Uitspraak UMTS ingetrokken, Tubantia

vrijdag, 11 augustus 2006 - Categorie: Berichten Nederland

Tubantia 4 augustus 2006

Uitspraak UMTS ingetrokken

HAAKSBERGEN - Staatssecretaris Piet van Geel hoeft geen stukken meer aan te leveren over het Zwitsers onderzoek naar UMTS. Bestuursrechter R. Jue neemt zijn uitspraak van vorige maand terug, omdat hij toen niet beschikte over de volledige informatie. Jue had beslist dat P. Baakman van adviesbureau Bawa recht had op inzage van de stukken. Baakman wil dit omdat Van Geel op basis van deze stukken concludeert dat UMTS-masten geplaatst kunnen worden: er zouden geen gezondsheidsrisico's zijn vastgesteld. Baakman deed een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. In een zitting op 17 juli stelde Baakman dat Van Geel weigert te beslissen op zijn verzoek tot inzage van het complete onderzoek. Gisteren bleek echter dat Van Geel wel heeft beslist. Hij zond Baakman stukken toe, maar dat waren andere stukken dan de Haaksbergenaar had opgevraagd. In juridische zin heeft Van Geel zodoende wel voldaan aan zijn verplichting. Dat Baakman het daarmee niet eens is omdat hij om iets anders heeft gevraagd, dan datgene dat het ministerie toezond, doet daar volgens Jue niets aan af. Hij trekt daarom zijn eerdere besluit in. Die rechtszaak was tenslotte gebaseerd op een zogenaamde fictieve weigering van de staatssecretaris tot inzage. En van zo'n weigering is dus geen sprake.

Reacties:

Dinsdag 6 juni 2006 deed Staatssecretaris van Geel (VROM) Publiekelijke mededeling over een peer-reviewed artikel t.a.v het Zwitsers onderzoek m.b.t. gezondheidsrisico,s bij blootstelling aan elektromagnetische straling afkomstig van UMTS antennes.

Op verzoek van clienten uit geheel Nederland waaronder medici en wetenschappers vroeg o.g.v. de wet openbaarheid van bestuur ons kantoor afschrift van het onderzoeksrapport met onderzoeksprotocollen, nulpuntmetingvaststelling, lijst van gebruikte meetapparatuur, vragenlijsten enz. bij het ministerie op. Omdat binnen de termijn geen enkele reactie ten onze kantore binnen kwam werd bij de Rechtbank Almelo om voorlopige voorziening gevraagd. Vervolgens stuurt de Staatssecretaris niet de gevraagde onderzoeksrapportage met de gevraagde gegevens maar een advies van de Gezondheidsraad. Tegen deze gang van zaken is inmiddels een AWB- bezwaarschrift bij het ministerie van VROM ingediend en een afschrift verzonden aan het ministerie van Volksgezondheid. Hoorzitting volgt.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te Bilthoven welke ressorteert onder het ministerie van Volksgezondheid heeft 23 mei 2006 materiaal ontvangen van VROM m.b.t. het Zwitsers onderzoekartikel onder verzoek aan te geven of dit wetenschappelijk van aard is. Dat materiaal plus afschrift opdracht-en aanbiedingsbrief is eveneens door ons kantoor opgevraagd op grond van WOB en archiefwet bij rekest van 24 juli 2006 . Het RIVM heeft tot op heden nog niet gereageerd.

Opmerkelijk is dat de Secretaris-Generaal van VROM 5 juli 2006 wel meedeelt dat er geen wet- of regelgeving bestaat waaraan protocollen m.b.t. uitvoering van wetenschappelijk onderzoek binnen dit vakgebied behoren te voldoen.
Dat laatste gegeven en het feit dat niet is gebleken tot op heden dat de telecomproviders zijn verzekerd tegen gezondheidsschade tengevolge van onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling en de Staat der Nederlanden niet tot borging is overgegaan , heeft redenen gevormd om de Nederlandse UMTS-zaak bij het Europees Parlement aanhangig te maken en bij de Europese Commissie in te leiden.


Rechtspraktijk BAWA
Paul BaakmanLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie