Drongen: Vergunning zendmast ingetrokken wegens ontbreken motivering gezondheidsrisico's.

dinsdag, 26 oktober 2010 - Categorie: Berichten Belgie

Stopumts ontving onderstaand persbericht van onze Belgische collega's van Beperk de Straling:

-------------------------------------------------------

PERSBERICHT: Primeur voor Belgi: intrekking stedenbouwkundige vergunning zendmast door gebrek motivering gezondheidsrisico's.

Geachte journalisten,

Op 25 augustus 2010 besliste de Gewestelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar van Oost-Vlaanderen de stedenbouwkundige vergunning verleend dd.06-1-2006 in te trekken op basis van het ontbreken van de motivering mbt de gezondheidsrisico's.
Het betreft hier de vergunning voor een gsm-R buispyloon gelegen aan de Drongenstationstraat 9031 Drongen.

''Gelet dat tegen deze vergunning een procedure werd ingesteld bij de Raad Van State; dat uit het verslag van de Eerste Auditeur blijkt dat het motiveringsbeginsel werd geschonden door het gebrek aan een duidelijke motivering m.b.t. de gezondheidsrisico's. Op basis van de elementen aangehaald in zijn advies beslist de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar het vergunningsbesluit in te trekken.''

Het advies van de Eerste Auditeur hieromtrent is duidelijk:

''De beoordeling van de gezondheidsrisico's in het bestreden besluit ( toen nog het inmiddels door de RvSt vernietigde KB 10-08-2005 (eigen onderlijning)) is in die omstandigheden beperkt tot een algemene stellingname over de verenigbaarheid van de installatie met de federale stralingsreglementering en met de aanbevelingen van de WHO, zonder dat op concrete wijze en meer in detail wordt onderzocht of de elektromagnetische straling die uitgaat van de vergunde installatie voor de omwonenden redelijkerwijze geen onaanvaardbaar gezondheidsrisico inhoudt. De loutere affirmatie dat de straling als dusdanig onder een algemene aanvaardbare drempel blijft, volstaat niet als een afdoende beoordeling van de gezondheidsrisico's, aangezien hieruit niet kan worden opgemaakt of dit oordeel gefundeerd is, ongeacht de afstand tot de antenne en de duur van de blootstelling.''


Maar er is meer: (zie het onderstaande PDF bestand: bijlage advies Eerste Auditeur pag 45-46)

''Inmiddels is het voormelde koninklijk besluit van 10 augustus 2005 houdende de normering van zendmasten voor elektromagnetische golven tussen 10MHz en 10 GHz door de Raad van State vernietigd bij arrest nr.193.456 van 20 mei 2009 waardoor het, gelet op de terugwerkende kracht van het vernietigingsarrest, moet worden geacht nooit te hebben bestaan''.

Dit betekent ook dat alle nieuwe zendinstallaties vergund op basis van het oude KB 10-08-2005 niet mogen gebouwd of opgericht worden na 20 mei 2009.
Ondanks de onwettigheid van deze vergunningen blijven de telecomoperatoren zendinstallaties oprichten, zelfs NA 20 mei 2009 !
Voorbeelden hiervan zijn te vinden in de gemeenten Schoten (Antwerpen), Maaseik, Brugge enz........

Zelfs indien wij de stedenbouwkundige inspecties op die onwettigheid wijzen, luidt het antwoord dat er geen vuiltje aan de lucht is.

Werkgroep Beperk De Straling
www.beperkdestraling.org

Een afschrift van het intrekken der vergunning is onderstaand te downloaden onder mediafragment

Bekijk het PDF bestand
Bekijk of beluister het mediafragment


Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie