Blauhús krijt foarearst gjin stjoermêst (en het persbericht)

donderdag, 12 oktober 2017 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.omropfryslan.nl/nijs/728516-blauhus-krijt-foarearst-gjin-stjoermest
26 juni 2017

Blauhús krijt foarearst gjin stjoermêst yn it doarp. De KPN wol de opstelpunten yn de gemeente Súdwest-Fryslân opnij besjen. Dêrmei is de pleatsing fan in 40 meter hege stjoermêst midden yn it doarp op 'e lange baan skood.

De wurkgroep Antenne Blauhús is tige bliid mei it beslút fan KPN: ''Wy binne net tsjin op in stjoermêst, wy wolle ek graach goed berik ha. Mar it is posityf dat wy ynspraak krije oer de stjoermêst'', seit René Couperus fan de wurkgroep.

De ôfrûne moannen hat de wurkgroep him, mei help fan Zendmast Anders út Heech en de lokale polityk, bot ynset tsjin de pleatsing fan de stjoermêst.

De gemeente Súdwest-Fryslân sil ynkoarten mei de wurkgroepen fan Blauhús en Heech om tafel om te praten oer it belied oangeande stjoermêsten yn de gemeente.

Een succes voor de werkgroepen Blauhuis en Heeg, voorlopig geen 40 meter hoge zendmast in het dorp, zoals de KPN van plan was.

PERSBERICHT

Plaatsing zendmast in Blauwhuis met dank aan de lokale
politiek voorlopig van de baan


BLAUWHUIS – Werkgroep Antenne Blauwhuis is
met hulp van werkgroep Zendmast Anders uit Heeg
en de lokale politieke partijen er voorlopig in
geslaagd om te voorkomen dat een 40 meter hoge
zendmast van KPN midden in het dorp zal worden
geplaatst. Dualtec (de partij die voor KPN de
zendmasten plaatst) geeft namens KPN te kennen
dat het realiseren van een zendmast naar achter is
geschoven in de realisatieplanning. De oorzaak
hiervan is volgens KPN een heroriëntatie van de
opstelpunten in de gemeente Súdwest-Fryslân.
Mocht KPN als nog voornemens zijn om in de
toekomst wel in Blauwhuis een mast te willen
plaatsen, dan geven zij aan wederom contact met
de werkgroep op te nemen.

Het bericht van KPN heeft de werkgroep Antenne
Blauwhuis tevreden gesteld. De vele inspanningen
in de afgelopen periode zijn niet voor niets geweest
en het bewijst maar weer eens dat je als
gemeenschap samen wel degelijk iets kunt
bereiken. Echter wil de werkgroep Antenne
Blauwhuis wel benadrukken dat KPN of een andere
provider in de toekomst wellicht als nog kan
aankloppen voor het plaatsen van een zendmast in
Blauwhuis en omgeving. Mocht dit onverhoopt
gebeuren, dan wil de werkgroep de bewoners van
Blauwhuis en omstreken vragen dit te melden bij
het dorpsbelang.

Over de toekomst van de werkgroep Antenne
Blauwhuis zal nog worden gesproken. Wel heeft de
werkgroep in de afgelopen maanden een schat aan
kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van
zendmasten en het plaatsen daarvan. Deze kennis
en ervaringen kunnen bruikbaar zijn voor andere
werkgroepen en gemeenten. In samenwerking met
de werkgroep Zendmast Anders uit Heeg en de
raadsleden uit de gemeente Súdwest-Fryslân zal
naar alle waarschijnlijkheid worden gekeken naar
de invulling van een toekomstig antennebeleid voor
de gemeente Súdwest-Fryslân.

De werkgroep Antenne Blauwhuis wil graag een
ieder bedanken voor haar of zijn hulp en steun in de
afgelopen maanden. De werkgroep is met name ook
de werkgroep Zendmast Anders uit Heeg en de
gemeente raadsleden van de gemeente SúdwestFryslân
zeer erkentelijk voor hun steun en hulp.

Zie ook:
www.grootsneek.nl/2017/04/01/constructieve-info-avond-zendmast-blauwhuis/

en
sneekernieuwsblad.nl/2017/10/12/nieuw-veiliger-antennebeleid-in-sudwest-fryslan
12 okt. 2017
Nieuw veiliger antennebeleid in Súdwest-Fryslân

SNEEK Het Antennebeleid uit 2012 in de gemeenteraad Súdwest-Fryslân wordt vernieuwd. De gemeenteraad heeft een motie van het FNP met als doel 'It Antennebelied by de tiid te bringen’ omarmd.
Aanleiding voor de door Jelle Gerbrandy ingediende motie is de ongerustheid voor de volksgezondheid door straling. In Heeg en Blauwhuis hebben locale werkgroepen met succes geprotesteerd tegen de locatie voor antennes. In Heeg is de mast uit de woonwijk rondom Talmastate verplaatst naar het industrieterrein. In Blauwhuis heeft KPN de aanvraag voor een mast die niet ver van de school zou komen eerst ingetrokken. Naast zorgen over de volksgezonheid speelt ook het verstoorde aanzicht door de hoge zendmasten bij woonkernen een belangrijke rol. Het huidige gemeentelijk beleid geeft prioriteit aan zogenaamde sharing door providers, meerdere aanbieders op 1 mast, maar in de praktijk gebeurt dat zelden. Gerbrandy: ,,Mei de moasje wurde boargemaster en wethâlders ek oproppen de rezjy te nimmen, oars krije we hjir in wyldgroei fan masten’. Gerbrandy sprak ook de wens uit dat andere gemeenten en ‘Den Haag’ het goede voorbeeld gaan volgen. De antenne-werkgroepen hebben de politieke partijen en vakambtenaren steeds goed geïnformeerd over hun zorgen, met als resultaat de gezamenlijke en duidelijke opdracht aan burgemeester en wethouders voor nieuw beleid.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie