Kamervragen over EMV en elektrohypersensitiviteit, met antwoorden en commentaar

zaterdag, 09 december 2017 - Categorie: Berichten Nederland

De vragen aan de Tweede Kamer op 9 november gesteld door Kamerlid Von Martels (CDA), zie onze vorige mededeling daarover:
Berichten%20Nederland/11078/tweede_kamer_kamervragen_elektromagnetische_velden_en_elektrohypersensitiviteit
zijn nu beantwoord.

Voor de vragen en antwoorden zie:

www.stopumts.nl/pdf/Kamervragen%20Von%20Martels%20over%20EMV%20en%20elektrohypersensitiviteit.pdf
6 dec. 2017

Zoals te verwachten zijn er de gebruikelijke antwoorden met verwijzing naar de Gezondheidsraad en ontkenning van een bewezen verband tussen radiofrequente EMV (c.q. straling) en gezondheidsklachten.

Niemand schiet hier iets mee op.

Een paar belangrijke vragen zijn niet gesteld, nl. wat we in Nederland aanmoeten met EHS personen die hier niet meer leefbaar kunnen leven, vaak hun baan kwijtraken, constant klachten hebben, bij geen enkele instantie gehoor vinden; en of het niet tijd wordt dat ze geholpen worden, en daarmee bedoel ik niet doorsturen naar een SOLK kliniek waar geen stralingsarme, c.q. veldvrije ruimtes zijn, en ze alleen maar gedragstherapie wordt aangeboden, waarvan we weten dat dat niet of nauwelijks helpt en waarmee de oorzaak niet wordt weggenomen.
Dat hierover geen vragen zijn gesteld lijkt me een gemiste kans.
Verder vraag ik me af of Kamerlid Von Martels tegenstoom gaat geven om daarmee blijk te geven geen genoegen te nemen met de antwoorden.

Zelf heb ik de heer Von Martels op 23 nov. 2017 de volgende mail met informatie gestuurd:

Betreft: Kamervragen - Elektromagnetische velden en elektrohypersensitiviteit


Geachte heer Von Martels,

Ik stel het zeer op prijs dat u elektrogevoelige personen, de elektrohypersensitieven (EHS) in het bijzonder, probeert te helpen door middel van het stellen van Kamervragen. In onderstaande enkele punten die bij een discussie over dit onderwerp van belang kunnen zijn.

Vraag 1 gaat over de voorzorgsmaatregelen genomen in ons land (geen) t.o.v. die in andere landen.
Ter verduidelijking heeft u de referentie naar het artikel van Redmayne bijgevoegd. Dat is een uitstekend artikel. Het vergt echter bestudering en is twee jaar oud. Voor een makkelijker te lezen, meer uitgebreid en up to date overzicht zie:
pdf/Compilatie-RF-straling-2017.pdf

Vraag 2 gaat over de invulling aan het advies van de Gezondheidsraad (GR) om de blootstelling aan mobiele telefonie zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden. Op dit punt geeft de Gezondheidsraad echter tegenstrijdige adviezen. Zoals uit het volgende blijkt kun je niet afgaan op de adviezen van de GR.

Wat laagfrequent magneetvelden betreft vond de commissie EMV van de GR het indertijd niet nodig de blootstellingslimiet te verlagen van 100 microTesla naar 0,4 microTesla, hetgeen door de overheid wel gedaan is en wat tot de uitkoopregeling geleid heeft. Met dit besluit kende de overheid een groter gewicht toe aan het oordeel van het International Agency for Research on Cancer (IARC), onderdeel van de WHO, dat in haar persbericht van 2001:
www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2001/pr136.html
(later bevestigd in IARC-WHO monografieën) schrijft:
''However, pooled analyses of data from a number of well-conducted studies show a fairly consistent statistical association between a doubling of risk of childhood leukaemia and power-frequency (50 or 60 Hz) residential ELF magnetic field strengths above 0.4 microTesla.''
De GR heeft hier het wetenschappelijk oordeel van IARC-WHO genegeerd, en wel met een factor 250, met mogelijk ernstige gevolgen onder meer betreffende leukemie bij kinderen.

Wat de RF straling van mobiele communicatie betreft heeft de GR voor UMTS een bovenlimiet van 20.000 mW/m2 geadviseerd, een factor 2 boven de 10.000 mW/m2 geadviseerd door de ICNIRP. De laatste limiet is geldig in de meeste Westerse landen en is ook in Nederland geldig. Ook hier heeft de GR een limiet geadviseerd die hoger is dan waar ook ter wereld, hetgeen m.i. uitsluitend te verklaren is op grond van het uitsluitend rekening houden door de GR met de directe economische belangen van overheid en telecombedrijven, daarbij gezondheidsbelangen negerend. Eric van Rongen, secretaris van de commissie EMV van de GR heeft dat in een vorige week aan mij gerichte e-mail ontkent, maar heeft me, ondanks mijn verzoek daartoe, geen andere verklaring gestuurd.

In de meeste Oostbloklanden en in China is de limiet voor RF straling een factor 100 lager dan bij ons en de SBM 2015 norm die rekening houdt met schadelijke en mogelijk schadelijke niet-thermische biologische effecten is een factor 10.000 lager dan bij ons. De IARC-WHO heeft de RF straling van mobiele communicatie in 2011 trouwens ingedeeld in klasse 2B, ‘mogelijk kankerverwekkend’:
www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf
pdf/Lancet-June-2011-11.pdf ,
dezelfde klasse waarin de voorloper van GenX (PFOA) is ingedeeld, evenals DDT, gelode benzine en vele andere stoffen.

In dit verband dient ook genoemd te worden het Kennisbericht Elektrogevoeligheid van het Kennisplatform EMV & Gezondheid uit 2012:
www.kennisplatform.nl/pdf/Kennisbericht%20Elektrogevoeligheid%2020120419.pdf ,
waarin staat dat ‘Gezondheidsklachten in de buurt van bronnen van elektromagnetische velden’ onder meer veroorzaakt kunnen worden ‘bij blootstelling aan EMV ver beneden de geldende limieten’.

Wat ontbreekt in Nederland is eerlijke voorlichting van overheidswege op dit gebied, zowel over de mogelijke gevaren wat betreft de risico’s voor de gezondheid, inclusief de onzekerheden, een algemeen advies om voorzorgsmaatregelen te treffen, waaronder het beperken van de stralingsbelasting, onder meer door het gebruik van of bekabelde niet-stralende apparaten, of in tweede instantie Eco apparaten (WiFi, DECT, babyfoons) die alleen stralen bij gebruik, enz.

Ik ben geïnteresseerd in de antwoorden op de Kamervragen, al heb ik daar geen hoge verwachtingen van. In 2013 heeft de CU Kamervragen gesteld, dit mede na een bezoek van mij aan Carla Dik, Carola Schouten en een beleidsmedewerker, waar ik als expert meeging met een CU lid met een ernstig zieke vrouw, met vele klachten veroorzaakt door EMV. De CU heeft zich af laten schepen door het antwoord in de Kamer en heeft in 2015, in een door de Kamer aangenomen motie, vervolgens gepleit voor versnelde invoering van WiFi op de scholen in Nederland. Ondertussen zijn er zoals u in de compilatie kunt lezen beperkende maatregelen op dit punt genomen in onder meer Frankrijk en is dit jaar in Cyprus alle draadloze (WiFi) apparatuur in scholen vervangen door bekabelde (niet-stralende) verbindingen.

Tot slot enkele relevante referenties op dit gebied:
ehtrust.org/science/medical-doctors-consensus-statements-recommendations-cell-phoneswireless/
ehtrust.org/science/bees-butterflies-wildlife-research-electromagnetic-fields-environment/
www.researchgate.net/publication/319288113_A_New_Era_of_Chronic_Disease_in_America_and_what%27s_behind_it
ehtrust.org/key-issues/corporate-company-investor-warnings-annual-reports-10k-filings-cell-phone-radiation-risks/
Dit is maar een uiterst beperkte selectie van wat allemaal op www.stopumts.nl te vinden is.

Ik hoop dat deze informatie nuttig voor u is. Indien gewenst ben ik gaarne bereid verdere informatie te geven.

Met vriendelijke groet,
Leendert Vriens
www.stopumts.nl (een sinds 2000 bestaande website, de meest uitgebreide database op dit gebied in Nederland)
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie