‘Nederland wordt digitale koploper van Europa’

maandag, 18 juni 2018 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.hugoschooneveld.nl/pdf_bestanden/pdf_blogs/hou_je_vast_nederland_wordt_digitale_koploper_van_europa.pdf
17 juni 2018

Samenvatting
Conform de afspraken in het huidige regeerakkoord wordt in een nota van o.a. het Ministeries van
Economische zaken en Klimaat uiteengezet hoe men denkt de digitalisering van onze maatschappij – als
gidsland en voorbeeld voor Europa – te bevorderen. De omstandigheden hier zijn gunstig omdat Nederland
kan functioneren als een digitale ‘poort’ voor Europa. Speciaal het Midden- en Kleinbedrijf moet daarvan
profiteren. Aangegeven wordt op welke fronten men de taken zal aanpakken.
Het is zorgelijk dat een noodzakelijk begeleidend document over de maatschappelijke en sociale gevolgen
van deze digitalisering ontbreekt. Met name het feit dat een deel van de bevolking door laaggeletterdheid
niet in deze welvaart kan delen, en dat anderzijds een groeiende groep mensen met een opgebouwde
elektrische overgevoeligheid voor dit geweld moeten wijken, vraagt aandacht. Een gelijktijdige visie van
belendende ministeries op het welzijn van de burgers in hun totaliteit kan niet ontbreken.

Inleiding
Het Kabinet heeft op 16 juni de doelstelling uitgesproken dat Nederland een digitaalleidende
rol gaat spelen in Europa. Nederland verkeert in een ruimtelijk strategische positie,
de infrastructuur is aanwezig, de ambities t.a.v. voordelen voor vele doelgroepen zijn hoog,
de opleidingsgraad van het nodige personeel is goed maar moet verder verbeterd.
Onderliggende digitaliseringsplannen 1, 2 zijn vervat in het huidige Regeerakkoord, maar
we mogen hope dat op deelproblemen in deze stukken nog eens degelijk gedebatteerd
wordt. Prachtige en actuele ambities, maar enkele maatschappelijke groeperingen dreigen
hiermee uit de boot te vallen, nl. de laaggeletterden, digibeten en de groeiende populatie
van elektrogevoeligen die diverse vormen van digitalisering juist moeten mijden (zie onder).
Dat leidt tot een Nederland van twee snelheden. Zitten we daarop te wachten? Een goed
punt is dat in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf in deze beschouwingen worden
betrokken. Jaarlijks zal deze lijst van aandachtspunten worden herijkt.
In onderstaand schema worden de bedrijfstakken genoemd die baat zullen hebben bij de
digitale ambities van het Kabinet en worden de onderliggende randvoorwaarden opgesomd
waaraan in het digitaliseringsproces moet worden voldaan.

Voor de illustratie van 'Nederland digitaal' zie de link bovenaan.

Uit het Nieuwsbericht (1):

‘Nederland als dé digitale koploper van Europa. Om die doelstelling waar te maken, moeten
bedrijven, consumenten en overheden sneller en innovatiever inspelen op het hoge tempo
waarmee maatschappij en economie digitaliseren. Het kabinet heeft daarom samen met hen
de Nederlandse Digitaliseringsstrategie met 24 bijbehorende ambities vastgesteld. Hiermee
wil het kabinet bijvoorbeeld het verdienvermogen van Nederland verder versterken, zorgen
voor betere digitale vaardigheden en cyberveiligheid in de maatschappij’.

En verder:
‘De strategie ‘Nederland Digitaal’ is vandaag bekend gemaakt door staatssecretaris Mona
Keijzer (Economische Zaken en Klimaat), minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid)
en staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) die hiervoor
als bewindspersonen het initiatief hebben genomen. Het is voor het eerst dat het kabinet met
een gezamenlijke strategie komt die goed inspeelt op de snelheid van de digitalisering en de
impact hiervan op de samenleving. Het kabinet wil op een verantwoorde manier de
maatschappelijke en economische kansen van digitalisering optimaal benutten met Nederland
als pionier en proeftuin op dit gebied’.


Nederlandse digitaliseringsstrategie

Hieronder enkele van de trefwoorden en -begrippen in een rapport met hooggespannen
verwachtingen en ambities.

Nederland als digitale koploper: digitale toegangspoort tot Europa. In het Regeerakkoord
wordt het volgende gesteld: ‘We kunnen digitaal koploper worden van Europa. Digitalisering
is nodig op terreinen als de zorg, mobiliteit, en het openbaar bestuur. We versterken
noodzakelijke basisvoorwaarden als digitale veiligheid, privacy, digitale geletterdheid,
mededinging, innovatie, en modernisering van wetregelgeving. We zetten in op verdere
versterking van de Europese digitale interne markt’.

Economische kansen: Nederland als digitale toegangspoort tot Europa. Versnelde
digitalisering van het MKB
Maatschappelijke kansen: Strategie van ‘Smart cities’; bijbrengen van basis-vaardigheden bij
laaggeletterdheid; E-health; voedselvoorziening; digitalisering in de zorg
Onderzoek en innovatie: ‘Naar een lerende en wendbare economie; rol van de universiteiten
Een leven lang leren: Opleiding van ICT professionals; opvoeden van burgers
Dynamische digitale economie: data-deling in wetenschap en industrie
• Versterking weerbaarheid van burgers en organisaties: cybersecurity; Internet-of-Things
Gezondheid en ethiek: vertrouwen in digitale toekomst; stimulering van
onderzoeksjournalistiek
• Grondrechten en ethiek
: vertrouwen; geautomatiseerde besluitvorming; kunstmatige
intelligentie; technische universiteiten en ethiekonderzoek.

Zorgen

Participatiemaatschappij? Heel veel meer aandachtspunten worden in het rapport aangehaald,
maar mijn algemene impressie is dat het stuk zeer sterk ICT gedreven is. Op geen enkele plek is
aangegeven hoe één en ander raakt aan andere maatschappelijke – en dus economisch gerelateerde
– onderwerpen als maatschappelijk draagvlak, het versterken van de zich al vormende tweesnelhedeneconomie;
een belangrijke deel van de bevolking is nu al niet in staat de digitalisering te
volgen. Weliswaar spreekt het rapport van levenslang leren en iets te doen aan laaggeletterdheid.
Maar de torenhoge ambities die uit dit rapport spreken vergen wel een grote inspanning om de ICTkloof
niet groter te laten worden dan die al is!

Omgang met personen die lijden aan elektrohypersensitiviteit (EHS)?

Deze ambities houden in dat de burger op alle fronten in de maatschappij gaan stuiten op verplicht
gebruik van computers, digitale formulieren en informatiebanken, Wi-Fi zenders en zendmasten voor
mobiele communicatie. Dit omdat informatie, gidsen voor telefoonnummers, treinenloop, en andere
data uitsluitend via digitale informatiekanalen beschikbaar gesteld worden. Dat leidt tot grote
problemen bij mensen die in de dichter wordende ‘mist’ van elektromagnetische (EM) velden
moeten functioneren. Nu al zijn er sommigen die maatschappelijk afhaken en uitwijken naar EM
‘stiltegebieden’, zie de film Ubiquity die afgelopen week in de bioscopen draaide en op 24 oktober
a.s. op de TV vertoond wordt. De zenders voor mobiele communicatie binnen en buiten brengen EMgevoelige
personen in een toestand van ‘elektrostress’. Ook de EM velden rond elektrische leidingen,
die ontstaan doordat digitale apparatuur wordt geïnstalleerd en die het net ‘vervuilen’ met digitale
pulsen, zijn ziekteverwekkend (3).
Met de toenemende digitalisering is het nu al de hoogste tijd om maatregelen te nemen om
elektrogevoelige personen in bescherming te nemen en het door passende maatregelen te helpen in
de technologische digitale wereld als gewone burger te kunnen blijven functioneren. Ongeveer zoals
in Zweden al geruime tijd gebeurt (4).

Bezinning nodig

De effecten van de ultieme digitalisering van de maatschappij zullen een ramp vormen voor de
kwetsbare mensen in ons land die nauwelijks kunnen lezen of die een overgevoeligheid voor EM
velden hebben ontwikkeld. Daarom lijkt het onvermijdelijk dat er nu naast dit technische document
een maatschappelijke bezinning komt over de wenselijkheid en vermijdbaarheid van diensten en
ziekmakende velden voor de ‘achterblijvers’. Er zal politieke aandacht voor moeten komen. In plaats
van de geld-gedreven inspanningen voor implementatie van nieuwe elektronica. Dat geld is niet
vanzelf aanwezig voor het doel de neveneffecten van digitalisering te bekostigen. We verwachten
erkenning van het feit dat ook de digi-mijdende personen recht hebben op een menswaardig bestaan
hebben en aandacht opeisen.

Referenties

1. Rijksoverheid 2018a. www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/16/kabinet-nederlandde-digitale-koploper-van-europa
2. Rijksoverheid 2018b. www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/16/nederlandsedigitaliseringsstrategie
3. Hugo Schooneveld 2014. Elektrostress Handboek – Leren omgaan met ziekmakende
elektromagnetische velden. In de boekhandel verkrijgbaar. Ook gratis digitaal te downloaden van de
website::https://www.hugoschooneveld.nl/inhoud/elektrostress_handboek.php
4. Olle Johansson 2006. Electrohypersensitivity: state-of-the-art of a functional impairment. Electromagn
Biol Med. 2006;25(4):245-58.

Hugo Schooneveld
Blog nr. 41 - 17 juni 2018
Deze blog is te downloaden van www.hugoschooneveld.nl.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie