Frankrijk: Het is afgelopen met het mobieltje tijdens het speelkwartier. (Upd. + Ned. vertaling)

maandag, 13 juli 2009 - Categorie: Berichten Internationaal

Na 35 uur van beraadslaging en 1089 amendementen heeft de Franse Senaatscommissie voor Economische Zaken op 7 juli 2009 besloten mobieltjes op lagere scholen en middenscholen te verbieden. Concrete beleidsmaatregelen dienen nog uitgewerkt te worden:

Gerelateerd bericht:
Berichten%20Internationaal/3789/ Pas de portable dans mon cartable!

Bron: France- Soir 11 juli 2009

Onderstaand eerst de Nederlandse vertaling, daarna de originele Franse tekst.:

France-Soir.fr Justine Chevalier, zaterdag 11 juli 2009

Het is afgelopen met het mobieltje tijdens het speelkwartier.

Donderdagavond heeft de Commissie Economische Zaken van de Senaat gestemd voor een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op scholen en colleges in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel Grenelle 2.

Onze kleine schatjes zullen terug moeten keren naar de klassieke spelletjes, ballen, vangbal of tafeltennis. Het gebruik van mobiele telefoons in kleuterscholen, lagere scholen en colleges in Frankrijk zal worden verboden. Dit was tenminste donderdagavond overeengekomen na 35 uur besprekingen en 1089 amendementen, met het Comité voor Economische Zaken van de Senaat ten aanzien van het actuele wetsvoorstel Grenelle 2.
Dit besluit is genomen uit hoofde van hoofdstuk 5 van de tekst gewijd aan “risico’s gezondheid en afvallen”. Het Grenelle 2 implementeert de bepalingen van de wet Oriëntatie Grenelle 1 en geldt dus als aanbeveling voor het “Grenelle van de straling”.

Vroege overwinning
Terwijl over het verbod van het gebruik gestemd wordt, wordt niets gezegd over de praktische toepassingen ervan. Mogen studenten beschikken over een uitgeschakelde telefoon in hun zak? Hoe moeten leraren en surveillanten dit controleren? Er is nog niets zeker. Van de zijde van het Ministerie van Onderwijs is nog geen besluit genomen, de vraag is voorbarig. Deze visie wordt bevestigd door ‘la PEEP’, een federatie van ouders. “Momenteel is het een besluit van de Senaat, er is nog geen wetswijziging van kracht. Wij moeten nog wachten alvorens ons hierover uit te spreken”, zegt algemeen secretaris, Cathy Soulès. “Als het mobieltje schadelijk is voor de gezondheid van kinderen moet er opgetreden worden, ouders zullen dat begrijpen. Ik denk dat een eenvoudige mededeling in het contactblad en op affiches zal volstaan.”

“Als vereniging zijn we tevreden met deze beslissing. Dit is een vroege overwinning. Helemaal tevreden zijn we pas als de verkoop van mobiele telefoons voor kinderen verboden wordt. Dit is geen straf, de mensen moeten beseffen dat de straling kankerverwekkend is, vooral voor jonge mensen”, zegt Etienne Asbak, woordvoerder van de vereniging ‘Robin les toits’ tegenover France-Soir. Er komen nog een aantal projecten om met het tonen van de gevaren van mobiele telefoons door te gaan. “Dit alles gaat in de goede richting, maar het is nog niet genoeg”, vervolgt de woordvoerder. “Er dient een onderwijscampagne voor ouders te komen, om hen te informeren over de werkelijke gevaren van het gebruik van mobiele telefoons, maar vooral om te laten zien hoe zo’n telefoon veiliger gebruikt kan worden, met inbegrip van de aankoop van een ‘oortje’”.

De Commissie nam ook andere maatregelen tegen elektromagnetische golven. Zo is de drempel voor een verbod van reklame voor mobiele telefoons voor kinderen gestegen naar 14 in plaats van 12 jaar, en de verplichting voor de distributeurs om bij het terugnemen van elektrische en elektronische apparatuur, dit aan de consument te melden.

Bron: www.francesoir.fr/societe/2009/07/11/portable-ecole.html

------------------------------

Le temps des portables à la récré est révolu

Auteur: Justine Chevalier

Jeudi soir, la commission des affaires économiques du Sénat a voté l’interdiction de l’utilisation des téléphones portables dans les écoles et collèges dans le cadre de l’examen du projet de loi Grenelle 2.

Nos chères têtes blondes vont devoir retourner aux jeux classiques, billes, balle aux prisonniers ou encore ping-pong. L’utilisation des téléphones portables dans les écoles maternelles, primaires et collèges de l’Hexagone sera interdite. C’est en tout cas ce qu’a décidé, jeudi soir, après 35 heures de discussions et 1.089 amendements, la commission des affaires économiques du Sénat qui examine actuellement le projet de loi Grenelle 2.

Cette décision intervient dans le cadre du titre V du texte consacré aux « risques, santé et déchets ». Le Grenelle 2 met en application les dispositions de la loi d’orientation de Grenelle 1 et applique par conséquent les préconisations du « Grenelle des ondes ».

Début de victoire
Si l’interdiction d’utilisation a été votée, rien n’est précisé sur les mesures d’applications concrètes de cette dernière. Les élèves pourront-ils avoir un téléphone éteint dans leur cartable ? Comment les enseignements ou surveillants doivent-ils contrôler ? Rien n’est certain. Du côté du ministère de l’Education nationale, aucune décision n’a été prise à ce sujet, la question étant prématurée. Vision confirmée par la PEEP, fédération de parents d’élèves. « Pour le moment, c’est une décision du Sénat, aucune mesure d’application n’a été votée. Il faut encore attendre avant de se prononcer, explique la secrétaire générale, Cathy Soulès. Si le portable nuit à la santé des enfants, il faut agir et les parents comprendront. Je pense qu’un simple mot sur le cahier de correspondance et des affiches suffiront ».

Voor het originele artikel zie:
www.francesoir.fr/societe/2009/07/11/portable-ecole.html .Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie