Straling van gsm/umts-masten

dinsdag, 26 februari 2013 - Categorie: Berichten Belgie

Bron: Express.be 25 febr. 2-13

Straling van gsm/umts-masten: hoe wij door het BIPT en de telecomoperatoren worden misleid


Al jarenlang discussiëren wetenschappers over de vraag of de elektromagnetische energie die een gsm of mast uitstraalt al dan niet gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Onlangs vond het Internationaal Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) toch ‘beperkt bewijs om aan te nemen dat de straling mogelijk kankerverwekkend zou kunnen zijn.'

Het staat volop in de (media)aandacht tegenwoordig: de discussie rond de sterkte & schadelijkheid van straling veroorzaakt door GSM & UMTS-masten in het kader van 3G&4G-netwerken. Booming business met mooie winstmarges, waar misleiding van de publieke opinie door het BIPT en de diverse telecomoperatoren zoals Belgacom niet geschuwd wordt.

Ook onze Vlaamse wetgevers kunnen daarbij hun handen niet in onschuld wassen, met hun huidige Vlaamse wetgeving en daarin bijzonder gunstige (en achterhaalde) normering op maat van de operatoren, maar niet van de burger en diens gezondheid. In Brussel is de normering realistischer en strenger, en daardoor toekomstgerichter, waarbij ook de gezondheidsrisico’s voor de burger in rekening gebracht worden: niets van dat alles in Vlaanderen.

Dat kan anders en beter: wat Vlaanderen zelf doet, doen ze beter?! Federaal en in Brussel bewijst men het tegendeel.
Minister Onkelinx (PS) wil bijvoorbeeld een verbod op gsm-reclame voor jongeren en een verkoopverbod voor kinderen onder de zeven jaar. Niet zonder gegronde reden.

De huidige, nochtans redelijk recente, Vlaamse wetgeving huppelt hier hopeloos achter de feiten aan, omdat ze, in tegenstelling tot Brussel, nog uitgaat van een verouderde en hogere norm van toegelaten, gecumuleerde stralingswaarden vanuit één uitzendlocatie.
Bovendien baseren de huidig geldende normen in Vlaanderen zich louter op thermische effecten tijdens een korte blootstellingsduur op gezonde volwassenen, en niet op kinderen, ouderen of zwakkeren.

Er bestaat daarbij ook geen enkele internationale, nationale of regionale veiligheidsnorm, voor de ernstiger niet-thermische effecten op de gezondheid van de omwonenden, bij een chronische en langdurige blootstelling aan bijkomende en cumulatieve hoogfrequente digitale (gepulseerde) niet-ioniserende straling, ook en vooral in de privé sfeer.
En de gecumuleerde normering is niet enkel beperkt tot louter de thermische effecten, maar wordt bovendien ook enkel vergund per individuele uitzendlocatie, waarin cumulatie met naburige uitzendpunten (met overlapping van elkaars stralingsgebieden) niet in rekening gebracht wordt.

Vele gaten in de huidig Vlaamse wetgeving en normering dus: een bewuste politiek in naam van de vooruitgang en de grote bedrijfsopbrengsten?!

De dienst die dit overkoepelt en in kaart brengt, het BIPT, beschikt in haar publieke communicatie omtrent aanwezige en aangevraagd toekomstige uitzendlocaties (‘in de pijplijn’) niet over volledige info die geografisch sluitend is, waardoor deze info onvolledig en misleidend is. Ook een bewuste politiek om slapende honden van omwonenden niet wakker te schudden en zo volledige transparantie én gedegen controle te mijden?

Dit BIPT pleit nu bovendien even misleidend dat de huidig strengere Brusselse normering (voor de operatoren van 3G- & 4G-netwerken) versoepeld dient te worden (naar de zwakkere en achterhaalde Vlaamse normering?), omdat anders de bereikbaarheid van de hulpdiensten in het Brusselse niet langer gegarandeerd zou kunnen worden. Zuivere volksverlakkerij, want de bereikbaarheid van de hulpdiensten via het GSM-netwerk staat los van de huidige ontwikkeling naar 3G&4G-netwerken, die maximaal draadloos internet overal in steeds zwaardere toepassingen voorop stellen.

De fundamentele vraag bij dit alles is: hoe lang kan men dit ongestraft volhouden, waarbij bewust(?) alle potentiële risico’s en signalen voor de volksgezondheid genegeerd worden – vanaf wanneer overschrijden al deze cumulatieve stralingen in thermische en niet-thermische vorm de grens dat het echt gevaarlijk wordt? Wat niet (100%) weet, niet deert? Hoe lang kunnen en mogen het BIPT, de diverse Telecom-operatoren zoals Belgacom met hun politiek lobbywerk en onze eigen Vlaamse verkozen politici deze struisvogelpolitiek volhouden in naam van het grote geld, zonder daarvoor de rekening gepresenteerd te krijgen van de kwalijke neveneffecten zoals overgevoeligheden allerhande en diverse kankers, en de kostprijs daarvan voor de sociale zekerheid en publieke gezondheidszorg?!

Ook in Lier speelt deze problematiek lokaal heel sterk: nadat men in december jl ‘stoemelings’ en geniepig, zonder enig voorafgaand openbaar onderzoek of kennisgeving naar de (kwetsbare) omwonenden toe, een UMTS-zendinstallatie in de als monument beschermde kerktoren van de Kluizenkerk verborgen en geactiveerd heeft, is er nu oa een aanvraag lopende voor een soortgelijke installatie in de eveneens als monument beschermde hoofdkerk St Gummarus, pal in het centrum van dit pittoreske stadje. Het BIPT biedt openbaar ook hier geen up-to-date waterdicht overzicht-inplantingsplan van GSM/UMTS-installaties in Lier aan, en de beloofde inspanning van het hierover niet afdoende geïnformeerde en daardoor onwetende Lierse stadsbestuur om hiervan werk te maken op hun publiek toegankelijke stadswebsite, is tot hiertoe nog steeds niet gerealiseerd.

Hoog tijd voor een breed, nieuw en eerlijk maatschappelijk debat hierover, op basis van de meest recente inzichten en steeds veranderende en verbeterde technische mogelijkheden & alternatieven, onder gescreend onafhankelijke specialisten vanuit verschillende disciplines, waarin naast de commerciële belangen, alle signalen & opties opgenomen worden en het voorzichtigheidsprincipe als fundamenteel basisuitgangspunt fungeert, volgens Alara en Prudent Avoidance.

Hou de dosis van straling zo laag als technisch mogelijk (Alara) en vermijd waar het kan (Prudent Avoidance). Dit doet Brussel met haar huidige en technisch haalbare normering: het is dus niet zo dat deze normering versoepeld dient te worden naar een afgezwakte normering op maat van de operatoren, zoals het BIPT momenteel misleidend (omwille van de lagere installatiekosten?) tracht te verkopen, maar integendeel dat de Vlaamse normering dringend dient te evolueren naar de strengere Brusselse normering toe, waarbij het BIPT en de Telecomoperatoren voor hun volledige (!) verantwoordelijkheid geplaatst worden.

Liefst voordat we, zoals achteraf pas blijkt, na het vele jaren veralgemeend gebruik van kankerverwekkend asbest én ondanks alle eerste, gewezen verontrustende signalen en oude studies hierover, te laat toegeven dat de menselijke kostprijs van nieuw toegepaste, en op lange termijn nog niet (afdoend) geteste, technologie achteraf te hoog blijkt!

www.express.be/articles/nl/column/straling-van-gsmumts-masten-hoe-wij-door-het-bipt-en-de-telecomoperatoren-worden-misleid/186603.htm .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie