Vlaamse minister van leefmilieu ''Stralingsnormen voor GSM masten zijn onwettelijk''.

maandag, 09 maart 2009 - Categorie: Berichten Belgie

Persmededeling

Stralingsnormen voor GSM masten onwettelijk.

De stralingsnormen voor gsm-umts antennes die de federale overheid hanteert en die de bevolking zouden moeten beschermen tegen schadelijke effecten van de straling zijn volkomen onwettelijk.
De federale overheid die de normen voor de tweede keer heeft vastgelegd in een Koninklijk Besluit van 10 augustus 2005 was hier niet voor bevoegd en was dat al niet sinds 30 juli 1993.

Dat heeft Vlaams minister van leefmilieu Hilde Crevits op 5 maart 2009 gezegd in de commissie Leefmilieu van het Vlaams parlement op een vraag van Rudi Daems van Groen!

Stralingsnormen worden vastgelegd om de bevolking te beschermen tegen het gevaar van de straling en thans blijkt dat de federale overheid de normering naar zich heeft toegetrokken op
onwettelijke basis. Het gevolg hiervan is ook dat de telecomindustrie die het land heeft volgezaaid met masten ook geen enkel wettelijke basis heeft om gelijk welke hoeveelheid straling los te laten op de bevolking en dat zij tot hiertoe heeft geopereerd in een volkomen juridisch vacuum.

Hoe het zover is kunnen komen dat de federale overheid al die jaren lang de dienst heeft uitgemaakt en een stralingsnorm heeft gehanteerd waarvan al lang is gekend dat ze schadelijke gezondheidseffecten veroorzaakt, blijft een open vraag.

Dat hier alsnog verandering in gaat komen doordat de Gewesten eigen normen kunnen gaan opleggen die waarschijnlijk veel strenger gaan zijn tot ongenoegen van de industrie is te danken aan een recent arrest van het Grondwettelijk Hof (15 januari 2009). Die stelde de federale ministerraad, Belgacom en andere telecomoperatoren in het ongelijk toen zij de beslissing aanvochten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de stralingsnorm naar 3V/m te verlagen. De normen van de federale overheid zijn 20V/m en meer.
Het Grondwettelijk Hof stelde duidelijk dat niet de federale overheid bevoegd is maar de Gewestregeringen.

Dit werd thans ook bevestigd door Vlaams minister van Leefmilieu Crevits.

Jan Allein
Beperk De Straling

Zie het bijgevoegd PDF document blz 6:

Citaat uit deze notulen:

Mijnheer Daems, wat het juridisch vacum betreft, is er inderdaad een uitspraak gebeurd. Dat
betekent echter niet dat het KB van 10 augustus 2005 verdwenen is. Het KB werd wel
uitgevaardigd door een overheid die niet bevoegd was. Sinds 1993 heeft de federale overheid
geen bevoegdheid meer ter zake. Het KB bevat normen die tot de gewestelijke bevoegdheid
behoren en is aldus aangetast door een bevoegdheidsoverschrijding. Op zich wordt het KB
daarmee niet vernietigd. Dit belet echter niet dat toekomstige maatregelen genomen op grond
van het KB in kwestie vernietigd kunnen worden. Bovendien komt ook de handhaving van
het KB van 2005 en van de erop gebaseerde maatregelen in het gedrang.
Dat betekent ook dat operatoren die deze maatregelen niet in acht nemen, voor de burgerlijke
of strafrechtbank zouden kunnen beweren dat ze niet gebonden zijn door het KB omdat het
onwettig tot stand is gekomen.


Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie