Gezondheidsraad advies microgolven 1975

woensdag, 15 juli 2020 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: emfhealth.nl/wp-content/uploads/2020/04/GR-advies-microgolven-1975.pdf
4 dec. 1975

Een reeds in 1975 op verzoek van de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne door de Nederlandse Gezondheidsraad uitgebracht:

''Advies inzake de gevaren van microgolfstraling en de daaruit afgeleide aanvaardbare stralingsniveaus''.

Ter beantwoording van de adviesaanvrage is op 20 januari 1970 de commissie ''Bescherming tegen elektromagnetische straling'' gevormd, samengesteld uit 16 personen totaal en uit 8 personen specifiek voor de microgolfstraling.
Voor de samenstelling van de twee subcommissies zie bovenstaande link.

Het ging toen vooral over het gebruik van microgolfstraling in radarapparatuur, microgolfovens en in de medische praktijk (diathermie). Draadloze communicatie en gepulste RF straling (EMV) waren nog niet of nauwelijks aan de orde.

In het rapport wordt al een onderscheid gemaakt tussen thermische en niet-thermische effecten. Over de thermische effecten is er geen discussie, in 1975 was al bekend dat die schade kunnen veroorzaken.

Over de niet-thermische effecten staat op pp. 11 en 12 in het rapport, we citeren:

''Niet-thermische effecten, beschreven bij 'lage' intensiteiten, zijn o.a. biologische veranderingen in membraanpermeabiliteit, macromoleculaire veranderingen, gewijzigde elektrische eigenschappen in zenuwcellen, zenuwvezels en spiervezels. Deze biologische veranderingen kunnen resulteren in inactivering van enzymen, beïnvloeding van celdelingscyclus, chromosoomafwijkingen, veranderingen in de samenstelling van het bloed, vegetatieve-asthenische syndromen, afwijkingen van het elektro-encephalogram, angiodystonie als gevolg van storingen van de hersenstam, diencephale syndromen, geleidingsstoornissen in het perifere zenuwstelsel en andere effecten.''

Er staat dat het nog onvoldoende duidelijk is welke rol deze verschijnselen kunnen spelen voor de mens. Wel wordt genoemd:

''Publicaties vermelden oorsuizingen, hoofdpijn, moeheid, slapeloosheid, duizeligheid, angst, cardiovasculaire effecten en enkele andere meestal subjectieve verschijnselen.''

In het rapport staat voorts een overzicht van de normen voor blootstelling in verschillende landen. Daaruit blijken toen de enorme verschillen, zoals bij continue lichaamsbestraling in de USA en Canada een maximale vermogensdichtheid van 10 mW/cm^2 (dus 10 milliwatt per cm kwadraat) en in Rusland en Polen 0,01 mW/cm2, een factor 1000 lager. Omgerekend zijn dat waarden van 100 W/m2 in de USA en Canada en 0,1 W/m2 in Rusland en Polen. Vergeleken met de huidige ICNIRP richtlijnen die in Nederland gelden waren die waarden een factor 10 hoger in de USA en Canada en een factor 100 lager in Rusland en Polen, hetgeen nog steeds het geval is.

Het extreme verschil tussen de normen/richtlijnen in het Westen en het Oostblok wordt duidelijk verklaard in een US Defence Intelligency Report uit 1976, met als titel:

''Biological Effects of Electromagnetic Radiation (radiowaves and microwaves) Eurasian Communist Countries'':
electroplague.files.wordpress.com/2014/09/dia-report-1976.pdf
In dat rapport staat:

''The thermal effects of electromagnetic radiation have been reasonably well established through experimental investigation. The nonthermal effects, however, remain a controversial issue 'between scientists in the West and in the Eurasian Communist countries.’ ….. ‘If the more advanced nations of the
West are strict in the enforcement of stringent exposure standards, there could be unfavorable effects on industrial output and military functions. The Eurasian Communist countries could, on the other hand, give lip service to strict standards, but allow their military to operate without restriction and thereby gain the advantage in electronic warfare techniques and the development of antipersonal applications.''


Tot op heden is deze argumentatie de hoofdreden waarom de blootstellingsrichtlijnen aan straling van draadloze communicatie in Rusland, andere Oost-Europese landen een factor 100 lager zijn dan de ICNIRP richtlijnen zoals die in de meeste Westerse landen van toepassing zijn.
Gezondheidsaspecten zijn niet in de ICNIRP richtlijnen meegenomen, wel in de Oostblok richtlijnen.

Vermeld dient te worden dat het onderzoek op dit gebied, onder meer gericht op militaire toepassingen, in Rusland tijdens de koude oorlog toonaangevend was.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie