Duurzaam Antennebeleid Weesp

vrijdag, 15 juni 2018 - Categorie: Berichten Nederland

15 juni 2018

Op initiatief van Groen Links is de volgende (onderstaande) motie gezamenlijk met PvdA, CDA en VVD ingediend en unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Weesp.

M 2018/15

Onderwerp: Duurzaam Antennebeleid Weesp

De raad van de gemeente Weesp, in openbare vergadering bijeen op 14 juni 2018,

Overwegende dat:
• Het college in februari jl. een omgevingsvergunning heeft verleend voor het verlengen van de tijdelijke omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke antenne-installatie voor mobiele communicatie aan de Leeuwenveldseweg;
• Daardoor commotie is ontstaan onder inwoners omdat zij hier niet bij betrokken zijn geweest en zij zich zorgen maken over de gezondheidseffecten van straling van zendmasten;
• Weesp inspraak van bewoners bij besluiten over hun woon- en leefomgeving belangrijk vindt;

Constaterende dat:
• Het gemeentelijk beleid inzake antenne-installaties voor mobiele communicatie berust op een voorstel van het college gedateerd 14 april 2000;
• Er sinds die tijd een enorme ontwikkeling in mobiele telefonie en dataverkeer heeft plaatsgevonden;
• in 2020 het 5G netwerk zal worden uitgerold;

Roept het college op:
• om bij nieuwe aanvragen van (verlenging van) vergunningen om antenne-installaties (zendmasten) te plaatsen bewoners mee te nemen in het besluitvormingsproces waar deze masten geplaatst worden;
• Hierbij het voorzorgsprincipe toe te passen om geen zendmasten nabij woningen toe te staan en de straling te minimaliseren met behoud van bereik, en met de providers in overleg te gaan om plekken te zoeken die zo weinig mogelijk conflict opleveren met bewoners;
• Het gemeentelijk Antennebeleid te toetsen aan de huidige staat van ontwikkeling op telecommunicatiegebied en het huidige EU- en landelijke beleid zodat het actueel is voor de uitrol van het 5G netwerk.

en gaat over tot de orde van de dag.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie