Frankrijk: Moratorium op wifi in bibliotheek van de Sorbonne

donderdag, 14 mei 2009 - Categorie: Berichten Internationaal

Na de Nationale Bibliotheek en de Bibliotheek Sainte-Geneviève heeft nu ook de bibliotheek van de Universiteit van Sorbonne een moratorium uitgevaardigd over de toepassing van draadloos internet. Alle aansluitingen zullen weer met draad aangelegd worden.

Nederlandse Vertaling (Originele Franse tekst onderstaand):

Tijdens de laatste vergadering van de Health and Safety (CHS) aan de Universiteit Paris III Sorbonne, is aan de deelnemers een moratorium op draadloze terminals aangekondigd door haar voorzitter, mevrouw Lemardeley.

Het moratorium geldt voor alle instellingen die vallen onder Parijs III: Bibliothèque Sainte-Geneviève (5e), Bibliothèque Sainte-Barbe (5e), Bibliotheek van Orientaalse Talen (7e), Documentatie Centrum van de faculteit Censier (5e).

Dit besluit is het resultaat van een actueel debat in het kader van de ''Grenelle ( een groot Frans duurzaamheidsplan uit 2007 ), waarbij Robin des Toits voorstelt om een proef te nemen om de grootte van de blootstelling aan elektromagnetische golven te beperken tot 0,6 volt per meter, een proef waarvoor zich zes steden vrijwillig hebben aangemeld.

In mei 2008, is het Wifi-systeem uitgeschakeld in de Sainte-Genevi�ve-bibliotheek naar aanleiding van een �herroepingsrecht� van het personeel. Sinds begin 2009 is er een bekabelde internettoegang ge�nstalleerd.

In april 2008 had de Nationale Bibliotheek van Frankrijk - Francois-Mitterrand (13e), na bespreking van de gevolgen van elektromagnetische golven op de gezondheid , besloten het internet in plaats van WiFi via een bekabelde verbinding aan te sluiten.

Dit besluit volgde op een moratorium op Wifi in november 2007 in de stad Parijs. Vier bibliotheken zijn uitgeschakeld als gevolg van een CHS van het Directoraat van Cultuur, waarvan de agenda werd opgesteld door de vakbond Parijse Supap -FSU.

Bron: dacsupap. 14mei 2009

Santé : un moratoire sur le wifi à Paris III-Sorbone - Communiqué FSU-BNF | SNASUB-FSU | Supap-FSU - 13/05/2009

SNASUB-FSU
Bibliothèques universitaires

FSU-BNF
Bibliothèque nationale de France

SUPAP-FSU
Ville de Paris

Communiqu� de presse Paris, le 13 mai 2009


SANTE: UN MORATOIRE SUR LE WIFI A PARIS III- SORBONNE.

A l�occasion de la derni�re r�union du Comit� Hygi�ne et S�curit� (CHS) de l�universit� Sorbonne Paris III, un moratoire sur les bornes Wifi a �t� annonc� aux participants, par sa pr�sidente Mme Lemardeley.

Ce moratoire concerne l�ensemble des �tablissements d�pendants de Paris III: biblioth�que Sainte-Genevi�ve (5�me), biblioth�que Sainte-Barbe (5�me), biblioth�que des Langues Orientales (7�me), Centre de documentation de la facult� de Censier (5�me).

Cette d�cision s�inscrit dans un d�bat d�actualit� avec le �Grenelle des ondes� organis� par le gouvernement o� � l�initiative de l�association � Robin des Toits � est propos� un test grandeur nature d�une exposition aux ondes �lectromagn�tiques limit�e � 0,6 volt par m�tre, test pour lequel six communes se sont port�es volontaires.

En mai 2008, le Wifi avait �t� d�branch� � la biblioth�que Sainte-Genevi�ve � la suite d�un droit de retrait des personnels. Depuis le d�but 2009 des acc�s internet filaires y sont install�s.

En avril 2008, la Biblioth�que Nationale de France - Francois-Mitterand (13�me) avait d�cid� l�installation de l�acc�s � l�internet par connexion filaire en lieu et place du syst�me Wifi, apr�s discussions de l�impact des ondes �lectromagnetiques sur la sant� conduitent par le syndicat FSU de la BNF

Cette d�cision faisait suite � un moratoire sur le Wifi en novembre 2007 � la Ville de Paris. Quatre biblioth�ques avaient alors �t� d�branch�es � la suite d�un CHS de la Direction des Affaires culturelles, dont l�ordre du jour avait �t� port� par le syndicat parisien Supap-FSU.

Contacts presse :
SNASUB-FSU Paris III : Gabriel Fondet 01 46 61 38 20
FSU BNF: C�dric Dameron 01 53 79 51 56

Voor het originele artikel zie:
dacsupap.over-blog.org/article-31363557.html . en
www.robindestoits.org/Sante-un-moratoire-sur-le-wifi-a-Paris-III-Sorbone-Communique-FSU-BNF-%7C-SNASUB-FSU-%7C-Supap-FSU-13-05-2009_a837.html .

Voor franstaligen vindt u ook een interessant artikel ''Gouvernance, dans la tourmente des champs �lectromagn�tiques'' op:
www.vivagora.org/spip.php?article445 .Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie