Stichting EHS lid van koepelorganisatie Ieder(in)

vrijdag, 19 januari 2024 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: stichtingehs.nl/nieuwsberichten/stichting-ehs-lid-van-koepelorganisatie-iederin/

Stichting EHS is eind vorig jaar lid geworden van koepelorganisatie Iederin. Ieder(in) is de koepelorganisatie van alle organisaties voor gehandicapten in Nederland. De toelating van Stichting EHS werd bekendgemaakt in een zoomvergadering met de leden van Ieder(in). Het lidmaatschap van Ieder(in) is weer een belangrijke volgende stap voor Stichting EHS.

Sinds voorjaar 2022 is Stichting EHS bezig te onderzoeken wat de consequenties zijn van het VN-verdrag Handicap voor mensen met EHS. In dit kader hebben we contact gezocht met het ministerie van VWS. Het ministerie van VWS wees ons er op dat Ieder(in) een belangrijke gesprekspartner van hen is voor de uitwerking van het VN-verdrag.

Stichting EHS heeft daarom contact gezocht met Ieder(in) en meerdere informatieve gesprekken met hen gevoerd. Tegelijkertijd zijn we de procedure voor aanmelding ingegaan. Dit met uiteindelijk resultaat dat Stichting EHS sinds 21 november 2023 lid is van Ieder(in). Na het eerste contact met Ieder(in) hebben diverse andere activiteiten van Stichting EHS in het kader van het VN-verdrag Handicap plaatsgevonden. Hieruit bleek dat ook mensen met EHS recht hebben op toegankelijkheid en inclusie.

Doelstelling Ieder(in)
Ieder(in) is een vereniging van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Bijna 240 landelijke en regionale patiëntenverenigingen en belangenorganisaties zijn bij Ieder(in) aangesloten. Ieder(in) behartigt zo de belangen van meer dan twee miljoen mensen.

Het doel van Ieder(in) is een inclusieve samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten kunnen rekenen op zorg en ondersteuning op maat. En ze moeten net als iedereen vrij kunnen kiezen hoe ze willen wonen, leren, werken, reizen en recreëren. Dit geldt dus ook voor mensen met EHS.

Ieder(in) baseert zijn standpunten en argumenten voor een belangrijk deel op het VN-verdrag Handicap. Dit internationale verdrag is heel duidelijk over de mensenrechten van mensen met een beperking of chronische aandoening. Of het nu gaat om naar school kunnen gaan, passend wonen, werken, een toereikend inkomen, passende de zorg, vervoer, vrijetijdsbesteding. Het VN-verdrag Handicap verplicht de overheid op al deze terreinen vooruitgang te boeken.

Collectieve belangenbehartiging
Ieder(in) komt op voor de algemene politieke en maatschappelijke belangen van mensen met een beperking of chronische ziekte. Ze spreken met ministers en staatssecretarissen, lobbyen bij Kamerleden en ministeries en sluiten aan bij belangrijke overleggen van maatschappelijke organisaties. Ze wijzen het Kabinet op hun regierol en verantwoordelijkheden rond de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Ze lobbyen voor verbeteringen aan landelijke wetgeving, zodat de Nederlandse wetten gaan voldoen aan het verdrag.

Specifiek met betrekking tot het VN-verdrag Handicap is van belang dat Ieder(in) een belangrijke gesprekspartner is van het ministerie van VWS. Het ministerie van VWS is immers het coördinerend ministerie voor de uitwerking van het VN-verdrag.

Betekenis lidmaatschap Stichting EHS
Stichting EHS heeft inmiddels enkele verkennende gesprekken met Ieder(in) gevoerd. Dat betekent dat – nu wij lid zijn – zij onze signalen mee kunnen nemen in hun gesprekken met ministers, Kamerleden en maatschappelijke organisaties. Als lid van Ieder(in) worden onze belangen zo ook via hen onder de aandacht gebracht.

En Stichting EHS kan van Ieder(in) ook advies krijgen met betrekking tot eigen acties naar overheden of organisaties. Dat betekent dat er deskundige mensen met ons mee willen denken. In sommige gevallen kan Ieder(in) ook daadwerkelijk steun betuigen. Stichting EHS zal graag gebruik maken van deze advisering en steun.

Ervaringsdeskundigheid
Zoals het VN-verdrag Handicap voorschrijft, betrekt Ieder(in) mensen met een beperking bij hun activiteiten. Mensen met ervaringsdeskundigheid kunnen immers zelf het beste aangeven welke knelpunten zij tegenkomen en uitleggen wat nodig is om wel volwaardig mee te kunnen doen. Het betrekken van ervaringsdeskundigen doet Ieder(in) zowel via hun organisaties als ook via individuen. Het betrekken van individuele ervaringsdeskundigen bij hun activiteiten gebeurt in meedenkgroepen of in hun panel.

Er zijn diverse meedenkgroepen waaraan mensen kunnen deelnemen, bijvoorbeeld over arbeid of meerkosten. De meedenkgroepen komen twee à drie keer per jaar bij elkaar. En worden zo nodig tussentijds geraadpleegd via e-mail.

Om snel na te kunnen gaan wat mensen vinden van belangrijke actuele onderwerpen is er ook het Ieder(in) panel waar je je voor kunt aanmelden. Je krijgt dan vier tot zes keer per jaar een vragenlijst over diverse onderwerpen naar keuze.

Informatie
Tot slot geeft Ieder(in) informatie over veranderende wetgeving en andere actuele ontwikkelingen die belangrijk zijn voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Dat gebeurt via de website, social media en nieuwsbrieven en tijdens netwerkbijeenkomsten. Voor zover relevant zal Stichting EHS deze informatie doorgeven via de website en de nieuwsbrief.

Een van die punten is in elk geval de week van de toegankelijkheid die elk jaar plaatsvindt de eerste volle week van oktober en waaraan elk lid van Ieder(in) een bijdrage kan leveren.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie