Activiteiten Stichting EHS op weg naar erkenning EHS als handicap

vrijdag, 29 december 2023 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: stichtingehs.nl/nieuwsberichten/activiteiten-stichting-ehs-op-weg-naar-erkenning-ehs-als-handicap/
dec. 2023

Afgelopen maanden bereikten ons diverse vragen over de erkenning van EHS als handicap. De stellingname van het College voor de Rechten van de Mens die we eerder publiceerden riep kennelijk de nodige vragen op bij elektrogevoeligen. Mensen vragen zich af: Wat betekent dit nu allemaal voor ons en wat heb ik er aan? Hierbij wat meer informatie.

Al enige tijd is Stichting EHS bezig stap voor stap meer duidelijkheid te krijgen over de betekenis van het VN-verdrag Handicap voor de positie van mensen met EHS. Het eerste resultaat was dat Ieder(in), de koepelorganisatie voor gehandicapten, ons aangaf dat mensen met EHS onder het VN-verdrag Handicap vallen. Inmiddels is Stichting EHS lid geworden van Ieder(in). Hierover binnenkort meer informatie.

Een tweede belangrijk resultaat was dat ook het College voor de Rechten van de Mens ons bevestigde dat mensen met EHS onder het VN-verdrag Handicap vallen. Dit heeft daarna geleid tot onze oproep aan elektrogevoeligen om meldingen te doen aan het College. Het College stuurde vervolgens een uitgebreide reactie aan alle mensen die een melding deden. Meldingen doen blijft mogelijk.

Wet gelijke behandeling mensen met handicap of chronische ziekte

In Nederland is het VN-verdrag Handicap vertaald in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz). Deze wet bepaalt dat mensen met een beperking of chronische ziekte net als ieder ander moeten kunnen meedoen in de maatschappij. Op school, op hun werk, in het openbaar vervoer en in hun vrije tijd. Scholen, werkplekken, winkels en bedrijven moeten ervoor zorgen dat iedereen er gebruik van kan maken. Er is een verbod op discriminatie en een verplichting om een aanpassing te doen. Mensen met een beperking kunnen vragen om een aanpassing voor hun eigen situatie. Deze aanpassing moet dan wel proportioneel zijn.

Wat betekent dit voor elektrogevoeligen?

De stellingname van het College betekent dat mensen met EHS dus ook een beroep kunnen doen op de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Anders gezegd: als je vindt dat je maatschappelijk niet mee kan doen in verband met je elektrogevoeligheid, dan kan je met een beroep op deze wet vragen om aanpassingen.

Bijvoorbeeld als je last hebt van straling op je werk en geen passende werkplek krijgt. Of als je in een ziekenhuis moet zijn maar dat niet kan door een teveel aan straling. Maar dat betekent nog niet dat je ook altijd gelijk zal krijgen. Het verzoek voor een doeltreffende aanpassing mag worden afgewezen als deze aanpassing onevenredig belastend is. Dat kan bijvoorbeeld als de aanpassingen heel veel geld of moeite kosten, voor een onveilige situatie zorgen of niet uit te voeren zijn.

Bij discriminatie klacht bij College

Als een verzoek om aanpassing wordt geweigerd dan kan het College voor de Rechten van de Mens bekijken of het weigeren van de aanpassing terecht was. Als je het idee hebt dat je als elektrogevoelige wordt gediscrimineerd kun je een beoordeling door het College aanvragen via een klachtenformulier. Dan ga je een formele klachtenprocedure in waar altijd een andere partij bij betrokken is, zoals bijvoorbeeld je werkgever.

Als je overweegt een klacht in te dienen, omdat je die zelf zeer kansrijk acht en jouw situatie goed gedocumenteerd is, willen we je vragen contact op te nemen via info@stichtingehs.nl. Je wordt dan doorgeleid naar een extern deskundige die kan kijken naar de kansrijkheid van de klacht en je kan adviseren over een eventueel vervolg. Mocht je nu al in een conflict zitten met bijvoorbeeld je werkgever en daarbij rechtshulp krijgen, dan adviseren we je de informatie uit dit bericht aan je rechtshulpverlener door te geven.

Ministerie van VWS

Stichting EHS heeft na het contact met het College voor de Rechten van de Mens ook (weer) contact gehad met het ministerie van VWS. Dit omdat het ministerie van VWS het coördinerend ministerie is wat betreft het VN-verdrag Handicap. Ons derde resultaat was dat ook het ministerie van VWS van mening is dat mensen met EHS onder het VN-verdrag Handicap en de Wgbh/cz vallen. Concreet meldde het ministerie van VWS ons het volgende:

“We sluiten ons aan bij de bevindingen uit uw gesprekken met Ieder(in) en het College voor de Rechten van de Mens, dat mensen met EHS net als ieder ander recht hebben op toegankelijkheid en inclusie.”

Verder benoemden ze dat elk ministerie zelf verantwoordelijk is voor toegankelijk en inclusief beleid op specifieke vraagstukken. Dat betekent dat het ministerie van VWS ons hiervoor verwijst naar andere verantwoordelijke ministeries.

Waar staan we nu?

Aan de ene kant heeft Stichting EHS het afgelopen jaar al veel bereikt. Zowel Ieder(in) als het College voor de Rechten van de Mens als het ministerie van VWS hebben aangegeven dat mensen met EHS onder het VN-verdrag Handicap vallen. Al deze organisaties kunnen onze belangen meenemen. Dat is enorme winst.

Aan de andere kant moet er nog heel veel gebeuren. Het VN-verdrag en de Wgbh/cz bieden zeker mogelijkheden voor succes. Maar echte inclusie voor mensen met EHS zal stap voor stap moeten worden gerealiseerd. Dat is ook de opzet van het VN-verdrag Handicap: stap voor stap de toegankelijkheid voor gehandicapten en chronisch zieken vergroten.

Hoe gaan we verder?

Zowel Stichting EHS als individuele mensen kunnen bij het realiseren van echte inclusie van mensen met EHS een rol spelen. Elektrogevoeligen kunnen zelf verzoeken doen om aanpassingen in verband met hun EHS, en zo nodig klachten indienen bij het College. Mogelijk komen er rechtszaken. Dan zal er jurisprudentie worden opgebouwd die kan bijdragen aan het algemeen EHS-belang. Stichting EHS zal zich vooral concentreren op hoofdlijnen. Wij richten ons op de overheid, op (belangen)organisaties en eventueel op specifieke individuele zaken. Belangrijke informatie zullen we publiceren op onze website. Elektrogevoeligen kunnen vervolgens gebruik maken van deze informatie voor hun individuele verzoeken om aanpassingen.

Kortom, we hebben met het VN-verdrag Handicap nieuw en belangrijk gereedschap in handen, maar een verbetering van onze situatie moet nog wel van de grond af opgebouwd worden. Er is nog veel werk te verzetten. Stichting EHS blijft hier komende tijd mee aan de slag. We zullen jullie op de hoogte houden via de website. En mochten jullie belangrijke ervaringen hebben: meld het ons.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie