Vlaamse norm gsm-straling klaar, 3 V/m. Stralingstruc van de minister (Upd + aanvullingen)

vrijdag, 22 januari 2010 - Categorie: Berichten Belgie

(geplaatst 21 jan. 2010, uitgebreid met commentaar Beperk de Straling 22 jan. 2010)

Bron: De Standaard 21 jan 2009

Vlaamse norm gsm-straling klaar

Auteur: (ty)

BRUSSEL - De norm zou 3 volt per meter bedragen, per antenne. Groen! vindt dat nog te ruim en dient een eigen voorstel in.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege (CD&V), heeft een besluit klaar voor de normering van zendantennes voor elektromagnetische golven, zeg maar de gsm-straling. Dat wordt binnenkort aan de Vlaamse regering voorgelegd.

In de Commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement zei ze dat de norm 3 volt per meter per antenne zou bedragen, met een maximale gecumuleerde veldsterkte van 20,6 volt per meter.

Groen!-volksvertegenwoordiger Hermes Sanctorum vindt dat nog te soepel. ‘De minister verwijst naar Brussel, waar ook een 3-voltnorm geldt. Maar daar gaat het over een totaalnorm en over blootstelling, niet over zendkracht. In Vlaanderen zullen verschillende antennes per mast mogen opgesteld worden, zolang ze elk afzonderlijk maar onder de 3volt/meter blijven. Volgens gezondheidsspecialisten is dit onvoldoende. Zij waarschuwen voor het cumulatieve effect van verschillende stralingsbronnen. En er zijn nog nieuwe technologieën, met nog meer straling, op komst.'

Schauvliege noemde de norm een stuk strenger dan de oude federale norm. Ze beloofde te onderzoeken of er voor de omgeving van kwetsbare mensen, zoals kinderen, niet nog andere, strengere normen opgelegd kunnen worden, maar ook dat blijkt technisch en juridisch moeilijk.

Groen! vindt dat dit allemaal niet ver genoeg gaat en dient zelf een voorstel van decreet in, met een totaalnorm van 3 volt per meter en 0,6 volt per meter in scholen, kinderdagverblijven, rusthuizen en ziekenhuizen. Een Gentse rechter heeft vorig jaar al de plaatsing van een gsm-mast verboden met de gezondheid van de omwonenden als argument.

Vlaamse regelgeving was nodig omdat het Grondwettelijk Hof een jaar geleden had geoordeeld dat niet-ioniserende straling, zoals voor gsm's, een gewestelijke materie is en het bestaande – federale – koninklijk besluit daardoor ongeldig werd. Sinds dat arrest worden alle bouwaanvragen voor masten die naar het KB verwezen afgekeurd. Er werden ook geen bouwvergunningen meer uitgereikt.

Voor het originele bericht zie:
www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=992L5644 .

Opm. Stopumts:
Inderdaad is deze norm, alhoewel veel lager dan de Nederlandse norm, nog veel te soepel aangezien in de praktijk de gemeten waarden slechts bij uitzondering boven de 2 V/m uitkomen. Men zou, ook in Nederland, de norm onmiddellijk moeten verlagen naar 0,6 V/m (Nederland nu 61V/m) en het is niet uit te sluiten dat die emissienorm in de toekomst nog verder verlaagd moet worden naar 0,06 V/m, aldus de Bioinitiative Groep.


--------------------------------------

Het Vlaamse parlementslid Hermes Sanctorum laat Stopumts onderstaand weten:

Nog steeds wachten op Vlaamse norm voor straling gsm-masten

door Hermes Sanctorum (Vlaams parlementslid) op 21 januari 2010 in ''Gezondheid'', ''Milieu en natuur''

Sinds een jaar is Vlaanderen bevoegd voor de normering van gsm-straling, maar de beloofde regelgeving blijft nog steeds uit. En ook de uitvoering van de – een jaar geleden - unaniem aangenomen resolutie laat op zich wachten, aldus Hermes Sanctorum. Hij ondervroeg opnieuw minister Schauvliege.

De truc van Schauvliege

De minister zei dat het ontwerpbesluit dat in de maak is de zgn. 3 volt per meter zal invoeren. Maar klopt dat wel ? Hermes Sanctorum vroeg of het hier om een totaalnorm of een norm per antenne, per exploitant, per technologie, gaat. Want het is evident die totaalnorm die van belang is.
Minister Schauvliege antwoordde dat de norm 3V/m zal bedragen per antenne, met een maximale gecumuleerde veldsterkte van 20,6V/m. Een regelrechte aanfluiting van hetgeen het parlement, inclusief Schauvliege nota bene, vroeg.

De resolutie vroeg “met betrekking tot de normering voor niet-ioniserende stralingen dringend werk te maken van het invoeren van een Vlaamse norm, die het toegelaten niveau van de elektrische veldsterkte voor hoogfrequente bronnen vastlegt op een grenswaarde van 3V/m, naar analogie met de norm van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en zoals voorgesteld door de Hoge Gezondheidsraad, en aanvullend 0,6V/m als streefwaarde in te voeren”.

“Die eigen Vlaamse normering via besluit van de regering belooft weinig goeds te worden”, besluit Hermes Santorum. Om die reden zal Groen! een eigen decreetvoorstel indienen, met een totaalnorm van 3V/m en 0,6V/m bij scholen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen, enz.

Extra informatie
jsp.vlaamsparlement.be/docs/handelingen_commissies//2009-2010 . ---> verslag commissie Leefmilieu van 19.01.2010

Contact: Hermes Sanctorum - e-mail

Met vriendelijke groeten,

Remi Verbeeck
fractiemedewerker
remi.verbeeck@groen.be

----------------------------------------------------

Bron: Groen.Vlaams Brabat 21 jan 2010

De stralingstruc van Schauvliege

Hermes Sanctorum

Sinds een jaar is Vlaanderen bevoegd voor de normering van straling vanwege gsm-zendmasten, maar de beloofde regelgeving blijft nog steeds uit. Bovendien waarschuwen gezondheidsexperten voor gevoelige bevolkingsgroepen, zoals kinderen, die extra beschermd moeten worden. Nochtans hebben 65 scholen in Vlaanderen zendmasten op hun grondgebied. Op korte termijn zou een algemene stralingsnorm van 3 Volt per meter moeten worden ingevoerd.

Dinsdag interpelleerde ik milieuminister Schauvliege, waar ze stelde dat het ontwerpbesluit dat in de maak is de zgn. 3 V/m zal invoeren (zoals in Brussel). Maar klopt dat wel ? Daarom vroeg ik of het over een totaalnorm of een norm per antenne, per exploitant, per technologie, gaat. Want het is enkel de totaalnorm die van belang is, aangezien straling cumuleerbaar is en je dus blootgesteld wordt aan een som van alle stralingen in de buurt. Minister Schauvliege antwoordde dat de norm 3 V/m zal bedragen per antenne, met een maximale gecumuleerde veldsterkte van 20,6 V/m. Een regelrechte aanfluiting van wat gezondheidsexperten voorstellen.

Daarom zal ik een eigen decreetvoorstel indienen, met een totaalnorm van 3 V/m en 0,6 V/m bij scholen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen en rusthuizen.

Zie voor het origineel van dit artikel:
groen-vlaamsbrabant.be/blog/destralingstrucvanschauvliege .

------------------------------------------------


De Vlaamse actiegroep ''Beperk de Straling'' zond ons afschrift van het volgende commentaar:

Reactie Beperk de straling op persartikel

Van: Beperk de Straling
Aan:  pinie@standaard.be">opinie@standaard.be

Graag hadden wij vanuit de werkgroep 'Beperk de Straling' gereageerd op het artikel 'Vlaamse norm gsm-straling klaar' dat vandaag DS verscheen:

De nieuwe Vlaamse stralingsnorm naar voor geschoven door Minister van Leefmilieu Schauvliege is een klucht van formaat en betekent geen enkele verbetering ten opzichte van de vroegere federale norm.

Ongeveer een jaar geleden was Schauvliege als parlementslid één van de hoofdindieners van een resolutie die pleitte voor een totale blootstellingsnorm van 3 Volt per meter. Pure window dressing, zo blijkt nu. Door haar keuze voor een norm van 3 V/m per antenne en een gecumuleerde norm van maar liefst 20,6 V/m toont Schauvliege heel duidelijk dat een betere bescherming van de volksgezondheid niet tot haar ambities behoort.

Alle wetenschappelijke aanwijzingen dat een strengere norm dringend nodig is worden schaamteloos genegeerd. Schauvliege organiseerde daarentegen een eenzijdige consultatieronde waarbij enkel en alleen de telecomoperatoren en andere uitbaters van zendmasten werden betrokken: ASTRID, Infrabel, radioamateurs, defensie, etc. Biologische of medische specialisten waren niet uitgenodigd (ging het namelijk niet om gezondheidseffecten?), evenmin als groeperingen van bezorgde burgers of experten uit landen waar een strengere stralingsnorm reeds een realiteit is. De voorgestelde Vlaamse norm is dus louter gebaseerd op de argumenten en bekommernissen van groeperingen die alle belang hebben bij een zo laks mogelijke normering.

Het is verontrustend hoe willoos Schauvliege zich laat 'belobby'en' en bang maken door dreigementen van belangengroepen. Als een totaalnorm van 3 V/m mogelijk is in een drukke grootstad als Brussel, waarom zou dit dan in Vlaanderen niet mogelijk zijn? Of ligt het verschil gewoon in de moed en standvastigheid van de politieke verantwoordelijken?

Ook van haar belofte om kwetsbare groepen zoals kinderen te beschermen komt trouwens niets in huis, omdat dit 'technisch en juridisch' moeilijk zou zijn. Heeft de minister dan zo weinig verbeeldingskracht om in te zien dat heel simpele en haalbare maatregelen, zoals het ontraden van draadloze netwerken in scholen en ziekenhuizen, al voor serieuze stralingsreducties zouden kunnen zorgen?

Schauvliege's voorstel betekent een kaakslag voor al diegenen die ziek zijn en lijden door de huidige stralingsniveaus. Het toont nog maar eens aan dat een asbestscenario niet meer te vermijden is.

Jan Allein,
woordvoerder Beperk de Straling
www.beperkdestraling.org

Drongenstationstraat 51
9031 DrongenLees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie