Rapport manipulerende Vlaamse overheid omtrent stralingsrisico's op scholen.

donderdag, 13 december 2012 - Categorie: Berichten Belgie

Van onze Belgische correspondent:

8 dec. 2012

Het rapport url=http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/wi-fi-en-gsm-straling-tips-voor-verstandig-gebruik-op-schoolVerantwoord omgaan met Wi-Fi en gsm-straling op school is door de Vlaamse Overheid al in november gepubliceerd, dus voor of gelijktijdig met die studiedag van de 28e. De uitkomsten van de studiedag lagen derhalve al op voorhand vast.

Het recent (november 2012) opgestelde adviesrapport 'Verantwoord omgaan met Wi-Fi en gsm-straling op school' is opgesteld door :

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel

De meest in het oog springende conclusie van de overheid hieruit is de volgende : Bij het uitwerken van afspraken over het verantwoord gebruik van nieuwe communicatietechnologieën op school komt ongetwijfeld de vraag aan bod of er een gsm-verbod moet worden ingevoerd. Uit hoofdstuk 2 van dit document weten we dat op basis van wetenschappelijke informatie naar mogelijke gezondheidseffecten het NIET nodig is om een verbod te installeren.

Nog enkele frappante citaten uit dit rapport :

* Dat de moderne communicatietechnologie een belangrijke rol speelt in het leven van kinderen en jongeren blijkt uit het vierde onderzoek van Apestaartjaren (Segal, B. 2012). 99% van de jongeren heeft thuis toegang tot een computer met internet. Meer dan de helft (54%) van de kinderen in het lager onderwijs heeft een gsm. Kinderen en jongeren en in toenemende mate ook hun ouders, verwachten dat ze hun toestellen op school mogen gebruiken.

* De hierboven beschreven evolutie leidt tot heel wat vragen bij ouders, leraren en directies over het correct gebruik van moderne communicatie-technologie binnen de schoolmuren en de eventuele impact van de elektromagnetische straling op de gezondheid van de kinderen en jongeren. Sommige ouders maken zich ook ongerust over het gebruik van gsm, smartphone, tablet, … door hun kinderen, zowel voor privé- gebruik als op school.

* Onderzoek leert dat mensen die gedurende 10 jaar een gsm-toestel hebben gebruikt, niet meer risico op kanker hebben. Voor langere perioden is het nog te vroeg om uitspraken te doen.

* Het ‘International Agency for Research on Cancer’ (IARC), heeft elektromagnetische straling ingedeeld als ‘mogelijk kankerverwekkend’ (groep 2B). Dit wil zeggen dat er geen definitief wetenschappelijk bewijs is dat elektromagnetische straling geen kankerverwekkend vermogen zou hebben.

* “Feiten spreken voor zich”: wetenschappelijke feiten worden mogelijks door ouders of leerlingen helemaal anders begrepen.

Met dit adviesrapport van de overheid aan scholen legt men dus alle wetenschappelijke rapporten en studies omtrent stralingsrisico's naast zich neer en appeleert men intussen aan het 'gezond verstand' van ouders en onderwijzend personeel. In Frankrijk daarentegen past men heel verstandig al bijna 4 jaar het voorzorgsprincipe toe met een verbod voor mobieltjes op lagere scholen en collèges!

Even in de herhaling : 'Het voorzorgsprincipe bepaalt dat, wanneer er een ernstig risico mogelijk is, wetenschappelijke onzekerheid niet mag gebruikt worden als reden om maatregelen ter voorkoming van het mogelijke risico uit te stellen.
Het voorzorgsprincipe moet worden toegepast in overeenstemming met de ernst van het mogelijke risico. Bij een ernstig risico kan de wetgeving een beperking bij de bron eisen.'

Bron : www.klasse.be/leraren/files/2012/11/Verantwoord-omgaan-met-WiFi-en-gsm-straling-op-school_v2.pdf .

Europees Parlement wil dat Commissie burgers waarschuwt voor de risico's van de gsm : www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=a129ef78-5db0-48c2-8ab1-a11e0119abd3 .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie