Wat is er mis met de Brusselse stralingsnorm?

maandag, 24 oktober 2011 - Categorie: Berichten Belgie

Bron: Demobilisation 28 aug. 2011

Wat is er mis met de Brusselse stralingsnorm?

In 2007 besliste het Brussels Parlement in een ordonnantie om de stralingsnormen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verlagen naar 3 Volt per meter (=25.000 microwatt per vierkante meter of µW/m²). Het gaat om een totaalnorm (cumulatieve norm) voor de straling afkomstig van alle zendinstallaties van gsm-technologie. De norm werd van kracht in september 2009, na een beslissing van het Grondwettelijk Hof dat stralingsnormen effectief een gewestelijke bevoegdheid zijn.

De nieuwe Brusselse blootstellingslimiet betekende een verstrenging ten opzichte van de vroegere federale norm die afhankelijk van de frequentie varieerde van 20 tot 30 V/m (= 1-2.000.000 µW/m²).

Hoewel er dus – op papier – een grote vooruitgang werd geboekt, blijkt er toch een en ander te schorten aan de toepassing van de norm in de praktijk. Het oorspronkelijk principe van de ordonnantie, namelijk dat de norm van 3 V/m op geen enkel moment overschreden mag worden, blijkt in de praktijk niet te worden gerespecteerd. Wat er precies schort leest u hieronder.


1. De norm varieert per frequentie en is in feite hoger dan 3 V/m

Hoewel het parlement een totaalnorm van 3 V/m wou, blijkt de norm van 3 V/m enkel te gelden voor de ‘referentiefrequentie’ van 900 Mhz (= één van de twee frequenties gebruikt voor gsm). Voor de hogere frequenties (met name 1800 Mhz voor gsm en 2100 Mhz voor UMTS/3G) is de norm hoger (4,3 V/m).

Uitgedrukt in V/m lijkt het verschil tussen 3 en 4,3 misschien klein, maar als we deze waarden uitdrukken in hun equivalent in microwatt per vierkante meter (µW/m²) dan gaat het om een verschil tussen 25.000 en 50.000 µW/m², wat enorm is (zie onder voor een omzettingstabel (1)).

Het idee om de norm te laten variëren volgens frequentie is louter en alleen gebaseerd op de thermische effecten van EM straling (= de opwarming van lichaamsweefsel). Ondertussen is dit achterhaald aangezien wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat schadelijke effecten ook ontstaan zonder opwarming.

Dat de norm hoger is voor hogere frequenties is onaanvaardbaar omdat studies juist suggereren dat de hogere frequenties (o.a. gebruikt voor UMTS/3G) nog schadelijker zijn (2) en dus eigenlijk strengere normen vereisen.

2. De meetmethode gebruikt door Leefmilieu Brussel (BIM) is bedenkelijk en industrie-vriendelijk

De controle op het naleven van de norm gebeurt door het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM). Vroeger, toen de federale norm nog van kracht was, was het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) hiervoor verantwoordelijk.

Echter, het BIM heeft een andere meetmethode ontworpen en het blijkt dat het BIM systematisch veel lagere waarden meet dan het BIPT. Op plaatsen waar het BIPT vroeger overschrijdingen van de norm van 3 V/m vaststelde, doet het BIM dit niet meer. De meetmethode is dus op een dergelijke manier veranderd dat kunstmatig lage stralingsniveaus worden gemeten; de norm van 3 V/m wordt nog zeer zelden overschreden en de telecomoperatoren moeten dus niet ingrijpen om de stralingsniveaus te verlagen. Nochtans was dit de oorspronkelijke bedoeling van het Brussels parlement toen de nieuwe norm van 3 V/m werd geïnstalleerd. Door de nieuwe meetmethode van het BIM schiet de Brusselse ordonnantie haar doel voorbij.

Wat kan nu de verklaring zijn voor deze bedenkelijke meetmethode? Het BIM baseerde haar nieuwe methode (en de beslissing om de methode gebruikt door het BIPT te veranderen) op basis van een studie uitgevoerd door de Gentse professor elektrotechniek Luc Martens (Universiteit Gent). Martens is oprichter en CEO van het bedrijf ‘Excentis’ (voorheen Tcomlabs) dat gespecialiseerd is in draadloze en mobiele telecommunicatietechnologie en dat zijn diensten aanbiedt aan gsm-fabrikanten en telecomoperatoren zoals Alcatel-Lucent, Motorola, Nokia en Siemens (zie www.excentis.com).
Wanneer het BIM geconfronteerd wordt met deze feiten, die duidelijk wijzen op een belangenconflict, antwoordt men dat er ‘inderdaad enkele verdachte wetenschappelijke fouten’ werden gevonden in de studie, maar dat het quasi ‘onmogelijk is om onafhankelijke experts te vinden’.

Bijgevolg werd dus de hele meetprocedure van het BIM gebaseerd op een studie van een man die rechtstreeks voor de telecomoperatoren werkt. Is dit verklaring voor het feit dat deze methode zo’n verdacht lage stralingsniveaus meet, zodanig dat de operatoren een ruime marge hebben om die niveaus nog verder te laten toenemen in de toekomst zonder de norm te overschrijden?

De norm is een excuus voor het bijplaatsen van antennes

Bij elke presentatie die het BIM geeft wordt het publiek gewaarschuwd dat we in Brussel honderden extra antennes zullen nodig hebben. Door de nieuwe norm en het feit dat antennes minder krachtig mogen stralen zouden er zogezegd ‘gaten’ ontstaan in het netwerk die door nieuwe antennes moeten worden opgevuld. Dit is zeer vreemd want zelfs voor de nieuwe norm van kracht werd, werd in Brussel slechts op een beperkt aantal plaatsen de 3 V/m overschreden. Waarom er opeens ‘gaten’ in het netwerk zouden ontstaan of waarom er zoveel antennes moeten worden bijgeplaatst is dus onduidelijk. Het is een stelling die op geen enkele wijze onderbouwd is.

Minister Huytebroeck en het BIM stellen dat meer antennes die minder hard stralen beter zijn dan minder antennes die harder stralen (3). Men probeert mensen te doen geloven dat het bijplaatsen van gsm-masten eigenlijk goed is voor de volksgezondheid!

In het document ‘Pourquoi 3 V/m est un pseudo-progrès’ (4) legt ir. Jean-Luc Guilmot uit dat het handjevol mensen dat voordien extreem zwaar bestraald werd inderdaad minder zal worden blootgesteld, maar dat een veel grotere groep mensen (in Brussel hebben we het naar schatting over meer dan 150.000 mensen) zal worden blootgesteld aan hogere stralingsniveaus door het bijplaatsen van antennes.

Ook de operatoren gebruiken de nieuwe norm als excuus en legitimering om lustig nieuwe antennes bij te plaatsen.

Om te garanderen dat de antennes effectief worden bijgeplaatst om tegemoet te komen aan de nieuwe norm (zoals het BIM beweert) en niet omwille van commerciële overwegingen van de operatoren, zou het BIM bij het verlenen van vergunningen voor nieuwe antennes een bewijs moeten eisen of een studie uitvoeren om na te gaan of er effectief een probleem is met de ontvangst op de plaats waar men de antenne wil plaatsen en of een nieuwe antenne werkelijk nodig is. Aangezien het BIM beweert dat het eisen van een dergelijk bewijs buiten haar bevoegdheid valt is hier nieuwe wetgeving voor nodig.

Men meet het gemiddelde, geen pieken

“Een statisticus waadde vol vertrouwen door een rivier die gemiddeld één meter diep was. Hij verdronk.” (Godfried Bomans)

“Een statisticus is iemand die, als hij met zijn hoofd in een brandende kachel en met zijn voeten in een emmer ijs staat, verklaart: ‘Gemiddeld genomen, voel ik me wel lekker’.” (Nicolas Locke)

Wanneer het BIM controles uitvoert, meet men de gemiddelde straling over tenminste 6 minuten. Tijdens een meting is het dus mogelijk dat men veelvuldig pieken meet die de 3 V/m ver overschrijden, maar dat de norm toch gerespecteerd wordt omdat de pieken worden afgewisseld met dalen, die het gemiddelde naar beneden halen.

Ten eerste is dit in strijd met de ordonnantie, die stelt dat de 3 V/m op geen enkel moment overschreden mag worden. Ten tweede is het ook medisch onverantwoord om een gemiddelde te nemen. Medische deskundigen zoals de Franse Prof. Dr. Belpomme waarschuwen dat juist de pieken het meest biologisch actief en gevaarlijk zijn.

Bovendien is de gemeten waarde erg afhankelijk van het tijdstip waarop men meet. Op momenten waarop er veel gsm-verkeer is (’s middags en ’s avonds vanaf 16u) zijn de stralingsniveaus veel hoger. Wanneer het BIM in de namiddag een controle uitvoert, kan verkeerdelijk geconcludeerd worden dat de norm niet overschreden wordt, terwijl dat op de avond of tijdens andere drukke momenten wel het geval kan zijn.Referenties:

(1) Een omzettingstabel V/m ? µW/m² vindt u hier: demobilisation.files.wordpress.com/2011/08/omrekeningstabel-volt-watt.pdf

(2) ‘‘There is no doubt: UMTS is much more dangerous than GSM”, Prof. Franz Adlkofer, 06/10/2007
www.hese-project.org/hese-uk/en/niemr/news.php?id=adlkofer

Wetenschappelijke studie:

Belyaev IY, et al. (2009). Microwaves from UMTS/GSM mobile phones induce long-lasting inhibition of 53BP1/gamma-H2AX DNA repair foci in human lymphocytes. Bioelectromagnetics, 30(2):129-41.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18839414

“The data are in line with the hypothesis that the type of signal, UMTS microwaves, may have higher biological efficiency and possibly larger health risk effects compared to GSM radiation emissions.”

(3) Chasseurs d’ondes dans le brouillard électromagnétique, Le Soir, 15/10/2010
archives.lesoir.be/chasseurs-d-8217-ondes-dans-le-brouillard-electromagnet_t-20101015-013HT6.html

(4) Pourquoi 3 V/m est un pseudo-progrès, ir. Jean-Luc Guilmot, Teslabel asbl
demobilisation.files.wordpress.com/2011/05/pourquoi-3-v-m-est-un-pseudo-progrc3a8s-80-ex.pdf

Voor het originele artikel zie:
demobilisation.wordpress.com/2011/08/28/wat-is-er-mis-met-de-brusselse-stralingsnorm/ .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie