EU: Nieuwe regels voor het gebruik van veiligheidsscanners op Europese luchthavens

zondag, 27 november 2011 - Categorie: Berichten Internationaal

Bron: Europese Commissie - Persbericht 14 nov. 2011

Luchtvaartveiligheid: Commissie stelt nieuwe regels vast voor het gebruik van veiligheidsscanners op Europese luchthavens

Brussel, 14 november 2011 – De Europese Commissie heeft vandaag haar goedkeuring gehecht aan een voorstel voor een juridisch kader van de Europese Unie met betrekking tot veiligheidsscanners. Deze wetgeving biedt luchthavens en lidstaten die dat wensen de mogelijkheid veiligheidsscanners in te zetten om passagiers te controleren onder strikte operationele en technische voorwaarden.

Sinds een terrorist op 25 december 2009 een poging deed om een vliegtuig dat op weg was van Amsterdam naar Detroit op te blazen met kneedspringstoffen die hij in zijn ondergoed had verborgen, hebben de lidstaten veiligheidsscanners uitgetest 1. Tot nu toe werd op beperkte schaal gebruik gemaakt van veiligheidsscanners en liepen de nationale operationele procedures en normen nogal uiteen. De nieuwe wetgeving biedt als gemeenschappelijk EU-kader lidstaten en luchthavens de mogelijkheid de bestaande veiligheidssystemen te vervangen door veiligheidsscanners. Tevens zorgt zij voor een uniforme toepassing van veiligheidsvoorschriften op alle luchthavens en verschaft zij strikte en verplichte waarborgen om ervoor te kunnen zorgen dat de grondrechten in acht worden genomen en er geen risico's zijn voor de gezondheid.

Het gebruik van veiligheidsscanners is niet verplicht maar wanneer lidstaten en luchthavens hiertoe besluiten, zullen zij moeten voldoen aan de operationele voorwaarden en prestatienormen die op Europees niveau zijn vastgesteld.

Vicevoorzitter Siim Kallas, lid van de Commissie bevoegd voor vervoer, zei hierover: ''Veiligheidsscanners zijn geen wondermiddel maar bieden wel een mogelijkheid om de veiligheid van passagiers te verhogen. Veiligheidsscanners zijn een waardevol alternatief voor de bestaande controlemethodes en zijn zeer doeltreffend bij het opsporen van voorwerpen van metaal of ander materiaal. Lidstaten of luchthavens kunnen nog steeds zelf bepalen of zij al dan niet gebruik willen maken van veiligheidsscanners maar de nieuwe voorschriften zorgen er wel voor dat deze nieuwe technologie, wanneer ze wordt gebruikt, onderworpen is aan EU-normen inzake het detectievermogen en strenge waarborgen om de gezondheid en de grondrechten te beschermen. Uit de tot op dusverre opgedane ervaring blijkt dat passagiers en personeel veiligheidsscanners over het algemeen als een geschikte controlemethode beschouwen''.

Veiligheidsscanners zijn een doeltreffende manier om passagiers te controleren omdat zij voorwerpen van zowel metaal als ander materiaal kunnen detecteren die een passagier bij zich draagt. De scannertechnologie ontwikkelt zich snel en kan ervoor zorgen dat de noodzaak om manuele controles uit te voeren van passagiers, bemanning en luchthavenpersoneel aanzienlijk vermindert.

Op grond van de nieuwe EU-wetgeving is het gebruik van veiligheidsscanners alleen toegestaan indien wordt voldaan aan minimumvoorwaarden zoals bijvoorbeeld: veiligheidsscanners mogen geen beelden opslaan, bewaren, kopiëren, afdrukken of terugzoeken; ongeoorloofde toegang en ongeoorloofd gebruik van beelden is verboden en moet worden voorkomen; de persoon die het beeld analyseert moet zich in een aparte ruimte bevinden en het beeld mag niet worden gekoppeld aan de passagier die werd onderzocht. Passagiers of anderen moeten geïnformeerd worden over de voorwaarden waaronder de controle met een scanner mag worden uitgevoerd. Passagiers krijgen bovendien het recht af te zien van een controle met een scanner en kunnen kiezen voor een andere onderzoeksmethode.

Door specifieke operationele voorwaarden vast te stellen en passagiers de mogelijkheid van een alternatief onderzoek te bieden, neemt de wetgeving de fundamentele rechten en beginselen in acht die zijn opgenomen in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Om de gezondheid en veiligheid van burgers niet in gevaar te brengen, zullen alleen veiligheidsscanners die geen gebruik maken van röntgentechnologie worden toegevoegd aan de lijst van toegestane methodes voor het onderzoek van passagiers op EU-luchthavens. Alle andere technologieën zoals die welke gebruikt worden voor mobiele telefoons en zo meer kunnen wel worden gebruikt mits ze voldoen aan de EU-veiligheidsnormen.

Contact :
Helen Kearns (+32 2 298 76 38)
Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 : Bijvoorbeeld in het VK, Finland, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië.

Voor het origineel zie:
europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1343&format=HTML&aged=0&language=NL&guiLanguage=en .Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie