Oproep aan politieke partijen: voorkom 5G-affaire!

zaterdag, 19 december 2020 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: letstalkabouttech.nl/2020/12/oproep-aan-politieke-partijen-voorkom-5g-affaire/
18 dec. 2020

Deze week verscheen het rapport ‘Ongekend Onrecht’ over de Toeslagenaffaire. De beginselen van de rechtsstaat zijn geschonden en ministers, ambtenaren, de Tweede Kamer en zelfs rechters krijgen er in het rapport van langs. Voor burgers die (gezondheids)problemen hebben door blootstelling aan straling is de analyse niet verrassend. Velen zitten in penibele situaties, omdat de overheid de oorzaak van hun problemen weigert te erkennen en hen in de kou laat staan. De uitrol van 5G verergert de problematiek, maar bestuurders en politici zijn doof voor de alarmbellen. Willen we een 5G-affaire voorkomen dan is een debat over de regulering en de impact van deze nieuwe ongeteste technologie meer dan ooit noodzakelijk. Zo schrijft Let’s Talk About Tech in haar oproep aan politieke partijen.

In de oproep die wij vanuit Let’s Talk About Tech op 17 december j.l. verstuurden aan meerdere politieke partijen, verzoeken wij om:

* de gecancelde technische briefing over het rapport ‘5G en gezondheid’ van de Gezondheidsraad opnieuw te agenderen.
* van het Kabinet een brede onafhankelijke risicobeoordeling van de impact van 5G te eisen.
* te zorgen voor transparantie inzake de Europese plannen op het vlak van digitalisering en 5G.
* ruimte voor een breed maatschappelijk debat over de 5G-problematiek te creëren.

In de brief aan de fracties schetsen wij de 5G-problematiek in samenhang met radar en de plannen van de Europese Commissie. Het is een vervolg op onze brief van 8 december j.l.
letstalkabouttech.nl/2020/12/misstanden-regulering-mobiele-blootgelegd-kabinet-geen-oog-voor-risicos-5g/
aan leden van de vaste Kamercommissies Economische Zaken en Klimaat en Volksgezondheid, Welzijn en Milieu. Deze bevat – ter voorbereiding op de technische briefing over het advies van de Gezondheidsraad – de expertreactie van de Zweedse wetenschapper en oncoloog prof. dr. Lennart Hardell.

Grote onvolkomenheden in advies Gezondheidsraad

De expertreactie van Hardell
letstalkabouttech.nl/wp-content/uploads/2020/12/Health-council-Netherlands_2020_12_07.pdf
is gericht aan de verantwoordelijke bewindslieden en laat zien dat het Kabinet zich baseert op een papieren werkelijkheid en dat de werkelijke risico’s van blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) heel anders zijn dan zij doet voorkomen. Uit zijn goed onderbouwde commentaar komt expliciet naar voren dat het advies van de Gezondheidsraad en het Kabinetsbeleid grote tekortkomingen hebben. Een grondige, evenwichtige, objectieve en actuele evaluatie van de risico’s op kanker en andere gevaarlijke effecten van EMV mist.

De technische briefing over het advies van de Gezondheidsraad was gepland op 10 december. Deze werd gecanceld, omdat te weinig volksvertegenwoordigers zich aangemeld hadden. Let’s Talk About Tech is verbaasd en zelfs geschrokken dat er zo weinig belangstelling is gezien de impact van de uitrol van 5G. Er komen straks wel elke 100 meter antennes en de stralingsintensiteit zal enorm toenemen. Dit ook met een nieuwe techniek die zo mogelijk nog schadelijker is en waar geen onderzoek naar is gedaan.

Kabinet blind voor misstanden regulering mobiele technologie

Het is opmerkelijk dat het Kabinet het advies van de Gezondheidsraad, om voorlopig de 26 Ghz-frequentie niet uit te rollen omdat geen onderzoek is gedaan naar de gezondheidseffecten ervan, niet overneemt. Normaliter laat de regering zich door zijn eigen gezondheidsinstanties leiden. Waarom gebeurt dat nu niet? Verder blijkt uit het Kabinetsbeleid dat zij blind is voor de misstanden in de regulering van mobiele technologie en de gevolgen daarvan. Onder het mom van ‘vooruitgang’, ‘innovatie’ en ‘economische groei’ krijgt de industrie de vrije hand om het land om te vormen tot een marktplaats voor haar nieuwe digitale producten. De uitrol van nieuwe ongeteste technologie is vanuit mensenrechtenperspectief onaanvaardbaar. Nu al ondervinden vele mensen klachten door antennes, wifi etc. en wordt hen ongekend onrecht aangedaan. Mensen komen in uiterst penibele situaties terecht waarin ze huis, baan, kinderen etc. verliezen omdat ze niet geholpen worden door de overheid.

Deze ontwikkelingen zijn niet waarneembaar in de papieren werkelijkheid die onze overheid en telecomindustrie hebben gecreëerd. Wij zien dat het Kabinet hardnekkig het idee vasthoudt dat het mogelijk is om op een verantwoorde manier gebruik te maken van apparatuur die de bevolking 24 uur per dag, 7 dagen per week blootstelt aan EMV, al dan niet in combinatie met blootstelling aan andere milieufactoren. Met deze aanname en de gehanteerde blootstellingsrichtlijnen die alleen rekening houden met opwarmingseffecten doet men geen recht aan het feit dat er al bij zeer lage stralingsintensiteit schade optreedt aan mens en milieu.

Samenhang met radar en plannen Europese Commissie op vlak van digitalisering en 5G

Wij hebben meerdere oproepen gedaan – zowel aan gemeentelijke volksvertegenwoordigers als aan parlementsleden – waarin we bovenstaande problematiek op tafel leggen en verzoeken om op basis van gedegen informatie een democratisch debat te voeren over de uitrol van 5G. En alle 5G-activiteiten te staken zolang het maatschappelijk debat niet is gevoerd. In de oproep aan de fracties vragen wij om de 5G-problematiek in samenhang te beschouwen met:

* De SMART-L radar waarvoor Defensie een nieuwe locatie zoekt, zie de aangenomen motie Radar Herwijnen, t.v.v. 35570-X-24.
www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z24010&did=2020D50486
De onderbouwing voor het afwijzen van de locatie Herwijnen is dat daar al sprake is van jarenlange blootstelling aan cumulatieve straling (o.a. KNMI radar en scheepvaartradars), de gezondheid van omwonenden van groot belang is en gezondheidsschade niet uitgesloten kan worden onder de richtlijnen van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).
* Plannen van de Europese Commissie ten aanzien van digitalisering en 5G. Deze stonden op de agenda van de Europese top op 1 en 2 oktober 2020. In het debat in de Tweede Kamer op 23 september 2020 hierover werd gerefereerd aan vertrouwelijke stukken van de Europese Commissie waarin een nieuw systeem voor mondiaal economisch bestuur onder leiding van de Wereldhandelsorganisatie, de uitrol van 5G en de Europese digitale identiteit aan de orde komen.

Het dossier 5G en het dossier SMART-L radar hebben veel met elkaar gemeen. Met name de haast, de onduidelijkheid over de gezondheidseffecten en het gebrek aan zorgvuldigheid springen in het oog. In beide dossier blijft de regering haar beslissingen baseren op de adviezen en richtlijnen van de ICNIRP. Deze particuliere internationale organisatie heeft aantoonbaar banden met de telecomindustrie. In Europa ligt de ICNIRP en haar laatste risicobeoordeling onder vuur, zoals blijkt uit dit verslag van het Panel for the Future of Science and Technology – Workshop on 5G van het Europees Parlement (d.d. 8 december 2020).
www.saferemr.com/2020/12/european-parliament-workshop-on-5g.html

Uit het debat dat de Tweede Kamer voerde op 23 september 2020 over de Europese top van begin oktober blijkt dat er op Europees niveau van alles achter de schermen gebeurt. Wij vragen ons af in hoeverre het ‘stilzwijgen’ van de risico’s en de agressieve uitrol van 5G te maken heeft met deze Europese agenda en maken ons ernstig zorgen over de staat van onze democratie. Want laten we wel wezen: ook al zijn er vele spelers die benadrukken dat ze handelen in het belang van de mensheid, de doelstellingen van de digitalisering zijn tot nu toe expliciet en impliciet bepaald door een complex spelerslandschap dat nauwelijks voldoet aan de vereisten van democratische legitimiteit of controle door de staat. De industrie krijgt de vrije hand om het land om te vormen tot een marktplaats voor haar nieuwe digitale producten. Dit terwijl op vele fronten negatieve effecten van 5G te voorzien zijn. Al in 2018 stelde de Duitse Adviesraad voor mondiale vraagstukken (WBGU) in haar factsheet ‘Digitalization: what we need to talk about‘ dat door digitalisering het energie- en grondstoffenverbruik toeneemt en dat de vrijheid wordt bedreigd door BigData en Surveillance.
www.wbgu.de/fileadmin/user_upload/wbgu/publikationen/factsheets/digitalisierung_en.pdf

Oproep tot een goede risicobeoordeling en ruimte voor debat

Tot onze verbazing wordt er door Kamerleden echter amper gedebatteerd over deze zaken. De technische briefing over het advies ‘5G en gezondheid’ dat op verzoek van de Tweede Kamer door de Gezondheidsraad werd opgesteld, is exemplarisch: deze is inmiddels twee keer gecanceld en niemand lijkt zich er druk over te maken.

Alle ogen zijn gericht op de ‘oplossingen’ die digitalisering moeten brengen. Wanneer we echter onder ogen durven te zien dat de huidige verdienmodellen juist tot een versnelling van gezondheids- en milieuproblemen en een democratische crisis kunnen leiden in plaats van tot oplossingen, dan noopt dat tot veel meer voorzichtigheid en tot veel meer ruimte voor debat dan waarvan nu sprake is.

Daarom roepen wij de fracties met klem op om van het Kabinet een brede onafhankelijke risicobeoordeling van en een breed maatschappelijk debat over 5G te eisen. Daarbij is transparantie inzake de Europese plannen op het vlak van digitalisering en 5G noodzakelijk. Zolang niet inzichtelijk is wat de effecten zijn op gezondheid, leefmilieu, energieverbruik, privacy en cybersecurity en of de kosten wel opwegen tegen de baten, past het niet in een democratie om door te gaan met de 5G-activiteiten.

PDF versie van de brief ‘5G, radar en Europese plannen’ aan fracties
letstalkabouttech.nl/wp-content/uploads/2020/12/20201217-LTAT-5G-radar-en-Europese-plannen_fracties.pdf .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie