Motie gemeente Meppel: vergunningplichtig stellen van installaties lager dan 5m

maandag, 27 november 2006 - Categorie: Berichten Nederland

MOTIE

Motie van Sterk Meppel en de PvdA van de Gemeente Meppel.

Een aanzet tot het vergunningplichtig stellen van antenne-installaties met een hoogte van 5 meter en minder.

De gemeenteraad van Meppel, in vergadering bijeen op donderdag 26 januari 2006,overwegende dat:

- Het plaatsingsplan voor vergunningvrije antenne-installaties volgens het convenant1 een zaak is tussen gemeente en operators zonder raadpleging van direct omwonenden;

- De raad weinig zicht heeft hoe een plaatsingsplan tot nu toe tot stand komt;

- Het college nu niet de mogelijkheid heeft de plaatsing van antenne installaties voor mobiele telecommunicatie met een hoogte van 5 meter en minder te reguleren, op te schorten of te verbieden, zodra het plaatsingsplan als vaststaand is beschouwd;

- De landelijke overheid een vervolg onderzoek2 laat doen na het TNO onderzoek3 naar effecten van UMTS-signalen op welbevinden en cognitie;

- Bewoners van appartementgebouwen steeds vaker opeenvolgend door alle afzonderlijke operators benaderd worden om gebruik te maken van het in het convenant genoemde instemmingsrecht bewoners;spreekt uit dat het gewenst is dat:

- Onze gemeente een directe invloed krijgt bij de plaatsing van antenne-installaties met een hoogte van 5 meter en minder op haar grondgebied;

- Direct omwonenden van antenne-installaties van welke hoogten dan ook door het afgeven van een bouwvergunning voor de betreffende antenne-installatie recht op inspraak krijgen.Draagt het College van B&W op:

De Rijksoverheid en VNG op te roepen het convenant open te breken om masten met een hoogte van 5 meter en minder ook vergunningplichtig te stellen;
Eigenaren van panden op te roepen plaatsing van nieuwe antenne-installaties op te schorten;
Indien het convenant (bij punt 1) niet opengebroken kan worden, mogelijkheden te onderzoeken om te kunnen komen tot het vergunningplichtig stellen van antenne-installaties met een hoogte van 5 meter en minder;
Door een notitie aan de raad transparant maken hoe in Meppel tot een plaatsingsplan gekomen is, teneinde zonodig aanbevelingen te doen hoe het in de toekomst, mede gezien de maatschappelijke onrust, verbeterd kan worden.


En gaat over tot de orde van de dag.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie