Switzerland halts rollout of 5G over health concerns

donderdag, 13 februari 2020 - Categorie: Berichten Internationaal

Bron 1:
www.jrseco.com/switzerland-halts-rollout-of-5g-for-health-reasons/
12 febr. 2020

Voor commentaar zie bron 5 onderaan
The country’s environment agency has called time on the use of all new towers


Source: www.ft.com
( www.ft.com/content/848c5b44-4d7a-11ea-95a0-43d18ec715f5 )

In a letter to the country’s cantonal authorities at the end of January, the Swiss Environment Agency, Bafu, asked for a postponement on the commissioning of new 5G transmission masts.

The Agency is responsible for establishing safety criteria against which radiation emissions can be assessed. Bafu has said that it cannot yet provide universal criteria without further testing the impact of 5G radiation.

The Agency said it is “not aware of any global standard” that could be used to assess recommendations. “Therefore, Bafu will investigate in depth the exposure through 5G antennas, if possible in real operational conditions. This work will take some time,” the agency said.

Without new criteria, cantons can only grant licences for 5G infrastructure under the existing radiation exposure guidelines, which virtually exclude the use of 5G, except in a small number of cases.

Several cantons have already imposed their own voluntary moratoria because of uncertainty about health risks.

The new 5G communication technology means that individuals are exposed to more concentrated radiation beams, but for shorter periods of time. Bafu will have to determine which legal standards apply to this.

Swisscom, the country’s largest mobile operator, said it understood “the fears often expressed about new technologies.” The company states “there is no evidence that the radiation from the antennas within the limits affects human health.”

The Swiss Medical Association has issued an opinion on 5G, arguing that the strictest legal principles should be applied because of the unanswered questions about the potential of the technology to cause damage to the nervous system, or even cancer.

Switzerland already has an anti-5G lobby, with recent protests against the rollout in Bern, Zurich and Geneva. Five ‘citizens’ initiatives’ – proposals for legally binding referendums on the use of 5G – have already been launched in Switzerland. Two of these have already been formalised and are in the process of collecting the 100,000 signatures needed to cast a national vote that will allow the constitution of Switzerland to be amended.

One will hold telecom operators legally liable for claims of physical damage caused by radiation from masts, unless they can prove otherwise. The other proposes strict limits on radiation from masts and will give locals a right of veto over all new constructions in their area.

EU 5G Appeal – Scientists warn of potential serious health effects of 5G

Bron 2: www.jrseco.com/nl/zwitserland-zet-uitrol-van-5g-stil-uit-gezondheidsoverwegingen/
12 febr. 2020

Zwitserland zet uitrol van 5G stil uit gezondheidsoverwegingen

In een brief van het Zwitserse milieuagentschap, Bafu, aan de kantonnale overheden van het land eind januari, vraagt zij om uitstel op het in gebruik nemen van nieuwe 5G-zendmasten.

Het agentschap is verantwoordelijk voor het opstellen van veiligheidscriteria waaraan de stralingsemissies kunnen worden getoetst. Bafu heeft gezegd dat het nog geen universele criteria kan bieden zonder de impact van 5G-straling verder te testen.

Het agentschap zei dat het “niet op de hoogte is van enige wereldwijde standaard” die gebruikt zou kunnen worden om aanbevelingen te toetsen. “Daarom zal Bafu de blootstelling door middel van 5G-antennes diepgaand onderzoeken, indien mogelijk in reële operationele omstandigheden. Dit werk zal enige tijd in beslag nemen,” zei het bureau.

Zonder nieuwe criteria kunnen de kantons alleen vergunningen voor 5G-infrastructuur verlenen volgens de bestaande richtlijnen voor stralingsblootstelling, die het gebruik van 5G vrijwel uitsluiten, behalve in een klein aantal gevallen.

Verschillende kantons hebben al hun eigen vrijwillige moratoria opgelegd vanwege de onzekerheid over de gezondheidsrisico’s.

De nieuwe 5G-communicatietechnologie houdt in dat personen worden blootgesteld aan meer geconcentreerde stralingsbundels, maar dan wel voor kortere perioden. Bafu moet bepalen welke wettelijke normen hierop van toepassing zijn.

Swisscom, de grootste mobiele operator van het land, zei dat het “de angsten die vaak worden geuit over nieuwe technologieën” begreep. Het bedrijf stelt dat “er geen bewijs is dat de straling van de antennes binnen de grenswaarden de menselijke gezondheid negatief beïnvloedt.”

De Zwitserse Medische Vereniging heeft een advies uitgebracht over 5G, met het argument dat de strengste wettelijke principes moeten worden toegepast vanwege de onbeantwoorde vragen over het potentieel van de technologie om schade aan het zenuwstelsel, of zelfs kanker, te veroorzaken.

Zwitserland heeft al een anti-5G-lobby, met recente protesten tegen de uitrol in Bern, Zürich en Genève. Vijf “volksinitiatieven” – voorstellen voor juridisch bindende referenda over het gebruik van 5G – zijn al opgestart in Zwitserland. Twee daarvan zijn al geformaliseerd en zijn bezig met het verzamelen van de 100.000 handtekeningen die nodig zijn om een landelijke stemming uit te vaardigen waarmee de grondwet van Zwitserland kan worden gewijzigd.

De ene zal telecombedrijven wettelijk aansprakelijk stellen voor claims van lichamelijke schade veroorzaakt door straling van zendmasten, tenzij ze het tegendeel kunnen bewijzen. De andere stelt strenge grenswaarden voor de straling van zendmasten voor en zal de plaatselijke bevolking een vetorecht geven over alle nieuwe bouwwerken in hun gebied.

Report Mobile Radio and Radiation – Published by the working group on Mobile Radio and Radiation on behalf of the Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (DETEC)
www.jrseco.com/wp-content/uploads/Report_MobileRadio-Radiation.pdf

EU 5G Appèl – Wetenschappers waarschuwen voor mogelijke ernstige gezondheidseffecten van 5G
www.jrseco.com/nl/eu-5g-appel-wetenschappers-waarschuwen-voor-mogelijke-ernstige-gezondheidseffecten-van-5g/ .

Bron 3: www.takebackyourpower.net/switzerland-environmental-agency-announces-moratorium-on-5g/
Switzerland’s Environmental Agency Announces National Moratorium on 5G

Bron 4: www.agconnect.nl/artikel/stop-op-5g-zwitserland-om-gezondheidszorgen

Stop op 5G in Zwitserland, om gezondheidszorgen
Uitrol 5G voor onbepaalde tijd stopgezet in Europese voorloper Zwitserland.

Zwitserland heeft een moratorium, met onbepaalde looptijd, ingesteld op de uitrol van telecomtechnologie 5G. De reden voor deze stop op 5G is zorgen over mogelijke risico's van straling. Het milieu-agentschap van de Zwitserse overheid wil eerst uitgebreid onderzoek doen.


Het Zwitserse milieu-agentschap Bafu stelt dat het ontbreekt aan een wereldwijde standaard die valt te gebruiken om adviezen voor 5G-uitrol te benchmarken. Het gaat hierbij om universele criteria voor het bepalen van de veiligheid wat betreft stralingsniveaus en de invloed daarvan op het milieu. Bafu verklaart dat het zich niet bewust is van enige standaard op dit gebied, zo schrijft de overheidsinstantie in een brief aan de kantons van Zwitserland.

Nieuwe zendmasten
De brief, waarover The Financial Times is getipt door overheidbronnen, is eind vorige maand verstuurd aan de bestuurlijke regio's van het Alpenland. Bafu stelt daarin een stop op het gebruik van nieuwe 5G-zendmasten. De regionale besturen in Zwitserland zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van licenties, en monitoren op compliance, voor telecominfrastructuren. De landelijke overheid moet daarvoor een framework neerzetten. Volgens Bafu is dat echter niet goed mogelijk voor wat betreft 5G-straling en veiligheid.

Dus zouden de kantons slechts kunnen uitgaan van bestaande richtlijnen voor straling. Deze zijn dan echter gebaseerd op andere telecomtechnolologie, zoals 4G en zouden gebruik van 5G uitsluiten. Bafu stelt dat er voor het opstellen van actuele richtlijnen eerst verdere testen nodig zijn van de impact van 5G-straling. Enkele kantons waren op eigen houtje al overgegaan op een moratorium op 5G.

Mogelijk met lagere capaciteit
Volgens The Financial Times is Zwitserland een relatieve voorloper in Europa wat betreft het omarmen van 5G. Het welvarende bergland heeft afgelopen al meer dan tweeduizend antennes geplaatst om zijn nationale telecomnetwerk te upgraden. Telecomaanbieders hebben in 2019 veel gewag gemaakt van aankomende dekking middels 5G. Dit heeft echter ook al geleid tot protesten van bezorgde burgers, die vrezen voor gezondheidsrisico's; voor mens en natuur.

Provider Swisscom verklaart dat zijn lopende uitbouw van het 5G-netwerk niet wordt afgekapt door de maatregel van Bafu. Het zou hooguit een mogelijke beperking van de volledige 5G-capaciteit kunnen betekenen, maar dan nog zouden klanten hoge internetsnelheden kunnen verwachten. Het telecombedrijf neemt de zorgen over straling wel dermate serieus dat het een aparte subsite heeft gewijd aan dit onderwerp, weet The Register te melden.

Bron 5: toelichting van een in Zwitserland wonende lezer van StopUMTS:

UPDATE 13 FEB 2019: It is being revealed that reports from the
Financial Times and Silicon Republic were not accurate. From Mobile
World Live:

Responding to a report by Financial Times (FT), a representative of
the Federal Office for the Environment (FOEN) admitted it had recently
written to the nation’s 26 regional authorities, known as cantons,
regarding the placement of 5G equipment. However, the representative
said an FT assertion the communication called on cantons to put
planning permission for next-generation equipment on ice was
“misleading”.

“The Federal Office for the Environment’s (FOEN) letter to the cantons
does not contain any recommendation to stop the permitting of 5G base
stations” the representative told MWL, adding: “Rather, it sets out
how the cantons can proceed with the permitting of 5G and adaptive
antennas until FOEN’s enforcement aid on adaptive antennas is
available.”

However, the FOEN representative noted “some cantons and
municipalities” had imposed moratoria on 5G planning permission, but
added these do “not affect Switzerland in general”.

COMMENTAAR

Op
www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/12428/Switzerland%20halts%20rollout
staat geschreven:
«Zwitserland zet uitrol van 5G stil uit gezondheidsoverwegingen»

Dit is niet juist. Van ''stil zetten'' is geen sprake. Ze willen
integendeel sterker stralen, 16 keer in vermogen. Anders kan 5G niet
goed functioneren.
En het Bundesamt für Umwelt (BAFU) heeft al helemaal geen enkele
bedenking wegens gezondheidsoverwegingen. Zie verder onderaan.

Terwijl de 5G antennes overal als paddestoelen uit de grond schieten
en de aanduiding ''5G'' in de bouwvergunningen (de z.g.. ''aanpassingen''
van de installatie) zorgvuldig verzwegen wordt, om geen slapende
honden wakker te maken, is het probleem dat de voor 5G vereiste
stralingssterkte langzamerhand aan de grenzen van de
blootstellingslimieten komt.

Om dat probleem op te lossen, zijn er verschillende opties. Deze zijn
beschreven in het rapport wat verderop op de stopUMTS-website genoemd
wordt met de naam:
«Report Mobile Radio and Radiation – Published by the working group on
Mobile Radio and Radiation on behalf of the Federal Department of the
Environment, Transport, Energy and Communications (DETEC)»

Het Duitstalige origineel van dit schijnrapport, waaraan 19 ''experts''
van de telecomindustrie en hun helpers hebben meegewerkt en twee
milieuartsen ook nog iets mochten zeggen, heeft de titel:
«Bericht Mobilfunk und Strahlung»

Eén van de mogelijkheden om sterker te kunnen stralen is het in acht
nemen van grenzen voor het g e m i d d e l d e van de straling,
i.p.v. voor de momentane effectieve waarde. Gemiddeld in ruimte en
tijd. Bv. over 24 uur. Overdag mag veel sterker gestraald worden als
dan 's nachts maar minder gestraald wordt. Men wil de voorschriften,
die zijn vastgelegd in de Nicht-Ionisierende Strahlungs-Verordnung
(NISV) in deze zin veranderen.

De 5G-antennes die nu in gebruik genomen worden, zijn zg. adaptieve
antennes. Ze bestaan uit een groot aantal (bv. 64) afzonderlijke
antennes die in smallere bundels zenden. Al die bundels bij elkaar
vormen natuurlijk wel één monsterantenne, maar ze zijn niet altijd
even sterk actief. Het verloop is dynamisch. De propaganda toont
altijd maar één gebruiker die in één bundel staat en daaromheen is
alles zg. vrij van straling.

De bestaande voorschriften in de NISV zeggen dat op elk moment op elke
plaats de limieten niet overschreden mogen worden. In de praktijk
gebeurt dat wel, maar niemand kan dat bewijzen. Er is ook geen
contrôle. Met dit voorschrift kan 5G niettemin niet ''tot zijn recht''
komen. Er moet veel sterker gestraald worden.

Het BAFU heeft nu de kantons geschreven dat ze zoeken naar een
mogelijkheid om de NISV zo te veranderen dat dit gemiddelde erin komt
en dat ze sterker kunnen gaan stralen. Voor het zover is moet
voorlopig dan maar met het bestaande voorschrift gewerkt worden, wat
de functie van 5G natuurlijk tijdelijk hindert. De
blootstellingslimieten zou men het liefste verhogen, maar dit is een
politieke kwestie en gaat niet één, twee, drie. De 5G-antennes kunnen
intussen echter onbegrensd verder gebouwd worden. Van «stil zetten van
de uitrol van 5G» is dus geen sprake.

Verder staat er op de stopUMTS-Website:
«Verschillende kantons hebben al hun eigen vrijwillige moratoria
opgelegd vanwege de onzekerheid over de gezondheidsrisico’s.»
Er zijn inderdaad een paar kantons die dat gedaan hebben. Of het bij
alle gemeentes zo omgezet wordt is nog de vraag, maar niettemin. De
Swisscom heeft echter gezegd dat dat illegaal is en dat ze daarmee
naar de recher zullen stappen.

«Zwitserland heeft al een anti-5G-lobby, met recente protesten tegen
de uitrol in Bern, Zürich en Genève. Vijf “volksinitiatieven” –
voorstellen voor juridisch bindende referenda over het gebruik van 5G
– zijn al opgestart in Zwitserland. Twee daarvan zijn al
geformaliseerd en zijn bezig met het verzamelen van de 100.000
handtekeningen die nodig zijn om een landelijke stemming uit te
vaardigen waarmee de grondwet van Zwitserland kan worden gewijzigd.»

Dat klopt. Of ze genoeg handtekeningen bij elkaar krijgen is de vraag.
En dan gaat het nog lang duren voordat het ter afstemming komt en
zullen de telekomindustrie en de regering met de bekende
propagandamachinerie alles op alles zetten, dat dat er niet doorkomt.

Nog een paar notities bij het genoemde
«Report Mobile Radio and Radiation – Published by the working group on
Mobile Radio and Radiation on behalf of the Federal Department of the
Environment, Transport, Energy and Communications (DETEC)»

of in het Duits:
«Bericht Mobilfunk und Strahlung» van 18 november 2019.

Een paar conclusies uit dit rapport:
''De straling van zendmasten is ongevaarlijk''
''EHS is niet bewezen. Er is echter meer onderzoek nodig. Bovendien
zijn er aanwijzingen dat het nocebo effekt een rol speelt. ''
''Mogelijkheden voor het laten functioneren van 5G zijn o.a. (er worden
nog meer mogelijkheden genoemd) het 16-voudig verhogen van het
zendvermogen, of de bouw van 26'000 nieuwe antennes''Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie