Plenair debat in de Tweede Kamer over 5G op 4 juli 2019

zaterdag, 06 juli 2019 - Categorie: Berichten Nederland

Verslag en hoofdpunten

Het debat over 5G in de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden. Ten opzichte van vier jaar geleden is een vooruitgang te constateren wat betreft de reacties van de Kamerleden op onze pogingen aandacht te krijgen voor de gezondheidsaspecten van de straling van draadloze communicatie in het algemeen en 5G in het bijzonder.

Toen, in 2015, heeft StopUMTS, ondersteund door 7 andere organisaties, de petitie Behoud van Witte (stralingsarme) zones met acht personen in de Tweede Kamer aangeboden aan de vaste Commissie van Economische Zaken. Er werd beleefd geluisterd, de petitie:
www.stopumts.nl/pdf/PETITIE%20behoud%20stralingsarme%20zones.pdf
werd aangenomen en twee dagen later is er in het debat over 112 bereikbaarheid in die Commissie met geen woord over gezondheid en de petitie gesproken.

Nu, dank zij de door Burgerinitiatief 5G Den Haag georganiseerde aanbieding in de TK van de door 18.000 personen ondertekende 'Petitie' en de 'Informatiemap 5G en Gezondheid', zie:
www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/12068/redir
dank zij alle ingezonden informatie, van onder meer 'Let's Talk about Tech' en de 'Stichting EHS', de demonstraties buiten en andere acties, hebben 7 van de 8 sprekers (leden van de TK) gezondheid genoemd. Joba van den Berg noemde in het debat ook de bij de petitie aangeboden informatiemap en diende bovendien, mede namens drie collega leden van de TK, een motie in die werd aangenomen. De tekst van de motie:

MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C S
Voorgesteld 4 juli 2019

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat enerzijds de regering op 16 april 2019 een brief naar de Tweede
Kamer heeft gestuurd, waaruit blijkt dat Nederland zich overal aan de internationale blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden houdt,

overwegende dat er anderzijds mensen zijn die gezondheidsklachten ervaren a g v
blootstelling aan elektromagnetische velden en straling,

overwegende dat onderzoek naar de oorzaken en effect lastig is, onder andere
doordat elektrogevoeligen onderling verschillen in zowel aard van de klachten als in de bronnen waarbij ze die ervaren,

verzoekt de regering aandacht te vragen in Europees verband voor de
gezondheidsklachten onder mensen die aangeven dat deze worden veroorzaakt
door elektromagnetische velden en straling, en gaat over tot de orde van de dag

Van den Berg
Weverling
Bromet
Moorlag


Kamerleden weten echter nog steeds bedroevend weinig over dit onderwerp. Velen, waaronder lezers van StopUMTS, zullen (weer) mailtjes schrijven naar leden van de Tweede Kamer en/of naar bewindslieden en als dat over allerlei verschillende zaken gaat dan blijft dat niet hangen.

Onze suggestie is om je te concentreren op twee hoofdpunten:

1. De vele ordes van grootte te hoge blootstellingslimieten (veiligheidsnormen), de in Nederland en in een aantal andere Westerse landen geldende ICNIRP normen.
2. De te verwachten veel grotere stralingsbelasting van de huid bij uitrol van de hogere frequenties van 5G.

Blootstellingslimieten

Staatssecretaris Mona Keijzer gaf het debat al aan dat we in de praktijk ruim onder de veiligheidsnormen zitten, ze noemde een factor 10, en dat is overal bij de overheid te horen, dus dat we ruim onder de normen blijven, zoals dit jaar onder meer bij lezingen voor de gemeenteraad in Reusel en voor een deel van de gemeenteraad in Eindhoven. Bovendien zijn de blootstellingslimieten het eerste punt in de motie van Kamerlid Van den Berg (zie hierboven). Duidelijker kan het niet zijn, dacht ik.

Nu is het zo dat die (ICNIRP) blootstellingslimieten, de fundering van het overheidsbeleid, tevens het zwakste punt in dat beleid zijn.
Prof. Pall noemt ze frauduleus en dat is terecht omdat ze uitsluitend gebaseerd zijn op:

'wetenschappelijk vastgestelde effecten die tijdens of kort na blootstelling kunnen optreden.'

Deze tekst staat letterlijk in de brief van de regering over 5G en Gezondheid die op 16 april 2019 aan de Tweede Kamer gestuurd is, zie de voor link naar de brief en ons commentaar daarop:
www.stopumts.nl/doc.php/Reacties/12039/redir

Dezelfde tekst staat ook in de originele ICNIRP publicatie uit 1998:
www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf
We citeren:

'only established effects were used as the basis for the proposed exposure
restrictions. Induction of cancer from long-term EMF exposure was not considered to be established, and so these guidelines are based on short-term, immediate health effects such as stimulation of peripheral nerves and muscles, shocks and burns caused by touching conducting objects, and elevated tissue temperatures resulting from absorption of energy during exposure to EMF. In the case of potential long-term effects of exposure, such as an increased risk of cancer, ICNIRP concluded that available data are insufficient to provide a basis for setting exposure restrictions,...'


Lange-termijn effecten en niet-thermische biologische effecten zijn daardoor niet meegenomen evenmin als de ervaringen van de vele elektro-hypersensitieve personen (EHS) die ernstig te lijden hebben onder het nu al vele jaren durende en steeds toenemende stralingsgeweld.

Voor ons zijn de veiligheidsnormen daarom het eerste hoofdpunt om op 'aan te vallen'. Als diegenen die willen schrijven of mailen dat nu allemaal doen dan is er een kans dat er iets doordringt. Voor verdere argumentatie zie die door Joba van Berg genoemde informatiemap:
www.stopumts.nl/pdf/Informatiemap-5G-Tweede-Kamer-2019.pdf
en de bij de aanbieding gesproken tekst:
pdf/Informatiemap-5G-Tweede-Kamer-2019-tekst-aanbieding.pdf
de commissieleden hebben van beiden een kopie ontvangen. Verwijzen naar andere geschikte referenties zou een waardevolle aanvulling kunnen zijn.

5G
Het verschil tussen 5G en de voorgangers 3G en 4G, met als belangrijkste probleem de te verwachten sterke toename van de belasting van de huid zien we als tweede hoofdprobleem, temeer omdat onderzoek naar de gezondheidseffecten daarvan nog niet gedaan is voor de hogere 5G frequenties.

Voor verdere informatie en argumentatie over 5G zie de informatiemap en daarin speciaal de bijdrage '5G en de huid'.

Dat zijn onze suggesties, geen versnippering maar concentratie op hoofdpunten.

Aanvullend verslag
Voor een aanvullend verslag van het debat in de Tweede Kamer met daarin de bijdragen van de aanwezige Kamerleden zie:
stralingsbewust.info/2019/07/08/terugblik-op-5g-debat-tweede-kamer-en-demonstratie/ .



Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie