EU: Europese Commissie vindt dat de EU meer moet doen aan de bijensterfte.

donderdag, 09 december 2010 - Categorie: Berichten Internationaal

Gerelateerd artikel: Veel%20gestelde%20vragen/3855

Brussel, 6 december 2010

Gezondheid van bijen: Commissie vindt dat binnen
de EU meer moet worden ondernomen

Gezonde bijen zijn belangrijk, niet alleen voor de productie van honing, maar
ook voor de bestuiving van bijvoorbeeld fruitbomen. De laatste jaren is in tal
van landen over de hele wereld melding gemaakt van een hogere bijensterfte.
Om een beter inzicht te krijgen in de oorzaken van dit wereldwijd hoge
sterftecijfer heeft de Europese Commissie vandaag haar ideeën
bekendgemaakt voor een reeks specifieke maatregelen.

Tot nu toe hebben wetenschappelijke studies de exacte oorzaak noch de precieze omvang van het probleem kunnen achterhalen. De Commissie heeft al een aantal
initiatieven genomen om de problemen in de bijensector aan te pakken en
andere initiatieven staan gepland. De bijenteelt is een belangrijke bedrijvigheid
in de EU. De Unie telt zo'n 700 000 imkers; voor de meesten onder hen is de
bijenteelt een hobby. Het document dat vandaag is goedgekeurd,
ondersteunt de inspanningen om oplossingen te vinden voor dit probleem.

Commissaris voor Gezondheid en consumentenbeleid John Dalli zei in dit verband:
''De bescherming van de bijengezondheid is voor de EU van groot belang. De EU
moet het bestaande kader versterken en de lidstaten en imkers helpen bij hun streven
naar een betere en duurzame bijengezondheid, volgens het principe van onze strategie
voor diergezondheid, ''Voorkomen is beter dan genezen''. Tot slot zei hij: ''De
mededeling die vandaag is goedgekeurd zal de discussie over bijengezondheid met
alle belanghebbenden stimuleren en kan zo de weg banen voor meer maatregelen
door de EU.''

Bijensterfte aanpakken
In de mededeling van de Commissie worden de belangrijkste vraagstukken inzake
bijengezondheid verduidelijkt en wordt een overzicht gegeven van de initiatieven de
Commissie heeft opgezet om dit probleem aan te pakken, alsmede de reeds
genomen maatregelen. De Commissie heeft de volgende specifieke acties gestart,
afgesloten dan wel gepland; zij zullen ons een beter inzicht in de bijensterfte geven
en derhalve een duidelijker beeld van wat eraan kan worden gedaan:

- Aanwijzing van een EU-referentielaboratorium voor bijengezondheid
(ANSES - Sophia Antipolis - France)

- Een proefprogramma voor bijensurveillance om de omvang van de
bijensterfte te schatten

- Herziening van de EU-regelgeving inzake diergezondheid met
betrekking tot bijen, met name voor hoofdzaken als de algemene definities,
de beginselen voor ziektebestrijdingsmaatregelen en het verkeer van dieren

- Vaker gebruik maken van richtsnoeren voor kwesties waarvoor EU wetgeving
niet de aangewezen weg is

2
- Opleidingen inzake bijengezondheid voor functionarissen van de
lidstaten in het kader van het initiatief ''Betere opleiding voor veiliger
voedsel''
- De beperkte beschikbaarheid van diergeneesmiddelen voor bijen aan de
orde stellen bij de herziening van de EU-wetgeving inzake geneesmiddelen

- Bestrijdingsmiddelen op EU-niveau alleen goedkeuren als ze veilig zijn voor
bijen

- Bescherming van bijen door behoud van biodiversiteit

- De EU-bijdrage aan de financiering van de nationale
bijenteeltprogramma's voor de periode 2011-2013 met bijna 25 procent
verhogen

- Onderzoeksprojecten inzake bijengezondheid om de achteruitgang van
wilde en gedomesticeerde bestuivers, waaronder bijenvolken, in Europa te
onderzoeken

- Verhoogde samenwerking met internationale organisaties (zoals de
Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE))

Wat gebeurt er verder?
De mededeling moet als basis dienen voor de verdere discussie met het Europees
Parlement, de Raad, de instanties in de lidstaten en belanghebbenden. In dat kader
kan worden bepaald welke verdere maatregelen op EU-niveau eventueel
noodzakelijk zijn.
Hierbij zal verdere harmonisatie van de EU-maatregelen een belangrijke rol spelen,
zonder daarbij de beginselen van evenredigheid en subsidiariteit uit het oog te
verliezen. Ook wordt gekeken of niet-wetgevende initiatieven ertoe kunnen bijdragen dat imkers zich meer verantwoordelijk voelen voor en zich bewuster zijn van ziekten.

Probleemstelling
De bijengezondheid wordt beïnvloed door uiteenlopende ziekteverwekkers (van
onder meer bacteriële, virale en parasitaire aard). We weten niet veel over de rol van bijenziekten in de toegenomen bijensterfte, noch over de wisselwerking tussen
ziekteverwekkers en andere factoren en hoe deze wisselwerking bijdraagt tot de
schadelijke gevolgen voor de bijengezondheid.
Andere factoren die de bijengezondheid beïnvloeden zijn de praktijken in de
bijenteelt, de beperkte beschikbaarheid van medische behandeling en het milieu
zelf. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw, de klimaatverandering,
een gebrek aan voedsel en het verlies van de habitat kunnen schadelijke
milieufactoren zijn.

De sector omvat zeer uiteenlopende soorten bijenteelt (beroepsmatig of als hobby,
vaste of mobiele bijenstand, transhumance). De grote verschillen met andere
diersoorten zoals runderen en pluimvee op technologisch en gezondheidsgebied
vinden hun oorsprong in het feit dat bijen in volken leven en sterker door hun
natuurlijke omgeving worden beïnvloed. De verschillende regio's (klimaat,
traditionele/lokale productie) en de verspreiding van ziekten zijn ook factoren die bij
de bijenteelt een rol spelen.
Dit alles zorgt voor complexe en uiteenlopende behoeften, benaderingen,
standpunten en praktijken.

Voor meer informatie kunt u terecht op:
ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/index_en.htm

Voor een diapresentatie over de invloed van elektromagnetische velden op flora en fauna in het algemeen en bijen in het bijzonder zie het bijgevoegde PDF bestand.
(Ppt presentatie -79 dia's- gehouden door Dr. Ulrich Warncke op 17 sept. 2010 voor de Raad van Europa: Comittee on the Environment, Agriculture and Local and Regional Affairs).


Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie