Persbericht Beperk de Straling

dinsdag, 06 april 2010 - Categorie: Berichten Belgie

Stopumts ontving onderstaand persbericht:

Persbericht Beperk de Straling

‘Voorgestelde Vlaamse stralingsnorm totaal ontoereikend’

Maandag 5 april 2010

De Vlaamse regering gaf vorige week vrijdag een eerste principiële goedkeuring voor de nieuwe stralingsnorm voorgesteld door Minister van Leefmilieu Schauvliege. Het gaat om een totaalnorm van 20,6 Volt per meter. Deze norm is niet enkel totaal ontoereikend vanuit gezondheidsperspectief, Minister Schauvliege probeert ook op arrogante manier de democratische wil van het parlement, dat in een resolutie pleitte voor een strengere norm, te omzeilen. Bovendien maken talloze experts reeds duidelijk dat een strengere norm, namelijk een totaal norm van 3 V/m, technisch perfect haalbaar is.

Als burgergroepering Beperk de Straling keuren wij de door Schauvliege voorgestelde norm af om de volgende drie redenen:

1

- Vanuit gezondheidsperspectief is een norm van 20,6 V/m totaal ontoereikend. Zo pleit bijvoorbeeld de Belgische Hoge Gezondheidsraad al jàren voor een cumulatieve stralingsnorm van maximum 3 Volt per meter (zie o.a. het recentste advies nr. 8519 uit 2009: www.milieugezondheid.be/dossiers/gsm/090204-%20HGR-advies-zendmasten.pdf). Een consortium van verschillende internationale wetenschappers pleit o.b.v. de beschikbare wetenschappelijke studies zelfs voor een norm van 0,6 V/m (zie www.bioinitiative.org).

2

– Schauvliege’s norm gaat voorbij aan de democratische wil van het parlement. In februari 2006 keurde het Vlaams Parlement immers een resolutie goed waarin gepleit wordt voor een totaalnorm van 3 V/m. Schauvliege was nota bene één van de hoofdindieners van deze resolutie.

Recent stelde het parlementslid Hermes Sanctorum bovendien een decreetsvoorstel op dat eveneens pleit voor een norm van 3 V/m. In het Parlement vinden nu volop hoorzittingen plaats n.a.v. dat decreetsvoorstel, maar de minister negeert dit en probeert op ondemocratische manier haar norm alsnog door te drijven.

Schauvliege baseerde haar norm enkel en alleen op consultaties met de telecomoperatoren en andere uitbaters van zendmasten. De nieuwe norm is m.a.w. louter gebaseerd op de bekommernissen van zij die alle belang hebben bij een zo laks mogelijke norm. Gezondheidsexperts waren niet uitgenodigd.

3

– Een strengere norm van 3 V/m is technisch perfect haalbaar. Als het kan in een druk hoofdstedelijk gebied als Brussel (waar nu effectief een norm van 3 V/m van kracht is), waarom dan niet in Vlaanderen? Vorige week maakten zelfs de drie telecomoperatoren in één van de genoemde hoorzittingen in het Vlaams Parlement duidelijk dat een norm van 3 V/m voor hen haalbaar en aanvaardbaar is.

In het licht van het voorzorgsprincipe en het ALARA-principe (As Low As Reasonably Achievable) moet dus zonder aarzelen gekozen worden voor die 3 V/m.

Jan Allein, woordvoerder Beperk de Straling: “Schauvliege pretendeert dat de nieuwe norm een verbetering inhoudt, maar dit is totaal onjuist. Haar norm houdt geen enkele verbetering in t.o.v. de vroegere federale norm en zal aan de huidige stralingssituatie niets veranderen.”

Beperk de Straling hoopt dan ook dat Schauvliege’s norm alsnog wordt afgevoerd en dat in plaats daarvan het decreetsvoorstel van Hermes Sanctorum wordt goedgekeurd.

Meer informatie:
Voor meer informatie en commentaar kunt u zich wenden tot:
Jan Allein, woordvoerder Beperk de Straling, Tel: 09/227.90.46, gsm: 0473/99.08.36

E-mail: Beperk.de.straling@gmail.com

www.beperkdestraling.org .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie