Het ontkennen, liegen en bedriegen gaat onverminderd verder.

donderdag, 05 maart 2009 - Categorie: Berichten Belgie

Op basis van een oproep ''Speel niet met onze gezondheid!'' aan het kabinet van Minister Van Quickenborne (geheel onderaan weergegeven), kreeg een bezorgde Belgische burger volgend (vermoedelijk standaard) antwoord van de privé secretaris van de Minister.
Het ontkennen, liegen en bedriegen gaat dus onverminderd verder.....ook in België!


--------------------------------------------------------------------------------
Subject: RE: Speel niet met onze gezondheid!
Date: Tue, 3 Mar 2009 15:26:02 +0100
From: Jurgen.DeMets@Quickonomie.be

Geachte

Ik verwijs naar onderstaand bericht.

U maakt ons uw bezorgdheden over met betrekking tot de mogelijkheid dat een vierde telecomoperator op de Belgische markt actief zou kunnen worden. Ik wil u alvast danken ons deze te hebben overgemaakt.

Binnen het beperkte kader van dit medium kan ik u alvast de volgende beschouwingen meegeven:

- Tot vandaag bestaat er geen wetenschappelijk erkende studie die de schadelijkheid aantoont van straling teweeggebracht door GSMmasten noch straling van GSM-toestellen. Zodra dergelijk onomstotelijk bewijs bestaat, zelfs al is het maar naar aanleiding van één enkele wetenschappelijk erkende studie, zullen wij de eersten zijn om gepaste maatregelen te treffen

- België hanteert vandaag al een norm die 4 keer strenger is dan de norm die wordt aangegeven door de WHO, dus het voorzorgsprincipe wordt wel degelijk correct gehanteerd in België

- Het is niet omdat er een 4de, 5de of meer spelers bijkomen dat er meer straling zal zijn. De huidige norm is vastgesteld voor het totaal van alle aanwezige marktspelers. Dus wanneer er een nieuwe speler bijkomt waardoor de stralingsnorm mogelijks wordt overschreden, dan moeten de andere aanwezige spelers hun zendvermogen aanpassen zodat de globale norm weer wordt gerespecteerd.

- Tot slot is het niet alleen GSM apparatuur die straling veroorzaakt. Ook radio, TV, leger, NMBS, netwerk van politie en brandweer, Wimax operatoren veroorzaken straling, evenals wifi-routers thuis, blue-tooth, microgolf ovens, …

Met vriendelijke groeten,

Jürgen De Mets
Privé-secretaris

Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Ministre pour l’Économie et la Simplification administrative
Rue Brederodestraat 9
B-1000 BRUSSEL - BRUXELLES
Tel.: 02-792 99 00 - Fax: 02-792 99 01 – www.Quickonomie.be

--------------------------------------------------------------------------------

Opm. Stopumts: « Il n’y a de pire sourd que celui qui ne veut entendre »

--------------------------------------------------------------------------------
From: Steven Jonckheere
Sent: dinsdag 3 maart 2009 13:38
To: Info Min.Q
Cc: Info Fedenet
Subject: Speel niet met onze gezondheid!
Importance: High

Geachte Minister van Quickenborne,

Met grote bezorgdheid las ik over uw plannen om verschillende nieuwe mobiele licenties te veilen en een vierde telecomoperator toe te laten. In de praktijk betekent dit dat de bevolking zal worden blootgesteld aan nog meer gepulste elektromagnetische straling van nog meer verschillende en bovendien hogere frequenties. Ik vind deze plannen onaanvaardbaar en een grove aanfluiting van het voorzorgsprincipe.

De wetenschappelijke aanwijzingen voor de schadelijke effecten van gepulste, hoogfrequente elektromagnetische straling stapelen zich al decennialang op. Deze schadelijke effecten zijn heel divers en omvatten onder andere beschadiging van het DNA, van het immuunsysteem, van het hormonaal systeem, verstoring van de hersenactiviteit, verhoogde doorlaatbaarheid van de hersen-bloedbarrière, verhoogd risico op kanker, enzovoort. EM straling wordt verder in verband gebracht met klachten als hoofdpijn, slapeloosheid, oorsuizen, duizeligheid, verminderde concentratie, geheugenproblemen en hartritmestoornissen.

De roep uit de wetenschappelijke en medische wereld om nu eindelijk het voorzorgsprincipe te beginnen toepassen klinkt steeds luider. In 2007 reeds besloot een internationale werkgroep van onafhankelijke wetenschappers, op basis van meer dan 2000 studies, dat er genoeg wetenschappelijke bewijzen zijn om over te gaan tot een drastische verlaging van de stralingsniveaus (www.bioinitiative.org).

Ik laat mij niet geruststellen door beweringen van officiële gezondheidsinstanties dat er geen “harde” bewijzen voor schadelijkheid zijn. Het is voldoende gedocumenteerd dat de telecomindustrie, net als de tabaks- en asbestindustrie destijds, doelbewust wetenschappelijke twijfel probeert te creëren door het financieren en sturen van onderzoek. Eveneens is het gedocumenteerd dat gezondheidsinstellingen als de Wereldgezondheidsorganisatie financiële en andere relaties onderhouden met telecombedrijven, hetgeen de accuraatheid en objectiviteit van hun stellingen sterk in twijfel trekt.

Uit peilingen blijkt dat mobiel internet slechts door een zeer kleine fractie van de bevolking wordt gebruikt. Hetzelfde geldt voor mobiele toepassingen die door UMTS/3G worden mogelijk gemaakt. Het is onaanvaardbaar dat de meerderheid van de bevolking, kwetsbare groepen zoals kinderen en zwangere vrouwen incluis, wordt blootgesteld aan risicovolle technologieën die door een kleine minderheid worden gebruikt.

Een bezinning over het nut en de noodzakelijkheid van de technologieën die u promoot is dus op zijn plaats en vooral over de vraag of deze technologieën het waard zijn om de volksgezondheid op het spel te zetten. We leven in een democratie en het antwoord op deze vraag moet dus gezocht worden in een consultatie van de bevolking. Bij deze laat ik u als bezorgde burger weten dat ik deze technologieën het gezondheidsrisico absoluut NIET waard vind.

Ik zou u met aandrang willen oproepen om kennis te nemen van de talloze waarschuwingen afkomstig van onafhankelijke wetenschappers, en uw plannen in functie hiervan te herzien.

Met vriendelijke groeten,

Steven JonckheereLees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie