Constructieve gesprekken op Ministersniveau over probleem EHS en stralingsbelasting.

zondag, 03 april 2011 - Categorie: Berichten Belgie

Bron: BeperkdeStraling.org 2 april 2011

Onderhoud met het Kabinet ‘Welzijn, Volksgezondheid en Gezin’ is een succes
02 april 2011

Op vrijdag 1 april 2011 werden de coördinators Luc Leenders van ‘StralingsArmVlaanderen’ en Jan Allein van ‘Beperk De Straling’ samen met Prof. Dr. Stefaan Van Gool (KUL), Prof. Victor Moshchalkov (KUL) en Prof. Dr. Nik Van Larebeke (UG) uitgenodigd voor een onderhoud met kabinetsmedewerker van Vlaams minister Jo Vandeurzen, Dhr. Vuylsteke de Laps en Dhr. Gerrit Tilborghs van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Het doel van het onderhoud was de overheid te informeren m.b.t.:

1. De problematiek van elektrogevoeligheid (EHS),

2. De huidige stand van de onderzoeksresultaten m.b.t. tot de schadelijke effecten van microgolven op het organisme en

3. Het strikter toepassen van het voorzorgsprincipe m.b.t. gepulste microgolfstraling.

Via een ervaringsverhaal, toegelicht door Luc Leenders werden de somatische en psychische symptomen, veroorzaakt door blootstelling aan gepulste microgolven deskundig naar voor gebracht met vooral de nadruk op het onbegrip en gemis aan erkenning van deze problematiek door de overheid en een groot deel van de samenleving. Ter bevestiging van de EHS problematiek werd bijkomend een 500 blz. tellend rapport met ervaringsverhalen aan de kabinetsverantwoordelijke overhandigd.

De symptomen en de erkenning van EHS door de aanwezige professoren bewijst dat de overheid dringend maatregelen moet nemen door EHS te erkennen als zijnde een handicap. Enkel via die erkenning kunnen deze mensen geholpen worden. Een voorstel hierbij is het creëren van stralingsarme zones (''witte zones'') voor electrogevoelige personen.

Zowel Prof. Van Gool als Prof. Van Larebeke, beiden experts in het kankeronderzoek stellen vast dat er wel degelijk een verband bestaat tussen de blootstelling aan gepulste microgolfstraling en beïnvloeding van celprocessen, het celmetabolisme en gentoxische effecten (mutageen) die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van kanker.

Alle aanwezige professoren vragen omwille van de ontegensprekelijke resultaten van het onafhankelijk onderzoek om het voorzorgsprincipe strikter toe te passen namelijk volgens het ALARA-principe (''as low as reasonably achievable'') en door Prudent Avoidence (''verstandig vermijden''). Voor professoren in het medisch domein zijn positieve onderzoeksresultaten van primair belang. Prof. Van Larebeke merkt ook op dat men vastgestelde resultaten in een vorig onderzoek niet zomaar mag beschouwen als niet geldig wanneer in ander onderzoek deze resultaten niet repliceerbaar zijn!
Verder zijn alle professoren het erover eens dat heel wat door de industrie gefinancierde onderzoeken gericht zijn op het ontkennen van schadelijke effecten.

Prof. Victor Moshchalkov en Prof. Van Larebeke stellen voor dat de striktere toepassing van het voorzorgsprincipe en het beperken van blootstelling op een multidisciplinaire manier moet gebeuren. Dit door een samenwerking te bestendigen tussen enerzijds de technici (bv. Prof. Guy Vandenbosch (KUL) en Prof. Luc Martens (UG)) en fysici (Prof. Moshchalkov (KUL)) die de instrumenten kunnen ontwikkelen om de stralingsniveaus te doen dalen en anderzijds de medici (Prof. Van Larebeke, Prof. Van Gool, huisartsen,...) die meer onderzoek vragen en dat men meer attent moeten zijn op het voorkomen en de symptomen van EHS.

Prof. Moshchalkov stelde ook voor om nu reeds de uitgezonden straling van de antennes aanzienlijk te verlagen tijdens de nacht (bv. vanaf 22h tot 06h) zodat mensen tijdens hun slaap alvast niet meer blootgesteld worden aan hoge stralingswaarden. Een minimale uitgezonden straling zorgt ervoor dat de nooddiensten nog bereikbaar zijn. Dit is technisch perfect mogelijk, kost geen geld en kan onmiddellijk gebeuren.

Jan Allein heeft zich gericht tot de juridische aspecten van het plaatsen van stedelijke hotspots, de onvrijwillige blootstelling van grote bevolkingsgroepen en de manier waarop vergunningen ondoordacht worden afgeleverd door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaren. De Steden en Gemeenten moeten een grotere rol krijgen in de beslissingen in het kader van de bescherming van haar bevolking. (kopij van illegaal geplaatste antennemast boven op een school in Schoten werd als voorbeeld hierbij overhandigd).

De gesprekken zijn op een heel constructieve manier verlopen en het onderhoud heeft ervoor gezorgd dat voor de eerste keer in België er verdere gesprekken zullen worden aangeknoopt op dit kabinet. De bedoeling is om via dialoog en wetenschap de erkenning van EHS in België te verkrijgen, de huidige te hoge stralingsbelasting sterk te verminderen en de bevolking op een betere manier te informeren. In casu, is er voorgesteld om een codex “microgolfstraling & gezondheid” op te stellen.

Wij zullen u verder blijven informeren wanneer de volgende data van de gesprekken op het Kabinet van min. Vandeurzen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin plaats zullen vinden.

Voor het originele bericht zie:
 nderhoud-met-het-kabinet-welzijn-volksgezondheid-en-gezin-is-een-succes&catid=43:nieuws-algemeen&Itemid=68" target=_new>www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=232  nderhoud-met-het-kabinet-welzijn-volksgezondheid-en-gezin-is-een-succes&catid=43:nieuws-algemeen&Itemid=68 .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie