Gemeenten nog weinig voorbereid op 5G, maar bewustzijn groeit

maandag, 04 november 2019 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.telecompaper.com/nieuws/gemeenten-nog-weinig-voorbereid-op-5g-maar-bewustzijn-groeit--1314676
4 nov. 2019

De op handen zijnde introductie van 5G in Nederland maakt dat gemeenten in meer of mindere mate voorbereidingen aan het treffen zijn. Onderzoek onder de gemeenten laat zien dat veel gemeenten nog in een vroege fase van deze voorbereidingen op de uitrol van 5G zitten. Wél is er bewustzijn dat er op diverse beleidsterreinen veel moet gebeuren. Er bestaan grote verschillen tussen de grotere gemeenten en de middelgrote en kleinere gemeenten. Het onderwerp is ook nog niet overal helder belegd, terwijl er inmiddels wel vragen op gemeenten afkomen.

Onderzoeksbureau Telecompaper heeft in de afgelopen twee maanden telefonisch onderzoek gedaan onder gemeenten van verschillende grootte. Dat levert een zeer gevarieerd beeld op. Grote steden zijn zonder uitzondering al langer met 5G bezig en zien het nieuwe netwerk als uitbreiding van ‘smart city’ toepassingen die vaak al in ontwikkeling zijn. Zo zijn er diverse pilots op verkeersstromen en bijvoorbeeld ‘crowd control’ voor grotere evenementen. 5G biedt mogelijkheden die de huidige netwerken of Wifi minder goed ondersteunen. Enkele grote steden hebben hele data-labs en afdelingen gericht op het gebruik van digitale technologie.

'4G biedt nog onvoldoende dekking, 5G mag nog wel even wachten'
Aan de andere kant zijn er de kleinere gemeenten waar het onderwerp niet of nauwelijks leeft. Een aantal gemeenten geeft aan er volgend jaar naar te gaan kijken, anderen dat ze graag eerst een goede 4G dekking zouden zien voordat ze over 5G na willen denken. Bij gemeenten die er al wel naar kijken maar waar (nog) niemand zich er specifiek mee bezig houdt, leunt men enerzijds op wat wordt aangereikt door de VNG en andere partijen, en anderzijds op samenwerkingsverbanden.

Ook is het onderwerp 5G daar nog verschillend belegd: in de ene gemeente ligt de nadruk op de afdeling Ruimte, andere hebben het voorlopig belegd bij Strategie of bij Informatisering. Een voorbeeld van samenwerkingsverbanden is de Vereniging Zeeuwse Gemeenten die onderling afspraken hebben gemaakt resulterend in een paar voortrekkersgemeenten die zich verdiepen in wat er op de gemeenten afkomt.

Vragen over de volksgezondheid
Een paar thema’s springen eruit. Allereerst zijn er zorgen over de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling. Dat leefde vaak al bij hoogspanningsleidingen en 4G, maar de vragen richten zich nu specifiek op 5G. Gemeenten zijn verplicht hierop te reageren maar geven aan dat ze vaak niet weten hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. Een aantal werkt samen met de GGD of verwijst mensen naar het Antennebureau. Betere richtlijnen vanuit de rijkshoverheid zouden door gemeenten zeer op prijs gesteld worden.
Daarnaast zijn er zorgen over antennes. In plattelandsgemeenten is er verzet tegen in het oog springende opstelpunten, in stedelijk gebied gaan de zorgen over verrommeling van het straatbeeld. Er leven wilde beelden van de benodigde dichtheid van antenne-opstelpunten ('iedere 100 meter een kastje') en er is onduidelijkheid over de beleidsvrijheid van gemeenten. Middelgrote en vooral grotere gemeenten leggen verband met het beheer van het lantaarnpaalpark: in eigen beheer of uitbesteed aan een exploitant. Ook is de technische afhankelijkheid van glasvezel voor de uitrol van 5G niet voor iedere gemeente helder en geven vooral veel kleinere gemeenten aan dat er sowieso nog geen of niet genoeg glasvezel in hun gebied ligt.

5G uitkomst voor vestigingsklimaat
Tot slot hechten vooral de grote steden en de plattelandsgemeenten belang aan de economische betekenis van een dekkend 5G-netwerk voor het vestigingsklimaat. Voor plattelandsgemeenten geldt dat het boerenbedrijf in toenemende mate data-gestuurde ondernemingen zijn geworden, terwijl de digitale infrastructuur daar vaak ontoereikend is. De grotere gemeenten zijn veel al bezig met smart city en zien de voordelen van 5G voor die ontwikkeling.
Al met al loopt het kennisniveau uiteen, terwijl de frequentieveiling aanstaande is. De VNG voorziet in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in voorlichtingsbijeenkomsten voor gemeenten over de beleidseffecten van 5G. Eind november is het jaarlijkse congres Telecom Insights geheel gewijd aan de uitrol en betekenis van 5G, met een apart deel waar de focus ligt op de rol van gemeenten en het effect op die gemeenten.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie