Gezondheidsraad: Meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid

donderdag, 21 juli 2016 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/gezonde-leefomgeving/meewegen-van-gezondheid-in-omgevingsbeleid
20 juni 2016


Om de ziektelast veroorzaakt door milieufactoren verder terug te dringen, is het nodig om in de regelgeving striktere normen op te nemen, die gebaseerd zijn op gezondheidskundige advieswaarden. Lokaal kan daarvan gemotiveerd afgeweken worden. Dat schrijft de Gezondheidsraad in zijn advies Meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid aan de staatssecretaris van IenM.

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid. Evenwichtig en rechtvaardig omgaan met risico’s en kansen. Den Haag: Gezondheidsraad, 2016; publicatienr. 2016/12. ISBN 978-94-6281-133-1


Met op deze site vier links, nl. naar:

de volledige publicatie:
www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/201612_meewegen_van_gezondheid_in_omgevingsbeleid.pdf

de samenvatting:
www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/samenvatting201612_meewegen_van_gezondheid_in_omgevingsbeleid.pdf

de adviesaanvraag:
www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/adviesaanvraag201612_meewegen_van_gezondheid_in_omgevingsbeleid.pdf

en het persbericht:
www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/pb_meewegen_van_gezondheid_in_omgevingsbeleid.pdf


De essenties van deze publicatie, i.h.b. met betrekking tot de milieufactor EMV, zijn samengevat in een persbericht van de Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling:
www.kennisplatformelektromagnetischestraling.org/nieuws/99-persbericht-21-juli-2016-advies-gezondheidsraad-haalt-fundament-weg-onder-beleid-ministeries-ggd-en-en-kennisplatform-emv .

Dat persbericht, met citaten uit de publicatie van de Gezondheidsraad, reproduceren we hieronder.


Advies Gezondheidsraad haalt fundament weg onder beleid ministeries, GGD-en en Kennisplatform EMV

Eindhoven, 21 juli 2016

Persbericht Gezondheidsraad:

In haar persbericht “Terugdringen ziekte door omgeving vraagt striktere normen” van 20 juli 2016 meldt de Gezondheidsraad:

“Om de ziektelast veroorzaakt door milieufactoren verder terug te dringen, is het nodig om in de Omgevingswet striktere normen op te nemen, die gebaseerd zijn op gezondheidskundige advieswaarden”.

“De huidige wettelijke normen voor bijvoorbeeld luchtverontreiniging en geluidsbelasting zijn niet alleen bepaald aan de hand van effecten op gezondheid, maar ook op basis van economische of haalbaarheidsoverwegingen”.

“Daardoor ontstaat er ook nog gezondheidsschade als aan de norm wordt voldaan”.

“Sterker nog: bijna alle gezondheidsschade treedt op onder de norm”.

“Gezien het streven van de Staatssecretaris om de gezondheid beter te beschermen, adviseert de Raad in de nieuwe Omgevingswet gezondheidskundige advieswaarden op te nemen”.

“Daarmee wordt de “gezonde situatie” uitgangspunt voor beleid”.

Advies Gezondheidsraad:

Het advies van de Gezondheidsraad wordt verder toegelicht in de Publicatie “Meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid. Evenwichtig en rechtvaardig omgaan met risico’s en kansen”, te downloaden van de website van de Gezondheidsraad.

De samenvatting van deze publicatie meldt:

“Milieufactoren hebben substantiële invloed op de gezondheid. Dankzij tal van maatregelen is de gezondheidsschade, veroorzaakt door milieufactoren, de afgelopen decennia flink teruggedrongen. Toch leveren vooral luchtverontreiniging en geluidsbelasting nog een aanzienlijke bijdrage in de ziektelast in Nederland, terwijl wel bijna overal aan de normen wordt voldaan.

Daarnaast is er ongerustheid over gezondheidsrisico’s van relatief nieuwe technologieën en ontwikkelingen, zoals de toename van mobiele communicatie, windturbines en intensieve veehouderij.

Hoe gezondheid meeweegt in het huidige milieubeleid is niet altijd even helder.

Om meer gezondheidswinst te behalen heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de Gezondheidsraad gevraagd te adviseren over een afwegingskader om gezondheid mee te wegen in het beleid. Dit is des te relevanter in het licht van de komst van de Omgevingswet, die beoogt een veilige en gezonde fysieke leefomgeving te realiseren met ruimte voor lokale afwegingen”.

Ons commentaar:

Dit persbericht en deze publicatie geven, naar onze waarneming, een ommezwaai weer in het beleid van de Gezondheidsraad en haalt de fundamenten weg onder het huidige beleid van de uitvoerende ministeries, de GGD-en en bijvoorbeeld het Kennisplatform Elektromagnetische Velden & Gezondheid.

Die ministeries en instanties houden in hun beleid compromisloos vast aan de wettelijk voorgeschreven normen. Mensen die ziek worden door bijvoorbeeld elektromagnetische straling bij blootstellingsniveaus beneden de wettelijke norm, worden niet gehoord, van het kastje naar de muur gestuurd en doorverwezen naar een psychiater, om behandeld te worden voor hun waandenkbeelden.

Kinderen worden uit de ouderlijke macht ontzet omdat zij ziek worden van Wifi en smartphones op school en niet thuis mogen blijven.

Velen raken hun baan en sociale omgeving kwijt omdat ze ziek worden van blootstellingsniveaus beneden de wettelijke norm.

Anderen vluchten, met achterlaten van huis en haard, in vertwijfeling, naar het buitenland.

Nu weet de Gezondheidsraad, één van de instanties die tot nu toe rigide heeft vastgehouden aan de wettelijke normen, te melden dat die normen eigenlijk, wat gezondheid betreft, slechts ten dele met gezondheid te maken hebben.

Naar wij hopen een eye-opener voor pers en politiek en aanleiding voor een onmiddellijke voorlichtingscampagne, waarbij het grote publiek wordt gewezen op de risico’s van blootstelling aan o.a. elektromagnetische straling (beneden de norm) en wordt voorgelicht over mogelijke bescherming tegen die risico’s.

Onmiddellijke aanpassing van het beleid van de betrokken ministeries, GGD-en en Kennisinstellingen kan naar onze mening ook niet uitblijven.

Voor meer informatie:
Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling,
Peter van der Vleuten
telefoon: 06-51578934
email: peter@vandervleuten.net
website: www.stichtingkennisplatformelektromagnetischestraling.org .


Voor een meer recente publicatie van de Gezondheidsraad met als titel:
''Graadmeter # 3 over schadelijke stoffen op het werk''
zie: www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/gauge/graadmeter_nr_3_oktober_2016.pdf .
Deze publicatie gaat niet over EMV maar wel meer in het algemeen over blootstellingslimieten.
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie