Advies 5G en Gezondheid ter discussie in Kamercommissie; Brieven Sticht. EHS & StopUMTS & Stop5GNL

zaterdag, 03 oktober 2020 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: stralingsbewust.info/2020/10/02/advies-5g-en-gezondheid-ter-discussie-in-kamercommissie-brief-van-stichting-ehs/
2 oktober 2020

Op donderdag 8 oktober is er van 16.45 tot 17.45 uur een via livestream te volgen technische briefing voor de Vaste Kamercommissie VWS (Volksgezondheid) over het 'Advies 5G en Gezondheid' van de GR. De briefing wordt verzorgd door prof. Kromhout en dr. Van Rongen, voorzitter en wetenschappelijk secretaris van de commissie EMV van de GR.
www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03875
www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid .

Namens de commissie VWS zijn aanwezig: Dion Graus (PVV), Joba van den Berg (CDA), Arne Weverling (VVD) en Laura Bromet (GroenLinks). De commissie EZK en de commissie I&W zijn hier ook bij betrokken, de betreffende commissieleden kunnen aanschuiven bij de briefing.
www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/vws/samenstelling .

Dit is een gelegenheid om aandacht te vragen voor onze zaak. Via bovenstaande linkjes kun je zien welke commissieleden je kunt benaderen (hun e-mailadres is zichtbaar als je klikt op het betreffende commissielid). De bijeenkomst op 8 oktober is via een livestream te volgen.

De vergadering is verplaatst naar een nog onbekend tijdstip. Waarom is niet vermeld, maar het kan zijn dat het Hoger Beroep van de Stichting Stop5GNL, waarvan de datum nog niet vaststaat, daar iets mee te maken heeft. De Corona pandemie kan er natuurlijk ook mee te maken hebben.
******

Stichting EHS stuurde op 29 september een brief aan de Vaste Kamercommissie VWS over het Advies van de Gezondheidsraad. Voor deze brief zie de link bovenaan (naar Stralingsbewust).

******

Over het advies van de Gezondheidsraad hadden we (StopUMTS) eerder gerapporteerd en relevante delen daaruit gelicht:
www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/12585/redir .

Naar aanleiding van de briefing hebben we op 2 oktober onderstaande e-mail gestuurd naar de commissie VWS en naar verdere betrokken Kamerleden:

Aan de Vaste Kamercommissie van VWS
2 oktober 2020

Betreft: Advies Gezondheidsraad 5G en gezondheid en debat op 8 oktober

Geachte Kamerlid,

Hierbij geef ik een korte reactie op het Advies van de Gezondheidsraad (GR).
In de brief van prof. dr. Kullberg, voorzitter van de GR, op 2 september verstuurd aan de voorzitter van de Tweede Kamer, staat:

“De commissie kan op dit moment geen antwoord geven op de vraag of er ook daadwerkelijk gezondheidsschade verwacht kan worden bij de invoering van 5G, ofwel wat het risico is van blootstelling aan 5G. Daarvoor is kennis nodig over de niveaus van blootstelling waarbij of waarboven gezondheidsschade op kan treden, en informatie over het niveau waarop mensen daadwerkelijk worden blootgesteld. Die kennis ontbreekt vooralsnog.“

In het Advies van de GR komt deze onzekerheid ook duidelijk naar voren. Uit het Advies citeer ik:

“Samenhang tussen 5G-frequenties en gezondheidsschade niet aangetoond, maar voor een aantal ziekten niet uit te sluiten” en “Het is volgens de commissie niet uit te sluiten dat het optreden van kanker, verminderde mannelijke vruchtbaarheid, slechtere zwangerschapsuitkomsten en geboorteafwijkingen samenhangen met blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden”.

Wat de kennis van blootstelling aan 5G betreft weten we dat die ten opzichte van de huidige 2G, 3G en 4G blootstelling omhoog gaat. Dit gezien het feit dat de Telecom providers in Brussel en Zwitserland en in enkele andere landen verklaard hebben 5G niet te kunnen uitrollen met de daar geldende blootstellingslimieten, die strenger zijn dan die in Nederland, maar die daar wel volstaan voor 2G, 3G en 4G.
Wat betreft het feit dat samenhang tussen 5G-frequenties en gezondheidsschade volgens de GR niet is aangetoond wil ik opmerken dat die niet aangetoond is omdat daar überhaupt nog geen onderzoek naar gedaan is. De samenhang tussen 2G, 3G, 4G en biologische effecten, waarvan een aantal schadelijk voor de gezondheid zijn, is in duizenden wetenschappelijke onderzoeken wel aangetoond, maar dat wordt om economische redenen niet erkend.

Voor meer informatie verwijs ik naar mijn bijdrage aan de hoorzitting in de Tweede Kamer (op 10 september jl.) over de geplande radar in Herwijnen. De hoofdmoot van mijn betoog ging over de (te hoge) ICNIRP blootstellingsrichtlijnen, waarop de Nederlandse overheid zich beroept, ook wat betreft 5G. Voor de tekst van mijn betoog zie:
www.stopumts.nl/pdf/Herwijnen-betoog-dr-L-Vriens.pdf
met daarin:
- een verhelderend citaat uit het Advies van de Gezondheidsraad uit 1975, toen er al veel bekend was over schadelijke niet-thermische biologische effecten,
- info uit een TNO rapport uit 2003, met gezondheidsproblemen ver onder de ICNIRP richtlijnen,
- referenties naar de meest relevante wetenschappelijke literatuur,
- de IARC-WHO conclusies uit 2011, waarin radiofrequente elektromagnetische velden (RF EMV) ingedeeld zijn als mogelijk kankerverwekkend, dezelfde klasse waarin gelode benzine en DDT zijn ingedeeld,
- waarschuwingen van het Europees Parlement uit 2009 en de raad van Europa uit 2011 en
- de link naar het door Buchner en Rivasi, leden van het Europees Parlement, in juni 2020 uitgebracht 98 pp lange rapport met als titel:

The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of interest, corporate interests and the push for 5G ,

met daarin een vernietigend oordeel over de vermeende 'wetenschappelijke neutraliteit en onafhankelijkheid van belangen van de Telecom industrie' van de ICNIRP en haar leden, waaronder Van Rongen en Huss, tevens lid van de commissie EMV van de GR.

Tot slot wil ik u attent maken op een mogelijk verband tussen de ernst van de COVID-19 pandemie en de EMV van draadloze communicatie, waaronder 5G, zie:
www.stopumts.nl/pdf/Virusinfecties-verergerd-door-elektromagnetische-velden.pdf
Om misverstanden te voorkomen, het verband wat ik daarin leg tussen de EMV van draadloze communicatie en COVID-19 betreft de ernst van de virusinfectie en niet het ontstaan en de verspreiding van het virus. In het artikel verwijs ik uitsluitend naar wetenschappelijke publicaties over de betreffende onderwerpen. Er wordt veel ongefundeerd nepnieuws over dit onderwerp verspreid, maar dat is in tegenstelling tot mijn bijdrage niet gebaseerd op wetenschappelijke informatie.

Met vriendelijke groet,
Dr. Leendert Vriens
(natuurkundige, voormalig Philips Research Fellow, webmaster www.stopumts.nl )

******

Stop5GNL heeft op 4 oktober eveneens een e-mail naar de verschillende Kamercommissies gestuurd. Voor de link naar de e-mail zie:

www.stop5gnl.nl/wp-content/uploads/2020/10/Advies-GR-briefing-aan-VWS-8-okt.pdf .

Zie verder ook:

STOP5GNL - Hoger Beroep grieven zijn ingediend
www.stopumts.nl/doc.php/Oproepen/12604/redir .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie