Noorwegen: IEMFA roept op tot lagere emissienormen ter bescherming gezondheid wereldbevolking.

zondag, 13 maart 2011 - Categorie: Berichten Internationaal

Geplaatst 3 febr. 2011, update met Nederlandse vertaling 13 maart 2011
De Nederlandse vertaling is onderaan de Engelse tekst toegevoegd.

----------------------------------------------

Met een 10 punten programma roept de IEMFA (International EMV Alliance) op tot een onmiddellijke en drastische verlaging van de emissienormen voor elektromagnetische velden ter bescherming wereldwijd van de bevolking:

WORLD HEALTH Urgently Needs lower EMF Standards

Oslo, Norway, February 3, 2011.
The International EMF Alliance (IEMFA) today announces a new published report and scientific Consensus Statement concerning health hazards of electromagnetic fields (EMFs).
Led by Olle Johansson, PhD of the Karolinska Institute, the report published by a consortium of international scientists urges global governments to adopt significantly lower human exposure standards for electromagnetic fields.

The recommendations are based on the latest body of evidence in biological sciences, and the public-health implications of the unprecedented global exposures to electromagnetic fields from telecommunications and electric power technologies.
The scientists recommend specific exposure limits for different frequency fields, including microwaves, used in wireless communications, and ELF electric fields and magnetic fields.

According to the international scientists, called the Seletun Scientific Panel, it has become obvious that new, biologically-based public exposure standards are urgently needed to protect long-term public health worldwide.
Current public-safety EMF-exposure guidelines used world wide, based on physics models and calculations, currently only protect for damage generated by a heating effect. With respect to prolonged, low-intensity exposures that nowadays frequently occur, but do not have a heating effect, the guidelines, say the scientists, are inadequate and obsolete.

An 18 minutes video of Olle Johansson, PhD of the Karolinska Institute, Chair of IEMFA’s Seletun Scientific Panel that issued the report is available here: vimeo.com/18018440 .

The report and consensus statement, published in the journal Reviews on Environmental Health www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21268443 . include ten Key Points:

1.
The global Populations are insufficiently protected, thus currently at Risk;

2.
Sensitive Populations are extra vulnerable;

3.
Government Actions are urgently warranted now, based on Evidence of serious Disruption to Biological Systems;

4.
The Burden of Proof for the Safety of radiation-emitting Technologies should fall on Producers and Providers, not Consumers;

5.
EMF Exposures should be reduced in advance of complete Understanding of Mechanisms of Action;

6.
The current operative measure of Radiation Risk - the specific absorption rate (SAR) - is inadequate, and misguides on Safety and Health Risks;

7.
An international Disease Registry is needed to track Time Trends of the incidence of Illnesses to correlate the Illnesses with Exposures;

8.
Pre-market health Testing and Safety Demonstration is needed for all radiation-emitting Technologies;

9.
Parity is needed for occupational Exposure Standards, compared to those for the General Public;

10.
Persons with Electrohypersensitivity need the classification Functionally Impaired.

The International EMF Alliance has rapidly grown in 2010 into a global collaboration of over fifty health advocacy groups focused on electromagnetic fields (www.iemfa.org).
Its principle aim is to disseminate coherent, health-oriented information and advice to the public worldwide on the ever-expanding body of knowledge on biological disruptions observed in living tissues after acute and long-term exposure to non-ionizing electromagnetic fields.
The Alliance benefits from the support of a large number of life scientists and medical experts from fifteen countries who collaborate worldwide to address emerging threats to public health.

For more information:
Alex Swinkels, Spokesperson and Board member IEMFA, info@iemfa.org .(Netherlands)
Brian Stein, Board Member IEMFA, brian.stein@SamworthBrothers.co.uk . (United Kingdom)
Camilla Rees, Board Member IEMFA, crgr@aol.com .(United States)
Don Maisch, PhD, Board Member IEMFA, dmaisch@emfacts.com . (Australia)
Daniel Oberhausen, Board Member IEMFA, danobe68@aol.fr . (France)
Eileen O'Connor, Board Member IEMFA, eileen@radiationresearch.org . (United Kingdom)
Sissel Halmoy, Chairwoman IEMFA, sissel@stralevern.no . (Norway)

Links:
Read the summary on PubMed: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21268443 .
To read the full recommendations of IEMFA's Scientific Seletun Panel, please go to: iemfa.org/index.php/publications/seletun-resolution .

-----------------------------------------------------

Toegevoegde Nederlandse vertaling 13 maart 2011:

SELETUN VERKLARING WETENSCHAPPERS
Wereldgezondheid vergt dringend lagere normen voor elektromagnetische velden
De Internationale Elektromagnetische Velden Alliantie (IEMFA) wijst op een onlangs gepubliceerd rapport en wetenschappelijke consensusverklaring over de gezondheidsgevaren van elektromagnetische velden (EMV).

Het rapport is gepubliceerd door een internationaal consortium van wetenschappers geleid door dr Olle Johansson van het Karolinska Instituut. Het dringt er bij wereldwijde regeringen op aan om aanzienlijk lagere menselijke blootstellingsnormen te hanteren voor elektromagnetische velden. De aanbevelingen zijn gebaseerd op de meest recente verzameling van bewijs in de biologische wetenschappen, en de volksgezondheidsgevolgen van de nog niet eerder voorgekomen wereldwijde blootstelling van burgers aan elektromagnetische velden van telecommunicatie en elektrische technologieën. De wetenschappers raden specifieke blootstellingslimieten aan voor verschillende frequentiegebieden, met inbegrip van radiofrequenties die worden gebruikt in draadloze communicatie, en laagfrequente elektrische velden en magnetische velden.

Volgens de internationale wetenschappers, het Seletun Wetenschappelijk Panel genaamd, is duidelijk geworden dat er dringend nieuwe, biologisch-gebaseerde blootstellingsnormen voor EMV nodig zijn ter bescherming van de lange-termijn volksgezondheid wereldwijd. De huidige - blootstellings richtlijnen voor publieke veiligheid die wereldwijd worden gebruikt, zijn gebaseerd op natuurkundige modellen en berekeningen. Ze beschermen alleen voor de gezondheidsschade veroorzaakt door een acuut opwarmingseffect. Met betrekking tot de gevaren van langdurige blootstellingen aan lagere niveaus van EMV die tegenwoordig veelvuldig voorkomen en niet een opwarmend effect genereren, vinden de wetenschappers de richtlijnen ontoereikend en verouderd.

Een 18 minuten durende video van Olle Johansson, van het Karolinska Instituut, voorzitter van IEMFA's Seletun Wetenschappelijk Panel dat het rapport uitbracht, is hier beschikbaar: iemfa.org/index.php/publications/seletun-resolution .

Het rapport en consensusverklaring van het Seletun Wetenschappelijk Panel is gepubliceerd in het tijdschrift ‘Environmental Health Beoordelingen’ www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21268443. Het bevat onder meer tien hoofdpunten:

1.
Wereldwijde populaties zijn momenteel onvoldoende beschermd, dus in gevaar;

2.
Kwetsbare bevolkingsgroepen zijn extra kwetsbaar;

3.
Overheidsacties zijn dringend noodzakelijk, gebaseerd op de hoeveelheid bewijs voor ernstige verstoring van biologische systemen die nu beschikbaar is;

4.
De bewijslast voor de veiligheid van stralingstechnologieën zou moeten liggen bij producenten en aanbieders, in plaats van bij de consumenten;

5.
EMV-blootstellingen dienen te worden verlaagd, vooruitlopend op volledig begrip van de biologische mechanismen van de actie;

6.
De huidige operationele maat voor stralingsrisico, de ‘Specifieke Absorptie Maatstaf’ (SAR), is ontoereikend, en misleidt voor wat betreft veiligheid en gezondheidsrisico's;

7.
Er is een internationale aandoeningenregistratie nodig om langetermijntrends op te sporen in het vóórkomen van ziekten en aandoeningen, om de ontwikkeling van aandoeningen met blootstellingontwikkelingen te kunnen correleren;

8.
Het is nodig om nieuwe technologieën die straling uitzenden, vooraf op hun gevaren voor de gezondheid te toetsen en hun veiligheid te demonstreren, alvorens ze op de markt komen;

9.
Normen voor beroepsmatige blootstelling dienen vergelijkbaar te zijn met die voor het grote publiek;

10.
Personen met het syndroom van Elektrohypersensitiviteit (EHS) hebben een classificatie nodig als personen met een ‘Functiebeperking’.

De Internationale Elektromagnetische Velden Alliantie is opgericht in 2009 en inmiddels gegroeid tot een wereldwijd samenwerkend netwerk van meer dan vijftig op EMV & gezondheid georiënteerde non-gouvernementele groepen (www.iemfa.org).
Haar voornaamste doel is om samenhangende, gezondheidsgerichte informatie en advies te verspreiden aan gezondheidsautoriteiten wereldwijd, over de alsmaar groeiende hoeveelheid kennis over cellulaire en andere biologische ontregelingen die zijn waargenomen in levende weefsels na acute of langere blootstelling aan niet-ioniserende elektromagnetische velden. De Alliantie maakt gebruik van de steun van een groot aantal wetenschappers en medische deskundigen uit zeventien landen die wereldwijd samenwerken om aandacht te vragen voor opkomende bedreigingen voor de volksgezondheid.Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie