KPN schuift zijn verantwoordelijkheid af

zondag, 04 maart 2018 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.wirelessinfo.nl/nieuws/eigen-nieuws/206-kpn-schuift-zijn-verantwoordelijkheid-af

Op de website van KPN wordt onder het hoofdstuk ''Telefoons, masten en gezondheid'' uiteén gezet wat de standpunten en de adviezen zijn van de KPN met betrekking tot eventuele gezondheidsgevaren.

Hieruit komt duidelijk naar voren dat KPN zijn verantwoorderlijkheid afschuift naar de Overheid, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Gezondheidsraad.


De almaar groeiende aantallen onderzoeken die gezondheidsschade aantonen en de aantallen waarschuwingen die worden afgegeven rondom Elektromagnetische velden is voor diverse belanghebbenden in dit speelveld reden om hun verantwoordelijkheid hierin eens goed onder de loep te nemen.

Zo ook heeft KPN eens goed naar hun verantwoordelijkheden gekeken. Ondanks dat zij, vooral op de Nederlandse markt, een grote beeldbepalende factor zijn in de verspreiding van deze digitale EM- velden geven zij aan geen verantwoordelijk te willen dragen voor de gezondheidsveiligheid van hun netwerken en producten.

Ook geven zij aan, zich niet verantwoordelijk te voelen voor het doen van onderzoeken naar de veiligheid van hun producten, en deze verantwoordelijkheid afschuift naar andere instanties.


Ofwel KPN brengt producten op de markt en biedt diensten aan waarvan zij zeggen niet te weten of ze veilig zijn maar daar maar van uitgaan. Ook willen zij zelf niet actief deze onduidelijkheid qua veiligheid proberen weg te nemen door het zelfstandig doen van onderzoek.

Dit KPN standpunt wordt met name verkondigd in de volgende zinsneden:

-Bij het gebruik van onze frequenties en vergunningen houden we ons strikt aan alle nationale en internationale normen en voorschriften

-KPN en de andere operators doen geen zelfstandig research

-KPN vindt dat de interpretatie van de vele wetenschappelijke onderzoeken, zoals de maximale blootstellingslimieten aan elektromagnetische velden, moet worden overgelaten aan objectieve instanties en wetenschappelijke autoriteiten. We nemen daarom de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Gezondheidsraad als uitgangspunt voor ons beleid rondom elektromagnetische velden.Bijkomende constatering is dat in verweren van o.a. KPN verkondigd wordt dat zij als telecomaanbieder diensten aanbiedt welke '' de bevolking nou eenmaal aangeeft te willen hebben''.

Echter wordt hierbij vergeten dat de bevolking deze diensten wil hebben omdat zij ervan uitgaan dat deze aangeboden diensten ook 100% veilig zijn en deze dan ook door de telecombedrijven onomstotelijk als veilig zijn vastgesteld. Iets wat dus duidelijk niet het geval isDeze standpunten van KPN en overigens ook tips om blootstelling van EM-velden te verminderen, (welke dan wel weer een positief punt zijn), zijn te lezen op:

www.kpn.com/corporate/overkpn/duurzaam/Maatschappelijke-themas-1/maatschappelijke-themas/Telefoons-masten-en-gezondheidNieuw.htm


Mobiele telefonie in de maatschappij

Telecommunicatie is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Door de jaren heen zijn we er steeds afhankelijker van geworden voor ons sociale leven, onze economie en onze veiligheid. Voor het verlenen van telecomdiensten hebben KPN en andere operators vergunningen en frequenties verkregen van de Nederlandse overheid.

Mobiel bellen: hoe werkt het?

Nederland heeft meer dan 21 miljoen mobiele aansluitingen. Daar is een landelijk dekkend netwerk van basisstations met antennes voor nodig. Als u iemand mobiel belt, zendt de antenne van uw mobiele telefoon een signaal naar een nabij gelegen basisstation. Dit basisstation stuurt het signaal via het vaste netwerk naar een basisstation in de buurt van de persoon die u belt. Het laatste stukje van het basisstation naar de ontvanger gaat weer door de lucht.

De regels rondom elektromagnetische velden

Bij het gebruik van onze frequenties en vergunningen houden we ons strikt aan alle nationale en internationale normen en voorschriften. KPN neemt daarbij een ruimere veiligheidsmarge in acht dan wettelijk moet. De blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV, 'straling' in de volksmond), zoals de radiogolven heten die nodig zijn voor onder andere mobiele communicatie, is een factor 200 lager dan de (inter-)nationaal gehanteerde grenswaarden. Uit onderzoek van het Agentschap Telecom blijkt dat alle gemeten veldsterktes rond zendmasten onder de geldende limieten blijven.

Elektromagnetische velden en gezondheid

Er is en wordt nog steeds veel onderzoek gedaan naar de vraag of er een relatie is tussen elektromagnetische velden en gezondheid. De wetenschappelijke kennis op dit gebied is uitgebreider dan wat we weten over de meeste chemische stoffen, zo stelt de Wereldgezondheidsorganisatie. KPN en de andere operators doen geen zelfstandig research, maar verlenen desgevraagd medewerking aan dergelijke onderzoeken, door informatie te verstrekken.

Tot nu toe leveren de onderzoeken geen eenduidig beeld op. Recente publicaties tonen niet aan dat blootstelling aan radiogolven van mobiele telefoons of antennes negatieve gezondheidseffecten veroorzaken, maar leveren ook geen onomstotelijk bewijs voor het tegendeel. Er blijft dus ruimte voor vervolgonderzoek.
KPN vindt dat de interpretatie van de vele wetenschappelijke onderzoeken, zoals de maximale blootstellingslimieten aan elektromagnetische velden, moet worden overgelaten aan objectieve instanties en wetenschappelijke autoriteiten. We nemen daarom de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Gezondheidsraad als uitgangspunt voor ons beleid rondom elektromagnetische velden.

Elektromagnetische velden en kinderen

Ouders maken zich soms zorgen over het effect van het gebruik van mobiele telefoons of andere apparaten op de gezondheid van hun kinderen. Uit onderzoeken naar de vraag of kinderen kwetsbaarder zijn voor elektromagnetische velden dan volwassenen zijn hierover geen harde conclusies te trekken. Enerzijds is niet aangetoond dat mobiele apparaten of antennes voor kinderen een (verhoogd) risico inhouden voor de gezondheid, anderzijds geven instanties aan dat de huidige generatie jongeren vaak meer en vanaf jongere leeftijd gebruik maken van mobiele communicatie.

De Wereldgezondheidsorganisatie voert daarom met prioriteit nader onderzoek uit naar het gebruik van mobiele communicatiemiddelen door kinderen van verschillende leeftijden.

De KPN geeft hier onjuiste voorlichting. Op 31 mei 2011, heeft de IARC-WHO de RF (radio frequente) EM straling van mobieltjes, WiFi e.d. geclassificeerd als mogelijk kankerverwekkend (klasse 2B), vanwege de hogere kans op het krijgen van glioom, een kwaadaardige vorm van hersenkanker. In een daarop volgend artikel in de Lancet Oncology, door de IARC specialisten die beslist hebben over de 2B classificatie, staat vermeld dat:
‘when mobile phones are used by children, the average RF energy deposition is two times higher in the brain and up to ten times higher in the bone marrow of the skull, compared with mobile phone use by adults,’
hetgeen impliceert dat kinderen een groter risico lopen. Zie:

www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf
en
pdf/Lancet-June-2011-11.pdf

Blootstelling beperken

Onderstaand treft u een aantal tips om de blootstelling aan elektromagnetische velden voor uzelf en uw kinderen te beperken, die gebaseerd zijn op deze onderzoeken. Let wel, het gaat hier niet om aanbevelingen van KPN of van de wetenschappelijke instanties, maar om algemene informatie die u kunt gebruiken in het geval u, om wat voor reden dan ook, blootstelling aan elektromagnetische velden wilt beperken.

Vergroot de afstand tussen uw mobiele telefoon en uw lichaam
Hoe groter te afstand, hoe beperkter de blootstelling van uw hoofd of lichaam aan elektromagnetische velden. Zet bijvoorbeeld uw telefoon op speakerfunctie, of gebruik een headset of oortje. De hoeveelheid elektromagnetische energie is het grootst bij de opbouw van de verbinding: houd uw telefoon op dat moment dus op enige afstand van uw lichaam.

Kies een telefoon met een lage SAR-waarde
De SAR-waarde staat voor de 'Specific Absorption Rate' en geeft aan hoeveel elektromagnetische energie een mobiele telefoon afgeeft (uitgedrukt in Watt/kg) en wordt opgenomen door het lichaam.
In de gebruiksaanwijzing van een mobiele telefoon kunt u altijd informatie vinden over de SAR-waarde. Let wel: het gaat hier om maximumwaarden, die in de praktijk bijna nooit gehaald worden.

Bel op plaatsen waar het bereik zo goed mogelijk is
Bij een slecht bereik moet een mobiele telefoon harder zenden om verbinding te maken, en is de hoeveelheid elektromagnetische energie dus hoger.

Beperk uw belgedrag en de momenten van blootstelling
Bel korter of minder vaak, gebruik vaker tekstberichten of instant messaging en zet de telefoon uit of in vliegtuigmodus als u deze niet gebruikt, zoals 's nachts.

Meer informatie

Mocht u meer informatie willen over elektromagnetische velden en gezondheidsrisico's, neemt u dan contact op met één van de volgende instanties.

De Gezondheidsraad adviseert de overheid als onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan op het gebied van volksgezondheid en gezondheids(zorg)onderzoek, o.a. over EMV en gezonheid. Op hun website vindt u de door de Raad uitgebrachte adviezen en informatie over adviezen in voorbereiding.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie