17 juli kort geding: BAWA versus min. VROM

maandag, 17 juli 2006 - Categorie: Berichten Nederland

17 juli: Bestuursrechtelijk kort geding arrondisementsrechtsbank Almelo waarbij rechtspraktijk BAWA bij monde van de heer Baakman zelf om transparantie werd verzocht van de stukken die ten grondslag hebben gelegen aan de publicatie. Zoals bekend is op 6 juni 2006 het Zwitserse wetenschappelijke artikel gepubliceerd. Zoals Baakman stelt wegens beweerdelijk wetenschappelijk onderzoek blootstelling straling aan em-straling. Ten aanzien van dat artikel werden door BAWA afschriften opgevraagd van alle stukken (waaronder rapport van onderzoek, bevindingen verslag, ingevulde vragenlijsten, onderzoeksprotocollen, nulpuntsmetingvastleggingen, overzichtstaten van gebruikte meetapparatuur en afschriften van grafieken).

Omdat het verzochte niet vrijkwam, is op 3 juli reclamatieschriftuur bij het ministerie van VROM en EZ ingediend en is gelijktijdig de Almelose rechtbank verzocht om een voorziening. In die zin dat het ministerie werd verplicht opening van zaken te geven.

Bij het ter perse gaan van dit bericht was de uitslag van dit geding nog niet bekend.

Zie ook Reacties/1256 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie