StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
16/08/18Wifi uitzetten: modems
10/08/18Netkaart hoogspanningslij
Artikelen
18/08/18Check if your mobile phon
18/08/18Eye Damage in the Microwa
17/08/18Monsanto moet 289 miljoen
17/08/18Ware WLAN ein medikament
16/08/18The full story on EMFs: R
11/08/185-10% Elektrosensiblen
Berichten Nederland
17/08/18De volksgezondheid is bli
15/08/18Huisarts ziet aantal stud
06/08/18’Buitengebied Hoogeveen
28/07/18OPEN BRIEF aan KPN en all
23/07/18Bijna 17.000 LTE-antennes
Berichten België
23/07/18Brusselse overheid tekent
16/06/18Scherpenheuvel-Zichem: Be
Berichten Internationaal
15/08/18USA: CDC Finds Brain, Liv
02/08/18Canada: First withdrawal
26/07/18ICNIRP’s public consult
17/07/18Frankrijk: PhoneGate scan
Ervaringen | Appellen/oproepen
29/07/18WMO aanvraag: ervaring
03/07/18Slimme meter ervaring
28/05/18Stralingsarme werkplek
Onderzoeken
18/08/18Exposure of Insects to Ra
04/08/18Occupational exposure to
29/07/18Oxidative stress in elect
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
17/07/18De Omgevingswet en elektr
01/06/18Wetgeving hoogspanningsli
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
Oproepen
13/08/18Oproep stralingsarme werk
23/07/18Oproep logeeradres Den Ha
29/06/18Tegenlicht wordt 30% geko
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
07/07/18E/mail naar alle raadsled
07/07/18E-mail naar de TV redacti
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningslijnen    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Nederland

Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningslijnen
vrijdag, 17 februari 2017 - Dossier: Algemeen


Bron 1: e-mail Kennisplatform EMV
20 dec. 2016


Ter informatie:

Op 1 januari 2017 start de uitkoopregeling voor woningen die recht onder een hoogspanningslijn liggen. Het kabinet wil met deze regeling bewoners ontlasten die onder hoogspanningslijnen wonen.

Voor deze regeling komen ongeveer 385 woningen in 82 gemeenten in aanmerking. Alle bewoners zijn hierover ingelicht in april 2016. De eigenaren van deze woningen kiezen zelf of ze van de regeling gebruik willen maken. Zij kunnen zich hiervoor melden bij hun gemeente. De eigenaar kan zijn woning laten uitkopen door de gemeente, of zijn woning laten verplaatsen. Het Ministerie van Economische zaken (EZ) vergoedt de kosten die de gemeente hiervoor maakt. De regeling heeft een looptijd van 5 jaar.

Het Ministerie van EZ heeft de uitkoopregeling reeds in 2011 aangekondigd. Sindsdien heeft de Minister van EZ de Tweede Kamer een aantal keer per brief geïnformeerd over de voortgang. Het Ministerie heeft in de loop van 2016 gesprekken gevoerd met betrokken bewoners en gemeenten. Inzichten uit deze gesprekken zijn verwerkt in een (concept)uitkoopregeling, waarover de minister de Tweede Kamer eind oktober heeft geïnformeerd. De definitieve uitkoopregeling is in december 2016 in de Staatscourant gepubliceerd.

Op verzoek van de Tweede Kamer onderzoekt TenneT voor een aantal tracés of er alternatieven zijn voor het uitkopen van woningen. Alternatieven zijn bijvoorbeeld het ondergronds brengen of het verplaatsen van een lijn. Naar verwachting worden de resultaten van dit onderzoek bekend gemaakt in het voorjaar van 2017.

De aanleiding voor de uitkoopregeling is het verschil in ruimtelijke inpassing dat is ontstaan tussen nieuwe en bestaande hoogspanningslijnen. Bij nieuwe lijnen worden woningen en andere gevoelige bestemmingen zoveel mogelijk vermeden op basis van het beleidsadvies van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). De magneetveldzones die het Ministerie van I&M hanteert voor nieuwe situaties zijn meestal breder dan de strook bij bestaande lijnen waarbinnen woningen voor uitkoop in aanmerking komen.

Het Ministerie van EZ stelt dat de uitkoopregeling is gericht op het ontlasten van bewoners en niet op het verlagen van mogelijke gezondheidsrisico’s. In de toelichting op de uitkoopregeling geeft het Ministerie aan: “Alle voor het publiek toegankelijke plaatsen bij hoogspanningslijnen in Nederland voldoen aan de aanbeveling van de Europese Unie dat het magneetveld daar niet sterker mag zijn dan 100 microtesla. Er is in Nederland dan ook nergens sprake van een onveilige situatie.” Het kabinet erkent wel de maatschappelijke wens om mensen die recht onder bestaande hoogspanningslijnen wonen te ontlasten. Het kabinet wil hieraan tegemoet komen door het verplaatsen van lijnen of vervanging door ondergrondse kabels te stimuleren. Waar dit niet mogelijk is, wil het kabinet bewoners de mogelijkheid bieden om hun woning door de overheid te laten kopen.

Zowel het vermijden van woningen bij nieuwe hoogspanningslijnen als het uitkopen van mensen die onder bestaande lijnen wonen gebeurt zonder dat er sluitend bewijs is dat mensen gezondheidsrisico’s lopen door de aanwezigheid van de lijnen. Meer informatie over hoogspanningslijnen en gezondheid is te vinden op de website van het Kennisplatform EMV.

In een toekomstig bericht zal het Kennisplatform EMV nader ingaan op de overwegingen die bij de uitvoering van de uitkoopregeling een rol kunnen spelen.

Met vriendelijke groet,

Monique Beerlage

Algemeen Secretaris

Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid

tel: 030 – 274 3831

as-emv@kennisplatform.nl .


In bovenstaand verhaal staat dat ''volgens aanbeveling van de Europese Unie het magneetveld voor publiekelijk toegankelijke plaatsen niet sterker mag zijn dan 100 microtesla''.
Dat betreft dus niet woningen waar men permanent in verblijft.
Daarvoor is de limiet niet 100 maar 0,4 microtesla en dat is toch wel iets anders.
Ter informatie nog het volgende.
Op grond van epidemiologische onderzoeken heeft het IARC (International Agency for Research on Cancer), onderdeel van de WHO (World Health Organization), ELF (extreme low frequency) velden (evenals RF straling) geclassificeerd als “mogelijk carcinogeen”. Ter vergelijking: deze classificatie (2B) geldt ook voor stoffen als lood, DDT, chloroform en gelode benzine.
Voor de ELF velden berust de classificatie “mogelijk carcinogeen” op onderzoek in 13 landen naar de relatie tussen die velden op de woonplek en het aantal leukemiegevallen bij kinderen. Langdurige blootstelling aan ELF magneetveldsterktes boven resp. 0,3 en 0,4 μT (microtesla)
(3 en 4 mG, waar T staat voor Tesla en G voor Gauss), zoals nabij een hoogspanningsleiding, verhoogt de kans op leukemie met factoren 1,7 en 2. Tevens is de kans op herstel kleiner naarmate de veldsterktes bij verdere blootstelling hoger zijn. Vlak onder een hoogspanningslijn kan de veldsterkte 5 à 10 μT bedragen.

Op dit commentaar van onze zijde kwam nog de volgende aanvulling van Monique Beerlage van het Kennisplatform EMV, met dank hieronder toegevoegd:


Naar mijn idee klopt dit niet. Dit is een beleidsadvies dat alleen in Nederland geldt als aanvulling op de EU-aanbeveling (max. 100 microtesla) en het geldt alleen voor nieuwe situaties bij hoogspanningslijnen. Nieuwe situaties zijn de bouw van nieuwe gevoelige bestemmingen (o.a. woningen) bij bestaande hoogspanningslijnen en de aanleg van nieuwe hoogspanningslijnen bij bestaande gevoelige bestemmingen.

Het beleidsadvies geldt dus niet voor bestaande woningen bij bestaande hoogspanningslijnen.

Daarnaast is 100 microtesla een “maximale waarde”, terwijl de beleidsadvieswaarde van 0,4 microtesla als jaargemiddelde veldsterkte wordt genomen.


Voor een meer volledig verhaal met veel links, achtergrondinformatie en kritiek op de ICNIRP zie:
Bron 2: www.electrohealth.nl/nederlandse-staat-koopt-1300-huishoudens-uit-die-onder-hoogspanningskabel-wonen/ .
15 febr. 2017Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer