeenkomstig de aanbevelingen van de Nederlandse Gezondheidsraad zijn inmiddels al weer geruime tijd bekend en door de staatssecretaris ter kennis gebracht van de Tweede Kamer. Bij dit onderzoek, dat geheel conform de gangbare wetenschappelijke standaards is uitgevoerd, zijn geen effecten gevonden van blootstelling aan UMTS-velden op de onderzochte gezondheidsaspecten. Na uitvoerige statistische analyse van de onderzoeksgegevens blijken er geen aanwijzingen te zijn dat de UMTS-velden effecten hebben op welbevinden of cognitieve functies. De staatssecretaris komt dan ook tot de conclusie dat de resultaten van het Zwitserse onderzoek, dat overigens voortborduurde op een eerder uitgevoerd TNO onderzoek, dusdanig eenduidig en helder zijn, dat zij de maatschappelijke ongerustheid kunnen wegnemen.

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten steunt in haar circulaire van september 2006 de staatssecretaris in zijn conclusie dat er op basis van het verrichte onderzoek geen redenen zijn om de plaatsing van UMTS antennemasten tegen te gaan. De VNG concludeert dat er geen beleidsruimte voor gemeenten is om de plaatsing van UMTS-masten tegen te houden op basis van bezorgdheid over mogelijke gezondheidsrisicos.

Juridische positie gemeente

De vraag is, welke juridische middelen de gemeente heeft om de plaatsing van antennemasten vanwege gezondheidsrisico's tegen te houden. De Raad van State heeft zich inmiddels hierover in meerdere uitspraken (zie o.a. beroepzaak gemeente Bronckhorst) uitgelaten. Naar het oordeel van de Raad van State mocht het gemeentebestuur zich aansluiten bij het standpunt van de regering dat er op basis van de aanwezige onderzoeken geen aanleiding bestaat plaatsing van UMTS-masten bij woonbebouwing te voorkomen. Ondanks het regeringsstandpunt en de bestaande jurisprudentie neigt het college er toe de bestuurlijke vrijheid te benutten om van de bestaande lijn afwijkende jurisprudentie te bevorderen, zolang er niet meer zekerheid is te geven over de gezondheidsrisico's.

Aangehouden zaken

In afwachting van de nadere standpuntbepaling van het college zijn twee zaken min of meer aangehouden:

Het verzoek van Orange voor plaatsing van een minder dan 5 m hoge UMTS-antennemast op de toren van de Kruiskerk; i.v.m. bijhorend techniekkastje op de grond is deze plaatsing (net) niet vergunningvrij maar is daarvoor een vrijstelling ex artikel 19,lid 3 WRO nodig;

Het verzoek om opheffing van de in de overeenkomst tot vestiging van een opstelrecht opgenomen verplichting de antennemast op de locatie Ellertsveld niet anders te gebruiken dan voor een GSM-installatieLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie