Nieuw voorzorgbeleid magneetvelden na de zomer van 2020

vrijdag, 04 oktober 2019 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: nieuwsbrief van Kennisplatform EMV en
www.kennisplatform.nl/nieuw-voorzorgbeleid-magneetvelden-na-zomer-van-2020/
2 okt. 2019

Ter informatie:
De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 1 oktober 2019 het advies ‘Voorzorgbeleid Hoogspanning en Gezondheid’ aan de Tweede Kamer gestuurd. Hij deed dat mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en de minister voor Medische Zorg en Sport (VWS). Het advies is op verzoek van de minister opgesteld door de heer Co Verdaas, ondersteund door een begeleidingscommissie.

Het advies en de kabinetsreactie
De heer Verdaas trekt de conclusie dat voorzorgbeleid niet noodzakelijk maar wel nuttig is, vooral om maatschappelijke onrust en disproportionele maatregelen te voorkomen. Hij adviseert om geen onderscheid meer te maken tussen nieuwe en bestaande situaties, tussen hoogspanningslijnen en andere bronnen van magneetvelden en om de advieswaarde van 0,4 microtesla (jaargemiddeld) te schrappen. Het schrappen van die advieswaarde moet bijdragen aan een bredere afweging per situatie. Hij adviseert ook om voor een nieuw voorzorgbeleid samen met betrokken stakeholders een lijst met maatregelen op te stellen. Deze maatregelen dienen ‘redelijk’ en ‘proportioneel’ te zijn uit oogpunt van onder meer gezondheidsrisico’s en kosten, waarbij de blootstelling zo laag als redelijkerwijs haalbaar is (ook wel ‘ALARA’ genoemd: As Low As Reasonably Achievable).
De minister geeft in de kabinetsreactie aan dat met dit advies gekozen wordt voor verantwoorde omgang met de mogelijke gezondheidsrisico’s van magneetvelden.

Het vervolg
De minister wil het overzicht van ALARA-maatregelen laten opstellen door een onafhankelijke partij, die begeleid wordt door een commissie waarin naast de betrokken ministeries ook decentrale overheden (o.a. gemeenten, provincies), netbeheerders en kennisinstellingen zitting hebben. Deze onafhankelijke partij krijgt opdracht om voor de zomer van 2020 met een overzicht van ALARA-maatregelen en afstanden te komen, die redelijk, proportioneel en praktisch realiseerbaar zijn. Op basis daarvan stelt het kabinet nieuw beleid vast.

Tot het moment dat het kabinet nieuw voorzorgbeleid vaststelt, blijft het huidige voorzorgbeleid van kracht. Het nieuwe voorzorgbeleid zal geen invloed hebben op de bestaande uitkoopregeling en de mogelijkheid die gemeenten en provincies hebben om aangewezen tracés van hoogspanningsverbindingen te laten verplaatsten of verkabelen.

Referentie

Kamerbrief ‘Voorzorgbeleid Hoogspanning en Gezondheid’ , 1 oktober 2019, met bijlagen, waaronder het Advies Voorzorgbeleid Hoogspanning en Gezondheid, juni 2019

www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z18508&did=2019D38554

De bovenstaande tekst is ook als nieuwsbericht op de website van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid geplaatst:

www.kennisplatform.nl/nieuw-voorzorgbeleid-magneetvelden-na-zomer-van-2020/

Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid
info-emv@kennisplatform.nl

In het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid werken RIVM, TNO, DNV GL, GGD GHOR Nederland, Agentschap Telecom, ZonMw en en Milieu Centraal samen om wetenschap te duiden voor burgers en werknemers. Zie ook: www.kennisplatform.nl

Het Kennisplatform EMV werkt samen met de Gezondheidsraad.

Het advies om de advieswaarde van 0,4 microtesla (jaargemiddeld) te schrappen, wat zou moeten bijdragen aan een bredere afweging per situatie, lijkt bepaald niet positief. Dit zou een vrijbrief geven aan de overheid om hogere waarden toe te staan.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie