Frankrijk: Franse overheidsorganisatie voor Gezondheid waarschuwt voor straling mob. telefonie.

zondag, 08 november 2009 - Categorie: Berichten Internationaal

Bericht oorspronkelijk geplaatst 16 okt. 2009
Update met link naar het originele rapport 21 okt. 2009.
Update met Nederlandse vertaling 8 nov. 2009

l'Afsset (Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail), een Franse overheidsinstelling voor de veiligheid van de bevolking op het gebied van gezondheid en werkomstandigheden heeft in een persbericht voor het eerst opgeroepen om de blootstelling aan elektromagnetische velden drastisch te beperken in het licht van de huidige wetenschappelijke onzekerheid over de gevolgen. Het is een doorbraak. Eindelijk wordt ronduit toegegeven dat men het niet weet, dat men uit voorzorg en in het licht van diverse verontrustende aanwijzingen de bevolking oproept om voorzichtig te zijn met mobiele telefonie.
En dat in dezelfde week waarin de Franse Senaat uit gezondheidsoverwegingen besluit mobieltjes op lagere en middelbare scholen te verbieden!
Wordt de Commissie Elektromagnetische Velden van de Nederlandse Gezondheidsraad de risee van Europa door vol te blijven houden dat er niets aan de hand is, door stralingsslachtoffers weg te zetten als psychiatrische gevallen?
Wanneer begint het Antennebureau (net als Affset ook een overheidsinstelling maar in feite een propaganda-instituut van het Min. van Economische Zaken) met eerlijke voorlichting?


Bron: Affset 15 oct. 2009.
Origineel: www.afsset.fr/index.php?pageid=415&newsid=497&MDLCODE=news .

15 octobre 2009
Les radiofréquences : mise à jour de l’expertise relative aux radiofréquences, L’Afsset recommande de réduire les expositions.

Face aux incertitudes l’Afsset considère qu’il convient d’agir et fait les recommandations suivantes : développer la recherche, pour lever les incertitudes qui demeurent et se tenir aux aguets des signaux nouveaux qui émergeraient ; réduire les expositions du public.
Le rapport de l’Afsset met en évidence l’existence d’effets des radiofréquences sur des fonctions cellulaires, rapportés par une dizaine d’études expérimentales considérées par l’Afsset comme incontestables. Néanmoins aucun mécanisme d’action entre les radiofréquences et les cellules pour des niveaux d’exposition non thermique n’a été identifié à ce jour. De même le niveau de preuve épidémiologique concernant des excès de certaines tumeurs reste très limité. A contrario, un nombre important d’études ne rapporte pas d’effet particulier. Au total, le niveau de preuve n’est pas suffisant pour retenir en l’état des effets dommageables pour la santé comme définitivement établis. Pour l’Afsset ils constituent des signaux indéniables. Face à ces incertitudes l’Afsset considère qu’il convient d’agir et fait les recommandations suivantes :

Développer la recherche, pour lever les incertitudes qui demeurent et se tenir aux aguets des signaux nouveaux qui émergeraient.

L’Afsset recommande de cibler en priorité les études épidémiologiques, ainsi que les études sur la reproduction, le développement de l’enfant et de répliquer d’études qui montrent des effets biologiques. Elle recommande de prêter une plus grande attention aux aspects méthodologiques, et, en particulier d’affiner la caractérisation des expositions des populations, à commencer par celle des enfants. Elle met en lumière le retard pris sur la connaissance des effets sanitaires concernant les bandes de fréquences inférieures à 400 MHz et celles de plus de 2GHz, qui correspondent à des expositions professionnelles. D’autres hypothèses sont infirmées par cette expertise (perméabilité de la barrière hématoencéphalique, risque de neurinomes de l’acoustique, effet sur la mélatonine...).

Réduire les expositions du public.

Ce potentiel de réduction existe s’agissant de l’exposition aux radiofréquences. La priorité va au téléphone portable qui est la première source d’exposition du public. L’affichage intelligible du débit d’absorption spécifique (DAS) permettrait de privilégier les téléphones portables les moins exposants. Par ailleurs, l’Afsset recommande de rechercher les quelques points du territoire où les niveaux d’ondes de radiofréquences sont nettement plus élevés que la moyenne, de les cartographier et de proposer une procédure pour réduire les niveaux. Cette démarche s’inscrit dans une logique environnementale, où, dès lors qu’une exposition peut être réduite, elle doit être envisagée.

L’expertise menée par l’Afsset est inédite tant par l’exhaustivité des publications analysées que par la méthode et l’approche novatrice développée afin de la réaliser. L’expertise a recensé 3 500 références. Le travail a fait se confronter diverses écoles de pensées des scientifiques, des parties prenantes et des lanceurs d’alerte, notamment au travers d’auditions. Les sciences humaines ont été prises en compte dans le processus d’expertise. Enfin, pour la première fois un observateur issu du monde associatif aura suivi l’intégralité des débats.

Nederlandse vertaling:
Update over de kennis van elektromagnetische velden. Het Franse agentschap voor de veiligheid van het milieu en arbeid (Afsset) raadt aan om blootstelling te verminderen.

Geconfronteerd met onzekerheden acht het Franse agentschap voor de veiligheid van het milieu en arbeid Afsset het noodzakelijk om te handelen en doet de volgende aanbevelingen: meer onderzoek i.v.m. aanhoudende onzekerheden, alertheid op nieuwe signalen, en verminderen van blootstelling van de bevolking.

Het rapport van Afsset wijst op het bestaan van effecten van radiogolven op cellulaire functies. Een dozijn experimentele studies waaruit dit blijkt worden door Afsset beschouwd als onbetwistbaar. Het werkingsmechanisme betreffende deze niet-thermische effecten is tot op heden echter onbekend. Ook de hoeveelheid epidemiologische gegevens m.b.t. sommige tumoren is zeer beperkt. Omgekeerd blijkt uit een groot aantal studies geen effect. Over het algemeen is het niveau van bewijs nog niet voldoende om de status van de schadelijke effecten voor de gezondheid definitief vast te stellen. Echter voor Afsset zijn de signalen onmiskenbaar. Gegeven deze onzekerheden acht Afsset het nodig om op te treden en maakte de volgende aanbevelingen:

Stimulering van onderzoek om de blijvende onzekerheden op te lossen en alert zijn op nieuwe signalen die naar voren komen.

Afsset beveelt in de eerste plaats epidemiologische studies aan en studies m.b.t. voortplanting, ontwikkeling van het kind, en studies die aantonen dat biologische effecten te repliceren zijn. Zij beveelt aan om meer aandacht aan de methodologische aspecten te besteden, en in het bijzonder de karakterisering van blootstelling van mensen te verfijnen, te beginnen met kinderen. Zij wijst op de kennisachterstand m.b.t. de gevolgen voor de gezondheid t.g.v. elektromagnetische straling in de frequentiebanden onder 400 MHz en boven de 2GHz, die overeenkomen met beroepsmatige blootstellingen. Andere aannames zijn afgezwakt door nieuwe expertise (permeabiliteit van de bloed-hersen barrière, het risico van akoestische neuroma, het effect op melatonine ...).

Vermindering van blootstelling aan het publiek.

De blootstelling aan radiogolven van het publiek moet worden verlaagd. Prioriteit gaat naar de mobiele telefoon als de voornaamste bron van blootstelling van de bevolking. De weergave van Specific Absorption Rate (SAR) op mobiele telefoons zou begrijpelijker gemaakt moeten worden. Verder beveelt Afsset aan om in kaart te brengen in welke delen van het land de niveaus van radiostraling veel hoger zijn dan gemiddeld, en voorstellen te doen voor een procedure om de niveaus te verminderen. Dit is onderdeel van een milieu-logica, waar, wanneer een blootstelling kan worden verminderd, dit moet worden gedaan. Er zijn voldoende signalen van biologische effecten, dus indien een blootstelling kan worden verminderd, moet de vermindering worden nagestreefd, door gebruikmaking van de beste beschikbare technologie tegen economisch aanvaardbare kosten.

De deskundigheid van Afsset is groot, zowel in de hoeveelheid van publicaties geanalyseerd door de methode en de innovatieve aanpak, ontwikkeld om dit te bereiken. De deskundigheid is gebaseerd op 3500 referenties. Het werk is gestoeld op verschillende scholen van gedachten van wetenschappers, belanghebbenden en informanten, door middel van hoorzittingen. Bij de volledige procedure waren waarnemers van alle betrokken partijen aanwezig.

---------------------------------------

Onderstaand commentaar op het originele rapport van onze zusterorganisatie Priartem, het Franse Stopumts:

Avis de l’Afsset sur la téléphonie mobile : une onde de choc !

15 octobre 2009 - par Priartem et Agir pour l’Environnement

Réaction presse

Paris, le 15 octobre 2009 : Le nouvel avis de l’Afsset sur la téléphonie mobile rond avec l’unanimité de façade scientifique qui a prévalu jusqu’à présent et invite les pouvoirs publics à agir rapidement notamment en réduisant les expositions aux ondes électromagnétiques. Les associations se félicitent de la rupture induite par ce nouvel avis officiel qui ose reconnaître une incertitude scientifique en matière de téléphonie mobile. De cette incertitude doit déboucher une application pleine et entière du principe de précaution qui passe par une baisse des seuils d’exposition aux ondes électromagnétiques.

Les propositions incluses dans le nouveau rapport de l’Afsset sur la téléphonie mobile constituent, selon les associations, une véritable onde de choc qui va modifier fondamentalement l’appréhension du dossier de la téléphonie mobile en termes de santé publique.

L’Afsset, pour la première fois, considère la téléphonie mobile comme un domaine « incertain ». Elle souligne « qu’il existe des signaux suffisants d’effets biologiques et dès lors qu’une exposition environnementale peut être réduite, cette réduction doit être envisagée, en particulier par la mise en oeuvre des meilleurs technologies disponibles à des coûts économiquement acceptables. »

Pour Agir pour l’Environnement et Priartém, cette proposition de l’Afsset est en droite ligne de ce qu’elles proposaient durant le Grenelle des ondes sans être entendues par les Ministères. Les associations appellent donc la Ministre de la Santé et les députés à la responsabilité et les invitent à agir rapidement notamment en amendant le projet de loi Grenelle2.

Pour les associations, il est désormais impossible que les pouvoirs publics soient aux abonnés absents en matière de réduction des expositions aux radiofréquences.

Les associations Priartém et Agir pour l’Environnement ont été invitées, en tant qu’observateur, à suivre l’intégralité des débats ayant conduit à cet avis clairement en rupture avec les expertises passées.

Voor het origineel zie:
www.priartem.fr/Avis-de-l-Afsset-sur-la-telephonie.html

Voor het volledige (Franstalige) rapport zie:
www.next-up.org/pdf/Afsset_Rapport_2009_RF.pdf .Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie