Zwitserland: Toename elektrosmog door wifi in de treinen.

donderdag, 09 februari 2012 - Categorie: Berichten Internationaal

Van onze plaatselijke correspondent 8 febr. 2012

WiFi in de treinen

In het gezonde Zwitserland, waar het ziekteverzuim en de ''burn-outs'' onder de werknemers langzaam maar zeker toenemen, de mensen ''psychisch ziek'' worden, en de elektro-overgevoeligen geen rechten hebben en zo mogelijk doodgezwegen of in het gunstigste geval ''psychisch ziek'' verklaard worden, is de hoogfrequente bestraling van de bevolking de volgende ronde ingegaan.

Aangezien het grootste deel van de bevolking blijkbaar afhankelijk is geworden of afhankelijk gemaakt van hun smart phones en tablets, en meent overal mobiel in het internet te moeten, wordt nu het openbaar vervoer op grote schaal ingericht met WiFi, ook wel WLAN genoemd.
Nu de trams in Basel en de bekende gele postbussen al met WiFi ingericht gaan worden, dreigden de spoorwegen, ondanks al hun zenders en repeaters en hun reeds door E-smog zwaar verziekte treinen achterop te raken. Daar gaan zij nu iets aan doen, getuige de mededeling in de kranten van 8 februari 2012. Liefhebbers van WiFi kunnen zich verheugen. Ook leuk voor het treinpersoneel, voorzover het nog niet weggesaneerd is.

Duitse vertaling:


Bron: Bieler Tagblatt, 8 februari 2012

SBB moderniseren de 2e klas
Vanaf 2014 willen de SBB (Schweizerische Bundesbahnen) in hun nieuwe dubbeldektreinen Internet via WiFi aanbieden. Of het aanbod gratis gaat worden, wordt door de SBB in de komende zomer besloten.

Het Internet is het nieuwe consumptiegoed voor de massa. Bij de de SBB kan op dit moment echter nog steeds alleen maar een kleine groep uitverkoren klanten via WiFi draadloos in het Internet surfen. In heel Zwitserland rijden er maar 75 spoorwagons van de 1e klas, die een WiFi-verbinding mogelijk maken.

Dat gaat nu veranderen: Zoals het er nu uitziet, worden de nieuwe SBB-dubbeldektreinen voor de lange afstand vanaf 2014 in dienst genomen. Deze 59 treinen zullen zowel in de 1e als ook in de 2e klas WiFi aanbieden. Ze zullen vanaf 2014 voorlopig op de trajecten St. Gallen-Genève en Romanshorn-Brig, maar later in heel Zwitserland dienst doen.

Nog niet duidelijk is, of de passagiers voor het WiFi in de treinen te zijner tijd moeten betalen. Eveneens staat nog niet vast, of de SBB ook oudere wagons alsnog met WiFi uitrusten. SBB-woordvoerder Christian Ginsig zegt: «Ideeën zijn er een hoop.» Een beslissing hieromtrent wordt door de SBB echter pas in de zomer genomen. Vast staat alleen: Voor de draadloze Internettoegang in de nieuwe dubbeldektreinen gaan de SBB in ieder geval niet gebruik maken van satellieten, zoals de Franse spoorwegen, de SNCF dat doen. Dat gaat in Zwitserland niet op grond van de topografie, zegt woordvoerder Ginsig.

De vele tunnels onderweg zouden de signalen steeds weer onderbreken. Een mogelijkheid is, dat de SBB een soort boordcomputers in de dubbeldektreinen laat meerijden. Daarop zou de inhoud van veel bezochte websites bewaard kunnen worden. De passagier zou deze dan als het ware offline kunnen oproepen.

«Grote uitdaging»

Net zo onbekend zijn de kosten van het WiFi-project. «Exacte cijfers hebben we nog niet», zegt Ginsig. Vast staat alleen, dat alleen al de kosten voor de inrichting in de orde van tientallen miljoenen franken liggen. Daar bovenop komen nog de bedrijfs-- en onderhoudskosten.
De SBB moeten steeds weer kritiek aanhoren, dat ze geen integraal WiFi in hun treinen aanbieden. (Of is dit kritiek van de industrie? - vert.) Daar komt bij dat de Postauto AG (de geprivatiseerde postbussen - vert.) de spoorwegen lijkt te overtroeven. Dit jaar gaan niet minder dan 1500 postbussen met WiFi uitgerust worden, wat de passagiers gratis kunnen gebruiken. Het nieuwe aanbod is de Post meerdere honderdduizend franken per jaar waard. De Internettoegang onderweg voorziet volgens de post (of volgens de industrie? - vert. in een grote behoefte.

Die mening deelt ook SBB-woordvoerder Ginsig. Maar hij is het er niet mee eens dat zijn onderneming de ontwikkeling passief heeft laten voorbijgegaan. Het aanbieden van WiFi in een postbus is «minder ingewikkeld» dan bij de spoorwegen. De zeer hoge snelheid en de ca. 1200 potentiële WiFi-gebruikers per trein zijn «een grote technische uitdaging».

Dat de SBB bij de nieuwe technieken niet passief zijn gebleven, is ook te zien in het oppeppen van ca. 1200 wagons met zogenaamde repeaters, die de signalen van het mobiele telefonienet versterken. In 2011 zijn er volgens Ginsig ca. 1200 wagons met zulke repeaters uitgerust. In dit jaar en in het komende jaar komt de grote rest aan de beurt.
Terwijl de SBB de 1e klas wagons met WiFi met een symbool speciaal kenmerken, gaan ze geen extra tekens op de wagons met de nieuwe repeaters aanbrengen. Geen wonder. De SBB willen blijkbaar vermijden dat de massa's mobieltelefoongebruikers in de deels nu al overbelaste treinen nog meer op elkaar moeten gaan zitten op de plaatsen waar WiFi-verbinding mogelijk is.

Oorspronkelijke tekst:

Bieler Tagblatt, 8. Februar 2012

SBB rüstet 2. Klasse auf
Ab 2014 wollen die SBB in ihren neuen Doppelstockzügen Internet über WLAN anbieten. Ob der Service gratis wird, entscheidet die SBB im Sommer.

db. Das Internet ist ein Vehikel für die Massen. Bei der SBB allerdings kann erst ein ausgesuchter Kundenkreis über WLAN kabellos im Internet surfen. Schweizweit verkehren nur gerade 75 Wagen der 1. Klasse, die einen WLAN-Zugriff erlauben.

Das soll sich andern: Voraussichtlich ab dem Jahr 2014 gehen die neuen Fernverkehr-Doppelstockzüge der SBB in Betrieb. Diese 59 Züge sollen sowohl in der 1. als auch in der 2. Klasse WLAN bieten. Sie verkehren ab 2014 vorerst auf den Strecken St. Gallen-Genf und Romanshom-Brig, später in der ganzen Schweiz.

Unklar ist aber nach wie vor, ob Passagiere für das WLAN in den Zügen dereinst zahlen müssen. Ebenfalls offen ist, ob die SBB auch ältere Wagen mit WLAN nachrüsten. SBB-Sprecher Christian Ginsig sagt: «Ideen sind viele vorhanden.» Einen Entscheid fälle die SBB diesbezüglich aber erst im Sommer. Gesichert ist bloss: Für den kabellosen Internetzugang in den neuen Doppelstockzügen setzt die SBB sicher nicht auf Satelliten, wie dies die französische Bahn SNCF macht. Das gehe in der Schweiz von der Topografie her nicht, sagt Sprecher Ginsig.

Die vielen Tunnels auf den Strecken würden das Signal immer wieder unterbrechen. Möglich ist, dass die SBB eine Art Bordrechner in den Doppelstöckern mitfahren lassen. Darauf könnten die Inhalte viel besuchter Webseiten gespeichert werden. Der Passagier würde diese dann quasi offline abrufen.

«Grosse Herausforderung»
Ebenso offen sind die Kosten fur das WLAN-Projekt. «Exakte Zahlen gibt es noch keine», sagt Ginsig. Fest steht bloss, dass alleine die Ausrüstungskosten im zweistelligen Millionenbereich liegen. Hinzu kommen die Kosten fur den Betrieb.

Weil die SBB bis heute kein umfassendes WLAN in ihren Zügen bietet, muss sich das Unternehmen immer wieder Kritik anhören. Zumal die Postauto AG das Bahnunternehmen in den Schatten zu stellen scheint: In diesem Jahr sollen nicht weniger als 1500 Postautos mit WLAN bestückt werden, das die Passagiere gratis nutzen können. Das neue Angebot lässt sich die Post mehrere hunderttausend Franken im Jahr kosten. Der Internetzugang unterwegs sei ein grosses Bedürfnis, heisst es bei der Post.

Das findet auch SBB-Sprecher Ginsig. Doch dass sein Unternehmen die Entwicklung verschlafen haben solle, stellt er in Abrede. WLAN in einem Postauto anzubieten, sei «weniger komplex» als bei der Bahn. Die sehr hohe Geschwindigkeit und die rund 1200 potenziellen WLAN-Nutzer pro Zug seien «eine grosse technische Herausforderung».

Dass die SBB die neuen Technologien nicht verschlafen hat, zeigt die Aufrüstung von rund 1200 Wagen mit sogenannten Repeatern, welche die Signale des Mobilfunknetzes verstärken. 2011 sind laut Ginsig rund 1200 Wagen mit solchen neuen Repeatern ausgestattet worden. In diesem und im kommenden Jahr soll nun der grosse Rest folgen.

Während die SBB die 1.-Klass-Wagen mit WLAN mit einem Symbol speziell kennzeichnet, macht sie dies bei den mit neuen Repeatern aufgerüsteten Waggons nicht. Kein Wunder: Die SBB will offenbar vermeiden, dass die Massen an Handynutzern in den teilweise schon jetzt überfüllten Zügen noch näher zusammenrücken müssen.Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie