Gezondheidsraad: 5G en gezondheid 2020

woensdag, 02 september 2020 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid
2 sept. 2020

5G heeft een grotere capaciteit en biedt snellere gegevensoverdracht dan eerdere generaties mobiele telecommunicatie. Maar in de samenleving zijn ook zorgen over de mogelijke invloed van 5G op de gezondheid. Daarom heeft de Tweede Kamer de Gezondheidsraad om advies gevraagd. De raad kan geen antwoord geven op de vraag of blootstelling aan 5G-frequenties daadwerkelijk gezondheidsrisico’s oplevert. Dat komt doordat niet bekend is bij welke mate van blootstelling effecten kunnen optreden en ook niet hoe hoog de blootstelling van mensen zal zijn na ingebruikname van de 5G-systemen. De raad is daarom nagegaan of er aanwijzingen zijn dat elektromagnetische velden met de beoogde 5G-frequenties de potentie hebben om de gezondheid te schaden.

Met vervolgens doorverwijzingen naar:
www.gezondheidsraad.nl/binaries/gezondheidsraad/documenten/adviezen/2020/09/02/persbericht-5g-en-gezondheid/20200902_Persbericht-5G-en-gezondheid.pdf
www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid

Geen bewijs dat 5G gezondheid kan schaden; onderzoek nodig

Het is niet aangetoond en niet waarschijnlijk dat blootstelling aan 5G-systemen de gezondheid kan schaden, al valt dat wetenschappelijk ook niet helemaal uit te sluiten.Frequenties vergelijkbaar met de lage en middelste 5G-frequentiebanden zijn al jaren in gebruik voor andere toepassingen en dat heeft niet geleid tot bewezen ongunstige effecten op de gezondheid. De Gezondheidsraad ziet daarom geen reden om de ingebruikname van die frequentiebanden te stoppen. Wel adviseert de raad meer onderzoek te doen. Dat schrijft de raad aan de Tweede Kamer.

Naar aanleiding van de zorgen in de samenleving over de mogelijke invloed van 5G op de gezondheid heeft de Tweede Kamer de Gezondheidsraad om advies gevraagd. De raad is nagegaan of elektromagnetische velden met de beoogde 5G-frequenties de gezondheid kunnen schaden. De onderzoeksuitkomsten zeggen alleen iets over de potentie van de onderzochte elektromagnetische velden om de gezondheid te schaden. Of dat daadwerkelijk gezondheidsrisico’s oplevert, valt op dit moment niet te zeggen. Dat komt doordat niet bekend is bij welke mate van blootstelling effecten kunnen optreden en ook niet hoe hoog de blootstelling van mensen zal zijn na ingebruikname van de 5G-systemen.

Het beschikbare wetenschappelijke onderzoek laat zien dat een verband tussen 5G en ziekten niet is aangetoond en ook niet waarschijnlijk is. Tegelijk valt het ook wetenschappelijk niet uit te sluiten dat er een verband is met kanker, vruchtbaarheid bij mannen, zwangerschapsuitkomsten
en geboorteafwijkingen. De Gezondheidsraad adviseert daarom om de blootstelling zorgvuldig te monitoren. Ook adviseert de raad om de blootstelling zo laag te houden als redelijkerwijs mogelijk is.

Over effecten van blootstelling aan elektromagnetische velden van 26 GHz, de hoogste 5G frequentieband die nu nog niet in gebruik is, zijn vrijwel geen gegevens bekend. De Gezondheidsraad adviseert om deze band voorlopig niet in gebruik te nemen en eerst onderzoek te doen.


De publicatie 5G en gezondheid (nr. 2020/16) is te downloaden van www.gezondheidsraad.nl.

en doorverwijzingen naar:
www.gezondheidsraad.nl/binaries/gezondheidsraad/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid/Samenvatting-5G-en-gezondheid.pdf

met daarin:
Invloed 5G-frequenties op gezondheid deels nog niet onderzocht

5G gebruikt deels dezelfde frequenties als eerdere generaties mobiele telecommunicatie, zoals 3G en 4G, en daarnaast ook nieuwe frequentiebanden. Er is nog maar net een begin gemaakt met de uitrol van 5G­netwerken. Er bestaan dan ook nog geen onderzoeken naar de invloed op de gezondheid van (langdurige) blootstelling aan elektromagnetische velden met de frequenties die voor 5G zijn gereserveerd. Wel zijn toepassingen onderzocht die frequenties gebruiken die in de buurt liggen van de nieuwe 5G­frequenties. Het gaat dan bijvoorbeeld om 2G, 3G en 4G, wifi en radar.

Daadwerkelijke gezondheidsrisico’s niet bekend
Dit advies vormt een eerste stap in de analyse van mogelijke gezondheidsrisico’s van 5G­ frequenties. De commissie kan nog geen antwoord geven op de vraag of blootstelling aan 5G­ frequenties daadwerkelijk gezondheidsrisico’s oplevert. Dat heeft twee redenen. Ten eerste is het voor zo’n uitspraak nodig om te weten bij welk niveau van blootstelling er
gezondheidsschade kan optreden bij mensen. Dat vergt een uitgebreidere analyse van de wetenschappelijke gegevens dan de commissie heeft kunnen uitvoeren. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voert momenteel een dergelijke analyse uit, die naar verwachting in 2022 wordt afgerond. Ten tweede is het nodig om te weten wat de feitelijke blootsteling aan radiofrequente elektromagnetische velden is na de invoering van 5G. Dat is nog niet bekend, omdat 5G zoals gezegd nog maar deels in gebruik is genomen.

Samenhang tussen 5G-frequenties en gezondheidsschade niet aangetoond, maar voor een aantal ziekten niet uit te sluiten
De commissie is daarom nagegaan of er aanwijzingen zijn dat elektromagnetische velden met de frequenties van 5G de potentie hebben om de gezondheid te schaden. Zij heeft geïnventariseerd of er een samenhang bekend is tussen enerzijds blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden en anderzijds het optreden van ziekten en aandoeningen. Het is volgens de commissie niet uit te sluiten dat het optreden van kanker, verminderde mannelijke vruchtbaarheid, slechtere zwangerschapsuitkomsten en geboorteafwijkingen samenhangen met blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden. Echter, voor geen van deze en de andere onderzochte ziekten en aandoeningen acht de commissie de samenhang tussen blootstelling en de ziekte of aandoening aangetoond of waarschijnlijk.

Ook heeft de commissie gekeken naar de mogelijke samenhang tussen radiofrequente elektromagnetische velden en veranderingen in biologische processen. Het is waarschijnlijk dat veranderingen in elektrische activiteit in de hersenen samenhangen met blootstelling; onbekend is of dat gunstig of ongunstig is voor de gezondheid. Voor de meeste overige biologische processen is niet aangetoond en ook niet waarschijnlijk dat veranderingen hierin samenhangen met blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden, al is dit ook niet uit te sluiten. Alleen voor veranderingen in het afweersysteem en hormoonspiegels is geen samenhang gevonden. Onderzoek naar effecten van blootstelling aan frequenties rond 26 GHz ontbreekt vrijwel.

www.gezondheidsraad.nl/binaries/gezondheidsraad/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid/Advies-5G-en-gezondheid.pdf

www.gezondheidsraad.nl/binaries/gezondheidsraad/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid/Achtergronddocument-advies-5G-en-gezondheid.pdf

Met daarin voornamelijk een bagatellisering van de in vele onderzoeken gevonden gezondheidsklachten.
Zie verder nog:

www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviesaanvragen/2019/11/5/adviesaanvraag-gezondheidsrisicos-in-relatie-tot-5g

www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/aanbiedingsbrief-5g-en-gezondheid

nos.nl/artikel/2346418-gezondheidsraad-uitrol-5g-kan-doorgaan-wel-meer-onderzoek-nodig.html

www.telecompaper.com/nieuws/gezondheidsraad-geen-bewijs-dat-5g-gezondheid-kan-schaden-onderzoek-nodig--1352405 :

Het is niet aangetoond en niet waarschijnlijk dat blootstelling aan 5G-systemen de gezondheid kan schaden, al valt dat wetenschappelijk ook niet helemaal uit te sluiten. Dat stelt de Gezondheidsraad in haar Kernadvies 5G en Gezondheid. Frequenties vergelijkbaar met de lage en middelste 5G-frequentiebanden zijn al jaren in gebruik voor andere toepassingen en dat heeft niet geleid tot bewezen ongunstige effecten op de gezondheid. De Gezondheidsraad ziet daarom geen reden om de ingebruikname van die frequentiebanden te stoppen. Wel adviseert de raad meer onderzoek te doen. Dat schrijft de raad aan de Tweede Kamer.

Naar aanleiding van de zorgen in de samenleving over de mogelijke invloed van 5G op de gezondheid heeft de Tweede Kamer de Gezondheidsraad om advies gevraagd. De raad is nagegaan of elektromagnetische velden met de beoogde 5G-frequenties de gezondheid kunnen schaden. De onderzoeksuitkomsten zeggen alleen iets over de potentie van de onderzochte elektromagnetische velden om de gezondheid te schaden. Of dat daadwerkelijk gezondheidsrisico’s oplevert, valt op dit moment niet te zeggen. Dat komt doordat niet bekend is bij welke mate van blootstelling effecten kunnen optreden en ook niet hoe hoog de blootstelling van mensen zal zijn na ingebruikname van de 5G-systemen.

Het beschikbare wetenschappelijke onderzoek laat zien dat een verband tussen 5G en ziekten niet is aangetoond en ook niet waarschijnlijk is. Tegelijk valt het ook wetenschappelijk niet uit te sluiten dat er een verband is met kanker, vruchtbaarheid bij mannen, zwangerschapsuitkomsten en geboorteafwijkingen. De Gezondheidsraad adviseert daarom om de blootstelling zorgvuldig te monitoren. Ook adviseert de raad om de blootstelling zo laag te houden als redelijkerwijs mogelijk is.

Over effecten van blootstelling aan elektromagnetische velden van 26 GHz, de hoogste 5G frequentieband die nu nog niet in gebruik is, zijn vrijwel geen gegevens bekend. De Gezondheidsraad adviseert om deze band voorlopig niet in gebruik te nemen en eerst onderzoek te doen.

Praktijkonderzoek niet beschikbaar
De commissie heeft een aanzienlijke hoeveelheid wetenschappelijke literatuur onderzocht over een groot aantal verschillende mogelijke gezondheidseffecten van blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden met frequenties zoals die door 5G gebruikt (gaan) worden. Uit deze gegevens kan zij vooralsnog alleen conclusies trekken over de potentie, het intrinsieke vermogen van dergelijke velden, om de gezondheid te schaden. Conclusies dus over de vraag of dat in principe mogelijk is.

De commissie kan op dit moment geen antwoord geven op de vraag of er ook daadwerkelijk gezondheidsschade verwacht kan worden bij de invoering van 5G, ofwel wat het risico is van blootstelling aan 5G. Daarvoor is kennis nodig over de niveaus van blootstelling waarbij of waarboven gezondheidsschade op kan treden, en informatie over het niveau waarop mensen daadwerkelijk worden blootgesteld. Die kennis ontbreekt vooralsnog.

Zie ook het uitgebreide commentaar van Hugo Schooneveld in:
schooneveldadvies.nl/advies-gezondheidsraad-over-5g-kansen-en-bedreigingen-voor-ehs/

en zie verder:
stralingsbewust.info/2020/09/10/advies-gezondheidsraad-over-5g-kansen-en-bedreigingen-voor-ehs/

en het uitgebreide verslag met technische toelichting voor de hogere frequenties van Jan-Rutger Schrader met een recente PP als één van de links:
www.jrseco.com/nl/gezondheidsrisicos-5g-hoogste-frequenties-onbekend-schrijft-gezondheidsraad/


for the English version see:
www.jrseco.com/health-risks-5g-highest-frequencies-unknown-writes-health-council-of-the-netherlands/

and/or
www.saferemr.com/2020/11/5g-and-health-netherlands-health-council.html .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie