India: Engelstalige pers schrijft zonder voorbehoud over de gevaren van de draadloze technologie.

dinsdag, 13 maart 2012 - Categorie: Berichten Internationaal

Vertaling: Redactie Stopumts

Auteur: Subhro Niyogi, TNN, 12 maart 2012

Kinderen en teenagers zijn kwetsbaarder voor straling

Mumbai:
Onderzoek toont aan dat kinderen kwetsbaarder zijn voor straling van zendmasten omdat hun immuunsysteem niet even goed ontwikkeld is als dat van volwassenen. Zwangere vrouwen en foetussen zijn kwetsbaar omdat radio frequentie (rf) stralingen voortdurend reageren met de zich ontwikkelende embryo en het toenemende aantal cellen. Microgolfstraling kan de placenta-barrière beschadigen. Studies bevestigen dat de straling van mobiele telefoons manlijke vruchtbaarheid dramatisch kan beïnvloeden door de zaadkwaliteit en spermakwantiteit te verminderen. Studies hebben bij intensieve gebruikers van mobieltjes zowel een afname als beschadiging van het sperma ontdekt.

Frequenties van mobieltjes kunnen ook tot beschadigd DNA leiden, wat tot tumoren en kanker leidt. DNA-beschadiging in hersencellen kan neurologische functies beïnvloeden en mogelijk ook tot neurodegeneratieve ziekten leiden. RF blootstelling kan ook invloed hebben op patiënten die een pacemaker, implanteerbare cardiovasculaire defibrillators (ICD's) en impuls-generators dragen. De signalen die door mobieltjes gegenereerd worden veroorzaken elektromagnetische interferentie met het apparaat en interfereren ook met het juiste functioneren ervan. Niet-thermische effecten van RF straling accumuleren mettertijd en de risico's zijn meer uitgesproken na verscheidene jaren van blootstelling. Langdurige of chronische blootstelling is zelfs bij lage intensiteit schadelijk.

Straling van zendmasten en mobiele telefoons hebben invloed op de menselijke huid. De straling degradeert het immuunsysteem en stimuleert verschillende allergische- en ontstekingsresponsen, die jeuk en pijn veroorzaken. De straling die door mobieltjes wordt uitgezonden kan de verfijnde werking van het innerlijk oor beschadigen. En personen die intensief langer dan 4 jaar mobiel bellen gedurende perioden die langer duren dan 30 minuten per dag, lopen op de lange termijn een groter risico om gehoorverlies te ontwikkelen. Heden ten dage leiden meer en meer mensen tussen de 18 en 25 jaar aan gehoorverlies. Doctoren wijten dit aan excessief gebruik van mobieltjes en andere gadgets. Iedereen die twee of drie uur per dag mobiel belt, loopt het risico van gedeeltelijke doofheid over 3-5 jaar. Veelvuldig gebruik van mobieltjes kan ook het visuele systeem beschadigen en oogtumoren veroorzaken.

Blootstelling aan elektromagnetische straling reduceert het niveau van melatonine bij mensen. Melatonine is een vitaal, natuurlijk neuro-hormoon en antidepressivum dat de werking van ons immuunstelsel bevordert en ons circadisch ritme reguleert. ´S nachts stijgen de melatonine-niveaus. Studies bij dieren tonen een reductie in melatonine aan wanneer zij blootgesteld worden aan radiofrequentiestraling van mobieltjes en zendmasten. Het uitzetten van de zendmasten resulteerde binnen enkele dagen in significant toegenomen melatonine-niveaus. Gebrek aan melatonine leidt tot verstoring van de slaap, chronische vermoeidheid, depressie, ziekten van hart, geslachtsorganen, neurologische ziekten en dood. Een gereduceerde hoeveelheid melatonine wordt ook geassocieerd met toegenomen DNA-schade en een toegenomen risico op kanker, arthritis, affectieve seizoensgerelateerde klachten (SAD), schizofrenie, toegenomen oogstress, nierklachten, ziekte van Alzheimer en Parkinson, miskraam, plotseling overlijden van een baby (SIDS) en een toegenomen risico op kinderleukemie.

Er is aangetoond dat elektromagnetische velden de hersenfysiologie beïnvloeden. Gebruik van mobieltjes voor het naar bed gaan vertraagt en vermindert de slaap, en veroorzaakt hoofdpijn, verwarring en depressie. De bevindingen zijn in het bijzonder alarmerend voor kinderen en teenagers. Zij veroorzaken stemmings- en persoonlijkheidsveranderingen, depressie, gebrek aan concentratie en gebrekkige academische prestaties. Er is aangetoond dat blootstelling aan elektromagnetische velden in verband staat met de ziekte van Alzheimer, motor-neuronenziekte en de ziekte van Parkinson.

Ernstige en heftige reacties omvatten epileptische aanvallen, verlamming, psychose en beroerte. Zwaar gebruik van mobieltjes kan kanker veroorzaken. Gebruik van mobiele telefoons langer dan 10 jaar laten een consistent patroon zien voor hersenkanker (glioma en acoustisch neuroma). Kinderen en teenagers hebben een 5 maal grotere kans om hersenkanker te krijgen omdat hun hersenen niet volledig ontwikkeld zijn. Het is mogelijk dat jonge mensen van vandaag aan een ´epidemie´ van ziekten in hun latere leven kunnen gaan lijden.

Bron: The Times of India 12 maart. 2012

Children and teens more vulnerable to radiation

Auteur: Subhro Niyogi

MUMBAI: Research showschildren are more vulnerable to cellphone/tower radiation as their immune system is not as well developed as adults. Pregnant woman and foetuses are vulnerable because radio frequency (RF) radiations continuously react with the developing embryo and increasing cells. Microwave radiation can damage the placental barrier.

Studies confirm that cellphone radiation can drastically affect male fertility, decreasing semen quality and sperm count. Studies have found 30% sperm decrease in intensive mobile phone users, in addition to damage of sperms. Cellphone frequencies can also lead to damaged DNA, leading to tumours and cancer. DNA damage in brain cells
affect neurological functions and also possibly lead to neurodegenerative diseases.

RF exposure from mobile phones and cellular phone base antennas can also affect patients carrying a pacemaker, implantable cardiovascular defibrillators (ICDs) and impulse generators. The signals generated by cellphones cause electromagnetic interference with the device and interfere with its proper functioning.

Non-thermal effects of RF radiation accumulate over time and the risks are more pronounced after several years of exposure. Prolonged or chronic exposures is harmful even at low intensities.

Radiation from cell towers and mobile phones affects human skin. The radiation degrades the immune system and stimulates various allergic and inflammatory responses, causing itch and pain.

The radiation emitted by cellphones can damage delicate workings of the inner ear and long-term intensive cellphone use for more than four years and for periods longer than 30 minutes in a day are at a higher risk of developing hearing loss.

Today, more and more people between 18 and 25 years are suffering from hearing loss, which doctors say is due to excessive use of cellphones and other gadgets. Anyone who spends two to three hours on the cellphone every day runs the risk of partial deafness over three to five years. Frequent cellphone use can also damage the visual system and cause tumour of the eye.

Exposure to EMR reduces melatonin levels in humans. Melatonin, a vital natural neuro-hormone is a powerful antioxidant, antidepressant and immune system enhancer that regulates our circadian rhythm. At night, melatonin levels rise. Studies with animals show a reduction in melatonin levels following radiofrequency radiation exposure from cell phones and cell sites. Turning off the transmitters resulted in a significant increased melatonin levels within a few days.

Lack of melatonin leads to sleep disturbance, chronic fatigue, depression, cardiac, reproductive and neurological diseases and mortality. Reduced melatonin is also associated with increased DNA damage and increased risk of cancer, arthritis, seasonally affective disorder (SAD), schizophrenia, increased eye stress, renal impairment, Alzheimer's and Parkinson's disease, miscarriage, sudden infant death syndrome (SIDS), and increased risk of childhood leukemia.

Electromagnetic fields have been shown to affect the brain physiology. Use of cellphones before bed delays and reduces sleep, and causes headaches, confusion and depression. The findings are especially alarming for children and teenagers, causing mood and personality changes, depression, lack of concentration and poor academic performance. Exposure to electromagnetic fields has shown to be in connection with Alzheimer's disease, motor neuron disease and Parkinson's disease.

Severe reactions include seizures, paralysis, psychosis and stroke. Heavy use of mobile phones can cause cancer. Use of mobile phones for over 10 years give a consistent pattern of increased risk for brain cancer (glioma and acoustic neuroma). Children and teenagers are five times more likely to get brain cancer as their brain is not fully developed. It is possible that today's young people may suffer an 'epidemic' of the disease in later life.

Voor het originele artikel zie:
articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-03-12/kolkata/31152071_1_cellphone-radiation-mobile-phones-melatonin .Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie