Persbericht: Gewetenloze misleiding over stralingseffecten door Nederlandse Overheid

woensdag, 06 juli 2016 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.kennisplatformelektromagnetischestraling.org/nieuws/98-persbericht-6-juli-2016-gewetenloze-misleiding-over-stralingseffecten-door-nederlandse-overheid
6 juli 2016


Gewetenloze misleiding over stralingseffecten door Nederlandse overheid

-politici slapen rustig door-

Eindhoven, 6 juli 2016


Achtergrond:

Naar schatting 1 miljoen mensen in Nederland worden letterlijk ziek van straling door telefoontjes, tablets, zendmasten, WiFi, babyfoons en allerlei andere toepassingen van draadloze communicatie. Naar schatting treft dit binnenkort zo’n 50 % van onze bevolking. Dit is een extrapolatie door wetenschappers van een gesignaleerde trend.

We kennen momenteel in Nederland zo’n 1 miljoen mensen die aan een somatisch onverklaarde lichamelijke aandoening (SOLK) lijden. Elektrogevoeligheid is in de reguliere geneeskunde onbekend en onverklaard. Het zou ons niet verbazen als het grootste deel van de mensen met SOLK klachten gewoon ziek zijn geworden door elektromagnetische straling. Dit geldt overigens ook voor een groot deel van de mensen met burn-out klachten.

De droom van “captains of industry” is “total connectivity”. Nog moderner klinkt “the internet of things”. Bijna niemand weet wat dit precies inhoudt. Zeker is dat er grof geld aan te verdienen is en dat mensen er ziek van worden.

Naar aandacht hunkerende politici rennen als jonge honden achter die moderne termen aan. Zij hebben geen benul waar het over gaat, maar de grote industrie roept het, dus het zal wel waar zijn. Dat massaal ziek worden is voorlopig nog niet aan de orde en tegen de tijd dat mensen bij bosjes omvallen hebben ze allang een goed betaalde baan bij de telecom of daaraan gerelateerde industrie. Bovendien bepalen zij wat wel of niet ziek is, dus dat komt wel goed.

De taakverdeling tussen industrie en overheid is duidelijk. De industrie zorgt voor de concepten, de producten en de reclame en incasseert de gigantische winsten. De overheid houdt de mensen dom en laat zich maar al te graag “voorlichten” door de industrie.

Naar verluidt is bij de veiling van de UMTS frequenties in 2002, die zo’n 6 miljard gulden in het laadje bracht, tussen industrie en overheid een convenant gesloten waarmee de overheid beloofde er voor te zorgen dat er geen gedoe zou komen over gezondheidseffecten door draadloze communicatie. De telecom industrie heeft daarbij gesteld dat, als dit toch zou gebeuren, zij de betaalde 6 miljard zou terugeisen, inclusief nog eens zes miljard voor gemaakte kosten.

Hoe gaat de misleiding van de bevolking in zijn werk?

De overheid heeft, jaren geleden, een aantal instanties in het leven geroepen die systematisch verklaren dat je niet ziek kunt worden door niet-ioniserende straling.

1. Kennisplatform:

Eén daarvan is het Kennisplatform Elektromagnetische Velden & Gezondheid, onder voorzitterschap van Burgemeester Rombouts van ‘s-Hertogenbosch. Dit “Kennisplatform” heeft vooral als taak wetenschappelijke informatie over elektromagnetische straling te duiden. In de praktijk komt het er op neer dat verontrustende informatie wordt genegeerd of tegengesproken en geruststellende informatie wordt doorgegeven. Dit Kennisplatform wordt door velen dan ook aangeduid als “Ontkenningsplatform”.

We willen verder aan dit zieltogende platform weinig aandacht besteden. Dit Kennisplatform wordt nu, na een volledig door de overheid gefinancierde periode, via een daartoe opgerichte stichting gefinancierd. Een derde deel van het budget van ca 1 miljoen euro betaalt de overheid, een derde deel de telecommunicatie industrie en een derde deel de energieleveranciers.

Hiermee heeft dit platform zijn laatste beetje geloofwaardigheid verloren. Het kost nog wel zo’n slordige miljoen euro per jaar, maar dat bedrag valt volledig in het niet bij andere verspillingen.

2. GGD:

Een tweede instantie die zich met stralingseffecten ging bezighouden is de GGD. Daar komen mensen en instanties terecht die nergens met hun gezondheidsvragen terecht kunnen. Ook over de GGD kunnen we kort zijn. Die papegaait domweg de (doorgaans onzinnige) argumenten na die het voornoemde Kennisplatform heeft verzonnen en verschuilt zich verder achter onrealistisch hoge en volledig achterhaalde stralingslimieten.

Wel jammer dat (het standpunt van) de GGD voor bepaalde mensen en instanties maatgevend is. Dit leidt uiteraard tot schrijnende situaties.

3. Gezondheidsraad:

De kwade Genius achter de misleiding van de Nederlandse burger is de Gezondheidsraad, een volledig door de overheid gefinancierde instantie, die vooral de overheid adviseert over gezondheidsvragen. De gezondheidsraad rangschikt haar argumenten om aan te geven dat je van straling niet ziek kunt worden op zo’n doortrapte manier, dat er moeilijk doorheen te prikken is.

De Gezondheidsraad verschuilt zich enerzijds achter de onrealistisch hoge en volledig achterhaalde stralingslimieten die zij zelf aan de overheid heeft geadviseerd. Die stralingslimieten zijn bedacht door een private instelling (ICNIRP), die goede banden lijkt te hebben met de telecom industrie. Niet geheel toevallig is de secretaris bij de Gezondheidsraad die gaat over straling, dr. Eric van Rongen, ook voorzitter van het bestuur van genoemde private organisatie. Over belangenverstrengeling gesproken!

Dat de door Nederland gehanteerde stralingslimieten nergens op slaan is alleen al af te leiden van het feit dat deze uitsluitend zijn gebaseerd op het opwarmeffect (magnetron effect) van straling. De meer voor de hand liggende en algemeen bekende biologische effecten worden bij bepaling van de limieten volledig buiten beschouwing gelaten. Deze grove misvatting is niet alleen dom maar, gezien de grote aantallen slachtoffers door deze strategie, misdadig te noemen.

Te pas en te onpas weten de pseudowetenschappers van diverse instanties ook nog te melden dat gezondheidsschade door straling niet mogelijk is, omdat de energie van de straling te gering is om de elektronen uit hun baan rondom de atoomkern te schieten, zoals dat bij radioactieve straling gebeurt. Zij “vergeten” daarbij te vermelden dat dit uitsluitend van toepassing is bij dode materie, zoals papier, metaal, hout of plastic.

Voor levende materie gelden biologische wetten en daarbij kunnen kleine oorzaken grote gevolgen hebben.

Verder beweert de Gezondheidsraad keer op keer dat niet bewezen is dat je van straling kanker kunt krijgen. Dat is ook niet zo gek, want dat kun je ook niet bewijzen. De Gezondheidsraad geeft wel eerlijk toe dat niet uit te sluiten is dat je er kanker van krijgt.

Waar zit nu het venijn in de beweringen van de GR?

Door de blootstelling aan straling ontstaan o.a. vrije zuurstofradicalen in ons lichaam waardoor, verspreid over ons hele lichaam, oxidatieve stress ontstaat. Dit treft vooral, maar niet alleen, ons centrale zenuwstelsel. Gevolg daarvan kan het ontstaan van tumoren zijn, maar ook DNA-schade, neurologische schade, schade bij reproductie organen, etc etc.

Daar praat de gezondheidsraad niet over. Men heeft het uitsluitend over kanker, wat eerder een indirect dan een direct effect van straling is.

Eric van Rongen onder vuur!

Op een recente conferentie in Zweden hield dr Eric van Rongen, stralingsdeskundige van de Nederlandse gezondheidsraad en voorzitter van het bestuur van de ICNIRP organisatie, een presentatie over cel- en dieren-onderzoeken in de afgelopen 13 jaar.

Op de bekende “van Rongen manier” gaf hij aan, dat er maar enkele studies waren geweest die aan de kwaliteitsnormen van van Rongen c.s. voldeden en die studies gaven geen uitsluitsel over eventuele schadelijkheid. De conclusie van van Rongen was dus duidelijk. Geen bewijzen voor schadelijkheid, dus niks aan de hand en verder onderzoek nodig.

Daar kwam onze vriend deze keer niet mee weg. Mona Nilsson van de “Swedish Radiation Protection Foundation” vermeldde dat recent 220 wetenschappers in een bericht aan de World Health Organisation en de United Nations hadden gesteld dat er meer dan voldoende wetenschappelijk bewijs is voor de schadelijke effecten van niet-ioniserende straling. Ze stelde de vraag waarom we meer geloof moesten hechten aan de beweringen van van Rongen dan aan die 220 wetenschappers. Het historische antwoord van van Rongen was (uit het Engels vertaald). “Dat is moeilijk te zeggen. Iedereen mag geloven wat hij wil. Het is hun verantwoordelijkheid om hun conclusies te trekken. Wij trokken andere conclusies. Het is aan de mensen om te bepalen welke groep volgens hen het meest betrouwbaar is…..

Laatste nieuws:

Met het doel om, in goed overleg, tot een aanpassing van het beleid in Nederland te komen, maakten wij een afspraak met dr van Rongen van de Gezondheidsraad. Dat mocht, maar daar moest dan wel de algemeen secretaris bij zijn. Vooruitlopend op het gesprek, dat gepland stond voor a.s. maandag, stuurden wij ons voorstel voor een leidraad voor het gesprek.

Niet geheel onverwacht kregen we vanmorgen een telefoontje van de directiesecretaresse van de Gezondheidsraad. Die gaf aan dat onze afspraak van a.s. maandag helaas, wegens vakantie en ziekte, niet door kan gaan. De afspraak is nu verschoven naar 30 augustus a.s.

Wie durft?

Wij zouden het op prijs stellen als u de moed heeft om deze schrijnende situatie, die wellicht binnenkort u of uw naasten gaat treffen, publiekelijk aan de kaak te stellen. U kunt daar vele levens mee redden!

Voor meer informatie:

Peter van der Vleuten,

Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling

Telefoon: 06-51 57 89 34

email: peter@vandervleuten.net
Internet: www.kennisplatformelektromagnetischestraling.org/ .

Een in scherpe taal opgesteld persbericht, maar wel begrijpelijk gezien het feit dat elektrogevoelige personen, de extreem gevoeligen (EHS) in het bijzonder, in Nederland geen enkele hulp krijgen en volledig aan hun lot worden overgelaten. Dit heeft tot ondragelijk lijden geleid en tot een aantal zelfdodingen. De GR en de overheid zijn hier tot nu toe totaal ongevoelig voor. Dit is de prijs die de slachtoffers moeten betalen voor de grote winsten gemaakt door de 'draadloze communicatie' met al haar toepassingen.

Geplaatst in:

www.ninefornews.nl/gewetenloze-misleiding-over-stralingseffecten-door-nederlandse-overheid/
8 juli 2016Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie