EU: Rapport over de mogelijke gevaren en milieu-effecten van elektromagnetische velden.

zaterdag, 25 juni 2011 - Categorie: Berichten Internationaal

Geplaatst 12 mei 2011. updated 17 mei 2011
Update met toegevoegde Nederlandse vertaling 25 juni 2011

Gerelateerde berichten:
Berichten%20Internationaal/3522
www.www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/4070

Op 6 mei 2011 publiceerde de Commissie voor Milieu, Landbouw en Regionale Zaken onder voorzitterschap van Jean Huss een rapport over de mogelijke gevaren en milieu-effecten van elektromagnetische velden. De commissie roept in haar rapport op tot verlaging van de emissienormen, zoals Stopumts al sedert 2004 in al haar publicaties bepleit.
Maar de commissie gaat verder; zij wil dat speciale maatregelen getroffen worden om elektrogevoelige personen te beschermen, onder meer door het instellen van ''witte (stralingsvrije) zones'' en raadt aan alle draadloze apparatuur uit klaslokalen te verwijderen.

Indien het Antennebureau en het Platform Elektromagnetische Velden werkelijk de Nederlandse bevolking objectief willen informeren (zoals zij tegenover bestuursorganen en op hun websites verkondigen) dan kunnen zij dat bewijzen door dit EU-rapport zonder dralen in de publiciteit te brengen.

Samenvatting van het EU-rapport
(vertaling van de originele Engelstalige samenvatting door de redactie van Stopumts):

De mogelijke gezondheidseffecten van zeer laag frequente elektromagnetische velden rond hoogspanningslijnen en elektrische apparaten zijn onderwerp van voortdurend onderzoek en beheersen voor een belangrijk deel de publieke discussie.
Terwijl elektrische- en elektromagnetische velden in bepaalde frequenties grote heilzame effecten hebben die in de medische wereld benut worden, blijken andere niet-ioniserende velden, of ze nu afkomstig zijn van ELF, hoogspanningslijnen of van bepaalde hoogfrequente velden op het gebied van radar, telecommunicatie en mobiele telefonie meer of minder potentieel schadelijke, niet-thermische, biologische effecten te hebben op planten, insecten en dieren als wel op het menselijk lichaam wanneer die blootgesteld worden aan stralingsniveau's onder de offici�le veiligheidslimieten.
We moeten het voorzorgsprincipe respecteren en de huidige blootstellingslimieten herzien; wachten op onomstotelijk wetenschappelijk en klinisch bewijs kan leiden tot zeer hoge kosten voor de economie en de volksgezondheid zoals in het verleden al het geval was met asbest, geloode benzine en tabak, aldus de commissie:


6 May 2011
The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment

Report Committee on the Environment, Agriculture and Local and Regional Affairs Rapporteur: Mr Jean HUSS, Luxembourg,

The potential health effects of the very low frequency of electromagnetic fields surrounding power lines and electrical devices are the subject of ongoing research and a significant amount of public debate. While electrical and electromagnetic fields in certain frequency bands have fully beneficial effects which are applied in medicine, other non-ionising frequencies, be they sourced from extremely low frequencies, power lines or certain high frequency waves used in the fields of radar, telecommunications and mobile telephony, appear to have more or less potentially harmful, non-thermal, biological effects on plants, insects and animals, as well as the human body when exposed to levels that are below the official threshold values.
One must respect the precautionary principle and revise the current threshold values; waiting for high levels of scientific and clinical proof can lead to very high health and economic costs, as was the case in the past with asbestos, leaded petrol and tobacco.

Leest u vooral het volledige rapport (10 pp.).
Zie daarvoor het bijgevoegde PDF bestand.

-------------------------------------------------
Toegevoegd 25 juni 2011:


De Europese Raad, april 2011
www.assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES1815.htm .
Document 12608, 6 mei 2011

( ingekorte vertaling )

' De potentiële gevaren van elektromagnetische velden en hun invloed op de omgeving.'
Adviezen, voorlichting, raadgevingen van het Europese parlement aan de lidstaten en dus ook aan de lokale overheid gemeente Haaksbergen (NL) (toevoeging VTS2011)

8.1. Algemeen gesteld;

8.1.1. Neem alle noodzakelijke maatregelen om de blootstelling aan em-velden van mobiele telefoons te beperken, in het bijzonder voor kinderen en zeer jonge kinderen, een riskante kwetsbare groep met een verhoogde kans op hersentumoren;

8.1.2. Neem de wetenschappelijke richtlijnen van The International Commission on Non-Ionising Protection in acht, die het ALARA-principe hanteren, As L ow As Reasonable Achievable, dwz. Zo laag mogelijke belasting als enigszins haalbaar is. Deze richtlijnen dekken zowel opwarmende effecten, niet opwarmende effecten, ofwel biologische effecten van elektromagnetische emissies of straling;

8.1.3. start met informatieve voorlichtingsbijeenkomsten om te wijzen op de potentiële schadelijke lange termijn effecten op de omgeving en op de menselijke gezondheid, vooral betreffende kinderen, teenagers en jonge mensen , met het oog op de voorplanting.

8.1.4. geef speciale aandacht aan de zogenaamde elektrogevoelige mensen, die lijden aan een intolerantie syndroom tgv elektromagnetische velden en introduceer speciale maatregelen om hen te beschermen, inclusief het creëren van stralings-vrije ruimten, waar geen draadloze netwerken operabel zijn;

8.1.5. Stimuleer het onderzoek naar nieuwe types veiliger antennes, mobiele telefoons en Dect-apparaten, en bevorder het onderzoek naar telecommunicatie die gebaseerd is op andere evenzo efficiënte technieken maar met een aanzienlijk minder negatieve effecten voor de omgeving en de gezondheid;

8.2. Betreffende het privé gebruik van mobiele telefoons, Dect telefoons, WiFi, WLAN en WIMAX voor computers en andere draadloze apparaten, zoals babyfoons;

8.2.1. Betracht het voorzorgsprincipe; stel vaste regels op voor de interne stralingsbelasting; gemiddeld bij voorkeur 0,2 V/m, echter nooit hoger dan 0,6 V/m;

8.2.2. onderneem adequate procedures ter inschatting van het blootstellingsrisico aan em-velden voor al die apparaten die gecertificeerd worden;

8.2.3. Geef de em-velden met een duidelijke labeling aan, vermeldt de specifieke absorptie graad, (Specific Absorption Rate, SAR) van het apparaat en geef de mogelijke gezondheidsrisico's aan bij in gebruik name ;

8.2.4. wees vooral bedacht op potentiële gezondheidsrisico's van draadloze Dect-telefoons, babyfoons/babymonitors en andere huishoudelijke apparaten die continu gepulste straling afgeven. Als alle draadloze elektrische apparaten permanent op stand-by staan, , en draadloos-zijn aanbevelen, maak weer gebruik van vaste telefoons, (aan de draad), of in het andere geval koop modellen die niet permanent pulseren;

8.3. betreffende de bescherming van kinderen;

8.3.1. ontwikkel te samen met de verschillende ministeries (onderwijs, ruimte, milieu en gezondheid) op de doelgroep afgestemde voorlichtingscampagnes, aan docenten, ouders en kinderen. En waarschuw hen voor de specifieke risico's bij ondoordacht en langdurig gebruik van mobiele telefoons en andere apparatuur die straling uitzendt;

8.3.2. verban mobiele telefoons, Dect telefoons, WiFi en Wlan systemen uit de klaslokalen en scholen, zoals reeds door sommige regionale autoriteiten, medische genootschappen en burger-organisaties wordt bepleit;

8.4 betreffende de planning van hoogspanningsleidingen en zend-antenne basis-stations;

8.4.1. introduceer binnen de dorps/stadsplanning maatregelen om hoog-voltage elektriciteitsleidingen en andere elektrische installaties, waaronder antenne-masten en basis-stations buiten de bewoonde gebieden te laten vallen;

8.4.2. pas strikte veiligheids standaards toe voor geluid-voortbrengende elektrische systemen in nieuwe woongebieden;

8.4.3. verlaag de drempelwaarden voor zend antennes overeenkomst het ALARA-principe (as low as reasonable achievable / redelijkerwijs zo laag mogelijk), en installeer systemen om doorlopend alle antennes uitgebreid te monitoren;

8.4.4. bepaal de locaties van elke nieuwe GSM, UMTS, WiFi, WIMAX antenne, niet alleen volgens de belangen van de providers/operators, maar in overleg met de lokale en regionale overheden, lokale wijken en verenigingen of comités van bezorgde burgers;

8.5 betreffende de risico belasting en voorzorgsmaatregelen;

8.5.1.zorg dat de risico belasting gebaseerd is op preventie/ het voorkomen van ..;

8.5.2. ontwikkel normen voor de risico-belasting en normen voor de kenmerken van die belasting door een standaardisatie schaal te ontwikkelen, waarbij het risiconiveau verplicht aangegeven wordt, met tevens weergave van diverse risico- hypotheses en waarin reële omstandigheden meegewogen worden;

8.5.3. schenk aandacht aan die wetenschappers die al tijdig waarschuwden en bescherm deze wetenschappers;

8.5.4. formuleer, omschrijf een op de mensenrechten gebaseerde definitie van de ALARA-principes (As Low As Possible Achievable / redelijkerwijs zo laag mogelijk) en het voorzorgsprincipe ;

8.5.5. bevorder de beschikbaar stelling van staatssubsidies voor het verrichten van onafhankelijk onderzoek;

8.5.6. stel onafhankelijke commissies in voor de toekenning van staatssubsidies;

8.5.7. verplichte transparantie van de lobby-groepen;

8.5.8. stimuleer pro- en contra discussies tussen alle belanghebbenden, inclusief de burgerlijke bevolking. (Aarhus Conventie).

4. Invloed van em-velden op het milieu; planten, insecten, dieren

16. Dr. Warnke vermoed een duidelijke relatie ook tussen het plotselinge verdwijnen van hele bijenvolken en de invloed van straling. Ook bij vogels, vissen en insecten als ook vlinders zijn er aanwijzingen dat em-velden schadelijke invloed op hen uitoefenen.

17.Veel pathogene effecten zijn vastgesteld op vee; kalveren, koeien, paarden, ganzen, etc. na plaatsing en in gebruik name van nabij gelegen zendantenne masten; vooral ontelbare deformaties van jong geboren kalveren, grauwe staar, vruchtbaarheidsproblemen.

19. De industrie houdt ook, bij een bijeenkomst van 25 febr. 2011 nog steeds vast aan de ICNIRP waarden van 1990. Dat de normen nog steeds verantwoord zijn en zo er al biologische effecten aangetoond kunnen worden, deze geen ernstige invloed heeft op de gezondheid van de mens.

20. Echter op diezelfde hearing kwam tevens duidelijk naar voren dat er wel degelijk een groot aantal schadelijke effecten aangetoond wordt veroorzaakt door mobiele telefoons, zendantennes, hoogspanningsleidingen en andere kunstmatige em-velden.

21. Het is het dringend noodzakelijk een volgend schandaal te vermijden, zoals destijds met asbest, roken, e.d.

22. Een Franse arts en oncoloog, bevestigde dat er wel degelijk sprake is van een syndroom van intolerantie voor elektromagnetische velden en dat deze mensen, geen ziekte simuleren, nog aan een psychiatrisch stoornis lijden.

29. en 30. Duidelijk is dat de industrie onderzoeken beïnvloed, zodanig dat niets de uitrol van deze nieuwe technologie tegenhoudt met haar belofte van economische groei,
En ook, dat veel politieke beleidsmakers helaas vaak weinig betrokkenheid tonen met zaken, ter inschatting of beoordeling van technologische risico's op de omgeving, het milieu en de gezondheid.

32. Onderzoeken door de industrie opgezet toont aan dat 67 % van die onderzoeken aangeven dat er geen invloeden zijn op het menselijk lichaam.
Worden onderzoeken gefinancierd uit staatsfondsen dan blijkt dat 80 % van die onderzoeken aantonen dat er wel degelijk aantoonbare effecten zijn voor de gezondheid.

33. Het moet afgelopen zijn kritische onderzoekers van onderzoek uit te sluiten, of zelfs hen geen gelden meer voor onderzoek beschikbaar te stellen, men moet multidisciplinair gaan samenwerken en werken aan een gezamenlijk onafhankelijk onderzoek.

56. In Israël is men er zeer op bedacht, dat de komst van de 4e generatie pas doorgang mag vinden wanneer de effecten van de straling bekend is, voordat men deze systemen autoriseert.

57. Er zijn studies bekend waarbij ziektes al na enige maanden, en ook na enige jaren werden vastgesteld na installatie van de zendantennes.

65. Er is voldoende bewijs dat potentiële schadelijke effecten op fauna, flora en de menselijke gezondheid aangetoond is.

(Vertaling met dank aan Maria Overbeek, Veldmaat Tegen Straling)

Zie voor de volledigheid de Engelse uitgave in het bijgevoegde PDF document.

Opm. Stopumts:
De Raad van Europa is in 1949 opgericht om de democratie en de mensenrechten in geheel Europa te bevorderen. Dit orgaan is géén onderdeel van de Europese Unie en moet niet verward worden met de Raad van de Europese Unie i of de Europese Raad i. De Raad van Europa heeft veel meer lidstaten dan de EU, namelijk alle landen van Europa, inclusief Rusland, Turkije en de landen in de Kaukasus (Kazachstan, Wit-Rusland en Vaticaanstad zijn echter geen lid).

Een belangrijk doel van de Raad van Europa is het bevorderen van de eenheid tussen de lidstaten, met name door het sluiten van onderlinge verdragen. Het belangrijkste daarvan is het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) i, dat door alle lidstaten is getekend. Burgers kunnen zich beroepen op bepalingen in het EVRM bij een belangrijk orgaan van de Raad van Europa: het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Ook bewaakt deze organisatie de uitvoering van verdragen ter voorkoming van Marteling.

Naast mensenrechten is de Raad van Europa ook op andere terreinen actief. Veel programma's zijn gericht op versterking van democratische structuren en de rechtsstaat in met name Oost- en Zuidoost-Europa. Daarnaast stimuleert de Raad van Europa de culturele diversiteit in Europa, bijvoorbeeld op het gebied van architectuur, tv- en filmproducties.

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie